Morgannwg Gwent

Enwogion yn galw am ddeg ysgol gynradd Gymraeg newydd i Gaerdydd

Mae’r Archesgob Barry Morgan ymysg dros ddwsin o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i ymrwymo i agor deg ysgol gynradd Gymraeg newydd ar draws y brifddinas dros y pum mlynedd nesaf.

Cwis Nadolig Cell Caerdydd

01/12/2016 - 20:00

Cwis Nadolig 8yh nos Iau Rhagfyr 1af, yn nhafarn y Cornwall.

Bydd yr arian a godir yn cael ei rannu rhwng y Gymdeithas a'r Eisteddfod.

Cysylltwch â Ciaran ar 02920 486469 neu de@cymdeithas.cymru am ragor o fanylion.

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

* Mae dyddiad y cyfarfod wedi symud i 7yh nos Fercher, Rhagfyr 14 *

Cyfarfod Cell Caerdydd yn Nhafarn y Cornwall, Grangetown, Caerdydd, 7yh nos Fercher, Rhagfyr 14.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ciaran ar 02920 486469 neu de@cymdeithas.cymru.

Cyfle Swydd: Swyddog Maes Morgannwg-Gwent (ail hysbyseb)

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gweithgar a threfnus fydd yn gyfrifol am ysbrydoli a hwyluso gweithgaredd gwirfoddol, annibynnol gan gelloedd a rhanbarthau, gan sicrhau bod y frwydr dros gryfhau'r Gymraeg yn digwydd yn y De.

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/11/2016 - 19:00

Cyfarfod Cell Caerdydd

7pm, Nos Fercher, 2il Tachwedd

Tafarn y Cornwall, Trelluest (Grangetown)

Am ragor o wybodaeth: de@cymdeithas.cymru / 02920 486469

Hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd - Taith Gerdded

22/10/2016 - 13:30
 

Taith gerdded (2 / 2.5 awr) o gwmpas canol Caerdydd yng nghwmni Dylan Foster Evans a Jon Gower.
Cwrdd tu allan i'r Hen Lyfrgell am 13.30, dydd Sadwrn, 22ain Hydref
Tocyn £8

Cyfarfod Cell Caerdydd - Parti Carl Morris

05/10/2016 - 18:00

Bydd cyfle i chi ddweud ffarwel wrth Carl Morris o 6pm ymlaen yn nhafarn Mochyn Du nos Fercher yma (5ed Hydref).

Mae Carl yn symud i Friste ac rydyn ni'n cynnal cyfarfod i ethol ei olynydd fel cadeirydd Cell Caerdydd yn ogystal â chael bwyd a diodydd i ddiolch iddo am ei waith caled yn ymgyrchu dros y Gymraeg yn y brifddinas.

Byddem yn falch iawn os gallwch chi ymuno â ni nos Fercher felly.

Colli Cwsg Dros yr 80% - Gwylnos Dros Addysg Gymraeg i Bawb!

27/09/2016 - 18:00
Tra bod Llywodraeth Cymru yn oedi, mae 80% o blant Cymru yn parhau i gael eu hamddifadu o'r Gymraeg. Ymunwch â ni mewn Gwylnos ar 27 Medi er mwyn galw am amserlen bendant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer dileu Cymraeg ail iaith a sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg i bawb, nid dim ond i'r 20% ffodus. Bydd yn cychwyn am 6pm ymlaen, nos Fawrth 27ain Medi tan 10:30yb, dydd Mercher 28ain Medi - gwylnos ar risiau'r Senedd ym Mae Caerdydd (mae croeso i chi gysgu dros nos, neu ddod am gyfnod yn unig).

Lansio Bilbord Addysg Gymraeg i Bawb

21/09/2016 - 10:00
Am 10yb, dydd Mercher, 21fed o Fedi, byddwn ni'n lansio bilbord tu fas i'r Senedd ym Mae Caerdydd fel rhan o'r ymgyrch Addysg Gymraeg i Bawb.