Dogfennau a Erthyglau

Canllaw statudol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Annwyl Gomisiynydd,

Cyn ein cyfarfod gyda chi ar 26ain Hydref, hoffwn amlinellu ein safbwynt ar yr hysbysiadau cydymffurfio a gyhoeddoch ar y 5ed o Hydref. 

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

Darlledwr Amlblatfform Cymraeg Newydd

Papur Trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Hydref 2015

Cyflwyniad

Rhoddir dau brif reswm dros gau Ysgol Llangynfelyn yn groes i ddymuniadau amlwg y gymuned leol a’r rhieni

(1). Dywedir mai newidiadau mewn demograffeg yw'r rheswm cyntaf. Eto i gyd, bydd cau Ysgol Llangynfelyn yn golygu nad oes unrhyw ysgol am 11 milltir rhwng safle bresennol yr ysgol a Machynlleth, ac nid oes unrhyw ddadansoddiad o safon o ran niferoedd tebygol o ddisgyblion yn yr ardal eang hon.

Llythyr templed i aelodau anfon at archfarchnadoedd:

Annwyl Reolwr,

Darllen fel pdf yma

 

 

Drafft Argymhellion i Weithgor Iaith Powys

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

BBC Yfory

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg