Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Arweinydd y Cyngor,

Ysgrifennwn atoch ynglŷn ag eitem 6 ar agenda'r Pwyllgor Gwaith ddydd Llun 25ain Ebrill, sef Polisi Iaith Gymraeg drafft newydd Cyngor Ynys Môn.

Sylwn fod gwall sylfaenol ar dudalen gyntaf y Polisi drafft ynglŷn ag egwyddor gwaelodol Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, am i'r Polisi nodi mai'r datganiad canlynol sy'n sail iddo:

[Cliciwch yma i weld ein hymateb i'r Nodyn Cyngor Technegol 20 drafft]

Nodyn Cyngor Technegol 20 (Argraffiad 8)

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

Annwyl Brif Weinidog,

Ysgrifennom atoch er mwyn mynegi pryder am effaith y toriadau ar y prosiect fydd yn olynu Twf, sef 'Cymraeg i Blant'. Deallwn fod y penderfyniad ynghylch y cwtogiadau ariannol wedi ei wneud, ond, pryderwn am yr effaith y bydd hyn yn ei gael ar wahanol ardaloedd o Gymru. 

Annwyl Ofcom,

Ysgrifennwn atoch er mwyn cwyno am y ffaith bod S4C wedi cyhoeddi y byddant wythnos hon yn darlledu'r rhan fwyaf o'u rhaglenni oriau brig gydag is-deitlau Saesneg arnynt na fydd modd eu diffodd.

Annwyl Gynghorydd,

Ysgrifennwn atoch chi ynglŷn â’r bleidlais dros y Cynllun Datblygu Lleol gan Gyngor Caerdydd ddydd Iau yma, 28ain Ionawr.

Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft a’r Memorandwm Esboniadol