Hysbyseb Swydd: Swyddog Maes y Gogledd

Swyddog Maes y Gogledd - Cymdeithas yr Iaith

Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi ymgyrchoedd a fydd yn cryfhau'r Gymraeg a chymunedau yng ngogledd Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda’r nod o dynnu aelodau i mewn i’n hymgyrchoedd ac yn cynorthwyo swyddogion eraill i gyflawni’r nod hwn. Bydd yn gyfrifol am hybu ymgyrchoedd lleol y Gymdeithas, lledaenu ein neges a chynyddu aelodaeth ar hyd y rhanbarth, gan annog aelodau i sefydlu a chynorthwyo celloedd lleol (sef canghennau lleol y mudiad) a grwpiau ymgyrch, gan gynnwys ysgolion a phrifysgolion.

Byddwch yn gweithio am gyfnod o ddwy flynedd o dan arweiniad Cadeirydd y Rhanbarth a'r Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt y Cynulliad Cenedlaethol, gyda golwg ar ymestyn y cytundeb maes o law yn ddibynnol ar y sefyllfa ariannol. Bydd cyfnod prawf o chwe mis.

Y cyflog llawn amser fydd £20,500 y flwyddyn gyda chyfraniad ychwanegol gwerth 5% o’r cyflog ar gyfer cynllun pensiwn. Cynhelir adolygiad o gyflogau swyddogion cyflogedig ar hyn o bryd gyda golwg ar sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gystadleuol ac yn cynnig rhagor o gyfleoedd datblygu.

Croesawn geisiadau i weithio'n rhan amser neu'n llawn amser (37.5 awr yr wythnos). Croesawn geisiadau i weithio oriau hyblyg neu i rannu swydd yn ogystal. Disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau ar gyfer rhai cyfarfodydd a digwyddiadau.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac rydym yn ymrwymedig at gydraddoldeb fel mudiad a chyflogwr. Rydym yn awyddus i ddenu ymgeiswyr o wahanol gefndiroedd a chaiff pob cais ei asesu’n deg.

Lleolir y swydd yn swyddfa’r Gymdeithas yng Nghaernarfon, ond ystyrir ceisiadau i weithio o gartref neu o leoliadau eraill yn y Gogledd.

Er mwyn gwneud cais, anfonwch lythyr a CV cyfredol, gan ddangos sut rydych yn cwrdd â gofynion a chyfrifoldebau’r swydd, at: post@cymdeithas.cymru; neu Swyddfa Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth, SY23 2AZ

Dyddiad cau: 6pm, Dydd Llun, 14eg Awst 2017

Cynhelir cyfweliadau yn ein swyddfa yng Nghaernarfon ar 24ain Awst

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01970 624501 neu ewch i cymdeithas.cymru/swydd

SWYDD-DDISGRIFIAD

Mae llwyddiant ymgyrchoedd cenedlaethol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dibynnu ar weithgaredd ein haelodau ym mhob rhan o Gymru. Byddwch yn gyfrifol am ysbrydoli a hwyluso gweithgaredd gwirfoddol, annibynnol gan gelloedd a’r rhanbarth, gan sicrhau bod y frwydr dros ddyfodol y Gymraeg yn digwydd yn y Gogledd.

Mae’r hyn sy’n digwydd mewn un rhanbarth yn effeithio ar Gymru gyfan. Byddwch yn gyfrifol am hybu ymgyrchoedd lleol y Gymdeithas, gan sicrhau sylw’r wasg ranbarthol, a chenedlaethol, mewn cydweithrediad â'r swyddog cyfathrebu. Byddwch chi’n gyfrifol am ledaenu ein neges a chynyddu aelodaeth ar hyd y rhanbarth, gan annog aelodau i sefydlu a chynorthwyo celloedd lleol a grwpiau ymgyrch, gan gynnwys ysgolion a phrifysgolion.

Byddwch yn gyfrifol am dynnu ein haelodau lleol a'n cefnogwyr i mewn i ymgyrchoedd cenedlaethol mewn cydgysylltiad gyda'r Swyddog Cyfathrebu, ac am eu rhoi ar waith mewn ymgyrchoedd lleol.

GOFYNION

 •     Unigolyn brwdfrydig, gweithgar a threfnus;
 •     Mae gallu gyrru, trwydded yrru ddilys, a defnydd car yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon;
 •     Diddordeb byw ym mharhad yr iaith Gymraeg yn benodol, a gwybodaeth eang o faterion gwleidyddol yng Nghymru;
 •     Llythrennedd cyfrifiadurol da;
 •     Y gallu i gyfathrebu yn effeithiol gydag aelodau, y cyhoedd a’r wasg, ac i ysbrydoli gweithgaredd ar lefel unigol, cell a rhanbarth;
 •     Y gallu a’r parodrwydd i weithio ar ei liwt ei hunan ac i gydlynu gweithgaredd Cymdeithas yr Iaith yn y rhanbarth, gan gynnwys gwaith cyfathrebu, lobïo ac ymgyrchu uniongyrchol;
 •     Parodrwydd i weithio a chydweithio mewn tîm o swyddogion maes eraill ar draws Cymru.

CYFRIFOLDEBAU MANWL

 •     Datblygu trefniadaeth leol y Gymdeithas ar lefel celloedd a rhanbarth;
 •     Hybu ymgyrchoedd canolog y Gymdeithas ar y lefel leol;
 •     Hybu ymgyrchoedd rhanbarthol y Gymdeithas (e.e. mewn perthynas ag Awdurdod Lleol penodol);
 •     Cynyddu aelodaeth a gweithgarwch y Gymdeithas yn yr ardal;
 •     Codi arian;
 •     Datblygu perthynas gyda mudiadau eraill er mwyn y Gymraeg;
 •     Cydlynu a chynnal digwyddiadau, megis gweithdai, a chydweithio gyda gwirfoddolwyr, er mwyn i aelodau a chefnogwyr allu rhannu sgiliau ymgyrchu a'u huwchraddio gyda'r nod o sicrhau bod strwythurau a gallu ymgyrchu'r Gymdeithas yn fwy cynaliadwy ac nad ydynt yn dibynnu ar swyddogion cyflogedig;
 •     Trefnu cyfarfodydd, digwyddiadau, ralїau ayb;
 •     Unrhyw anghenion rhesymol eraill gan Senedd y Gymdeithas.

OS YW’R GYMRAEG I FYW RHAID I BOPETH NEWID!

cymdeithas.cymru

@cymdeithas

facebook.com/cymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac rydym yn ymrwymedig at gydraddoldeb fel mudiad a chyflogwr. Rydym yn awyddus i ddenu ymgeiswyr o wahanol gefndiroedd a chaiff pob cais ei asesu’n deg. Byddwn yn agored i geisiadau i weithio oriau hyblyg neu i rannu swydd.

[Cliciwch yma i agor y manylion fel PDF]