Addysg

Addysg Gymraeg i Bawb – pam amddifadu 80% o blant o'n hiaith?

24/03/2018 - 12:30

Lleoliad: Pafiliwn Llangollen,
Llangollen LL20 8SW

Amser: 12:30pm, dydd Sadwrn, 24ain Mawrth 2018

Llŷr Gruffydd AC (Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg), Elaine Edwards (Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC), Mirain Roberts (Cymdeithas yr Iaith) a'r Cynghorydd Mair Rowlands (Dirprwy Arweinydd, Cyngor Gwynedd)  

Cymeradwyo Cynlluniau Addysg Gymraeg - ymateb Cymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau cynghorau ar gyfer addysg Gymraeg. 

Yn ôl gwaith ystadegol a gyhoeddir gan Gymdeithas yr Iaith, bydd rhaid i'r mwyafrif o blant gael eu haddysgu mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg erbyn 2030 er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru, sef bod miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn canol y ganrif.  

CBAC: Collfarnu penodi Prif Weithredwr di-Gymraeg

Addysg cyfrwng Cymraeg i bawb yn 2170 medd y Llywodraeth

Coleg Cymraeg: Croesawu penderfyniad i'w ehangu i addysg bellach

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r penderfyniad i ehangu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i addysg bellach, ond mae'r mudiad yn holi a yw'r ewyllys gwleidyddol gan y llywodraeth i ddyrannu'r adnoddau i sicrhau llwyddiant y datblygiad hwn.  

Meddai Ffred Ffransis, aelod o grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:  

Ysgol Gymraeg newydd i Wrecsam

Anfonwch yr e-bost isod fel ymateb i ymgynghoriad Cyngor Sir Wrecsam ermwyn cefnogi eu cynlluniau i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg o fis Medi 2019.

Dileu Cymraeg Ail Iaith – oedi tan 2026

Cyfle Cyngor Caerdydd i arwain y ffordd i'r filiwn gyda 10 ysgol Gymraeg newydd

Gallai diffyg ymroddiad cynghorau i ehangu addysg Gymraeg danseilio ymdrechion cenedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif, dyna oedd rhybudd ymgyrchwyr mewn rali yng Nghaerdydd heddiw.   

Cod Trefniadaeth Ysgolion - ymateb Cymdeithas yr Iaith

Cod Trefniadaeth Ysgolion - ymateb Cymdeithas yr Iaith

Ni ddefnyddir y ffurflen ymateb swyddogol gan fod y ffurflen honno'n rhoi cyfle ymateb "Cytuno/Anghytuno" yn unig wrth nifer o gwestiynau gan roi cyfle sylwadau ychwanegol yn unig os anghytunir. Nid yw hyn yn addas yn ein hachos ni. Ond mynnwn yr un sylw i'n hymateb.

RHAGDYB YN ERBYN CAU YSGOLION GWLEDIG (Cwestiwn 5)

Llai yn sefyll arholiad Cymraeg Safon Uwch yn 'bryder'

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Gymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwch eleni.