Y Senedd a'r Cyngor

Aelodau'r Senedd 2016 - 2017

Cafodd y canlynol eu hethol yn y Cyfarfod Cyffredinol ym mis Hydref 2017:

Cadeirydd Heledd Gwyndaf

Cyfrifol am reoli'r Gymdeithas rhwng cyfarfodydd Senedd

Is-Gadeirydd Ymgyrchoedd

Osian Rhys

Cyfrifol am sicrhau bod y Grwpiau Ymgyrchu'n weithredol
Is-Gadeirydd Gweinyddol Mai Roberts

Cyfrifol am ein gweinyddiaeth ac yn ateb i'r Senedd ar ran y Trysorydd, Swyddog Codi Arian, Swyddog Mentrau Masnachol

Is-Gadeirydd Cyfathrebu

Tamsin Davies

Cyfrifol am beiriant cyfathrebu'r Gymdeithas ac yn ateb i'r Senedd ar ran y Swyddog Gwefan a Dylunio, a Golygydd y Tafod.

Swyddog Adloniant

GWAG

Cyfrifol am greu bas-data o wybodaeth a chanllawiau ar gyfer Pwyllgorau Adloniant mewn rhanbarthau ac ar gyfer digwyddiadau arbennig
Swyddog Ymgyrchu ar y We Jacob Morris Cyfrifol am hyrwyddo ein hymgyrchoedd ar-lein
Swyddog Aelodaeth Steffan Webb Cyfrifol am ein system aelodaeth a'n hymgyrchoedd aelodaeth
Cadeirydd Grwp Cymunedau Cynaliadwy Jeff Smith Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd grŵp Cymunedau Cynaliadwy a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â thai, cynllunio a materion eraill sydd yn effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith
Is-Gadeirydd Grwp Cymunedau Cynaliadwy Talat Chaudri Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd Grwp Dyfodol Digidol Aled Powell Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y grŵp Digidol a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â materion darlledu a phresenoldeb y Gymraeg arlein a materion eraill sydd yn effeithio ar y Gymraeg yn y byd digidol
Is-Gadeirydd Grwp Dyfodol Digidol Elfed Jones Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd Grwp Hawliau Heledd Llwyd Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y grŵp Hawliau a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith
Is-Gadeirydd Grwp Hawliau

Manon Elin

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd Grwp Addysg Toni Schiavone Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y grŵp Addysg a llefaru ar ei ran ac arwain ar ymgyrchoedd addysg
Is-Gadeirydd Grwp Addysg

Mirain Llwyd Roberts

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Swyddog Rhyngwladol Maia Jones Cyfrifol am gadw llygaid ar ddatblygiadau polisi ac ymgyrchu ieithyddol ymysg cymunedau rhyngwladol gydag ieithoedd a'u lleiafrifwyd; am wahodd ymgyrchwyr iaith i Gymru; ac am drefnu teithiau astudiaeth i aelodaeth y Gymdeithas yn rhyngwladol
 
Swyddog Cymunedau Byw Nia Llewelyn Ar y cyd gyda mudiadau eraill, mapio ble mae gweithgareddau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg yn digwydd ar hyn o bryd ar draws Cymru ac edrych ar natur y grwpiau hynny; Cynnal cynhadledd neu Ysgol Basg er mwyn tynnu pobl allweddol ynghyd; Os oes angen, cynorthwyo gyda rhwydweithio a marchnata digwyddiadau'r grwpiau cymunedol; Gweithredu wedi hynny, ar y cyd gyda Dathlu’r Gymraeg, fel ymbarél ar gyfer grwpiau cymunedol, gan roi cefnogaeth gychwynnol iddynt yn ogystal ag arweiniad yn dilyn trafodaethau’r Ysgol Basg.

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith.

Bob blwyddyn, yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ym mis Hydref, fe etholir swyddogion a fydd yn gwasanaethu fel aelodau o'r Senedd am gyfnod o flwyddyn. Mae'r Swyddogion hyn yn gyfrifol am wahanol agweddau o waith y Gymdeithas megis trefniadau'r ymgyrchoedd canolog, gwaith gweinyddol neu ddigwyddiadau Codi Arian ac Adloniant. Caiff y Swyddogion sy'n gyfrifol am ranbarthau'r Gymdeithas eu hethol yng Nghyfarfodydd blynyddol y rhanbarthau.

Mae hawl gan unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith i enwebu unrhyw aelod arall i wasanaethu fel aelod o'r Senedd.

Cynhelir cyfarfod Senedd ar ddydd Sadwrn cynta'r mis (fel arfer). Mae hawl gan unrhyw un o aelodau Cymdeithas yr Iaith i fynychu cyfarfodydd y Senedd fel 'sylwebydd'.

Mae swyddogion cyflogedig a chadeiryddion/cynrychiolwyr pob rhanbarth hefyd yn aelodau llawn o'r Senedd.

Y Cyngor

Mae Cyngor y Gymdeithas yn cynnwys holl aelodau senedd y Gymdeithas ynghyd a dau gynrychiolydd o bob rhanbarth, ac yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn ar adegau i'w penodi gan y Senedd.

Mae aelodaeth y Cyngor yn cynnwys: (i) aelodau'r Senedd; (ii) dau gynrychiolydd o bob rhanbarth; a'r (iii) swyddogion ychwanegol canlynol:

Aelodau'r Cyngor 2015 - 2016

Swyddog Mentrau Masnachol Cerys Pinkman Cyfrifol am nwyddau a werthir gan y Gymdeithas
Golygydd y Tafod Jon Gower Golygydd Cylchgrawn y Gymdeithas
Trysorydd Danny Grehan Cyfrifol am gyfrifon y Gymdeithas
Swyddog Codi Arian Gwyn Sion Ifan Cyfrifol am strategaeth codi arian y Gymdeithas
Swyddog Gwefan a Dylunio Gwenllian Llwyd Cyfrifol am drefnu gwaith dylunio'r Gymdeithas, gan gynnwys y Tafod

 

Dyddiadau cyfarfodydd a digwyddiadau - 2017/18

Mae croeso i unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith ddod i'n cyfarfod Senedd a Chyngor, a chyfrannu atynt, ond dim ond swyddogion etholedig a chyflogedig sydd gyda'r hawl i bleidleisio.

Mae’n debygol y cynhelir y cyfarfodydd isod yn Aberystwyth oni nodir fel arall

11/11/17 - Cyfarfod Senedd

2/12/17 - Cyfarfod Senedd

6/1/18 - Cyfarfod Cyngor

3/2/18 - Cyfarfod Senedd

3/3/18 - Cyfarfod Senedd

7/4/18 - Cyfarfod Cyngor - Tresaith

5/5/18 - Cyfarfod Senedd

2/6/18 - Cyfarfod Cyngor

7/7/18 - Cyfarfod Senedd

8/9/18 - Cyfarfod Senedd

Cyfansoddiad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg