Hawliau i'r Gymraeg

Sgip yn agor yng nghynhadledd Llafur - Bil y Gymraeg i'r Bin

"Bil y Gymraeg i'r Bin" yw neges yr ymgyrchwyr  

Bil Treth Cyngor Wrecsam - Tegwch i'r Gymraeg

Mae Cyngor Wrecsam wedi parhau i anfon biliau treth Cyngor sy'n trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg mewn sawl ffordd.

Digon yw digon!

Anfonwch neges yn gwrthod talu'r treth cyngor nes eich bod yn derbyn bil newydd sy'n cydymffurfio â safonau Cymraeg y Cyngor.

Hanes methiannau a difaterwch at drethdalwyr, y gyfraith a'r Ombwdsmon

Condemnio Gweinidog am wrthod apêl drawsbleidiol i gryfhau hawliau iaith cleifion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi collfarnu penderfyniad Gweinidog y Gymraeg heddiw i wrthod argymhelliad trawsbleidiol i wella'r Safonau Iaith er mwyn sicrhau hawliau i gleifion dderbyn gofal iechyd yn Gymraeg.  

Dim cefnogaeth i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg – medd Llywodraeth Cymru

'Barn yn rhanedig' medd y Llywodraeth wedi iddynt anwybyddu dros hanner y gwrthwynebwyr 

Bil y Gymraeg – wfftio'r Ombwdsmon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am Fil y Gymraeg.

Dywedodd Osian Rhys, Is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

Corff Hybu Iaith newydd heb ddeddfu – neges ymgyrchwyr i Weinidog

Mewn cyfarfod â Gweinidog y Gymraeg heddiw (dydd Mercher, 17eg Ionawr) bydd mudiad iaith yn argymell sefydlu corff newydd i hyrwyddo’r Gymraeg heb fod angen deddfu, mewn ymdrech i atal y Llywodraeth rhag gwanhau hawliau i’r iaith.

Gofal Iechyd yn Gymraeg

23/01/2018 - 12:00

Cyfarfod i drafod manylion Safonau'r Gymraeg arfaethedig ym maes iechyd - rheoliadau a fydd yn pennu hawliau pobl i wasanaethau gofal iechyd yn Gymraeg am flynyddoedd i ddod.

12pm - 1pm, dydd Mawrth, 23ain Ionawr

Ystafell Gynhadledd A, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Defnydd o'r Gymraeg yn y Cynulliad 'yn dal i fod yn isel' – bai ar y Llywodraeth?

Siân Gwenllian ar y brig – 'esiampl i eraill', medd y Gymdeithas