Datganolwch ddarlledu! Gwrthod talu'r drwydded

Cefndir

Mae sefyllfa ariannol S4C yn hynod fregus, y BBC sy’n llywio ein gorsaf radio ac mae diffyg difrifol mewn darlledu yn Gymraeg ar radio masnachol a theledu lleol. Ac mae diffyg democrataidd mawr yn y wlad oherwydd yr holl ddarlledwyr Prydeinig sy'n ein trin fel rhan o Loegr.  

Nawr yw'r amser i sicrhau ein bod ni yng Nghymru yn rheoli ein cyfryngau er lles yr iaith a holl gymunedau Cymru. Ac mae'r cyhoedd gyda ni. Yn ôl pwyllgor trawsbleidiol Comisiwn Silk, a sefydlwyd gan Lywodraeth Prydain ei hunan, mae 60% o bobl Cymru o blaid datganoli darlledu yn ei gyfanrwydd i Gymru.  

Mewn cyfarfod gyda ni ac yn ei sylwadau cyhoeddus, mae Gweinidog yn Swyddfa Cymru, Guto Bebb AS, wedi dweud y bydd yr adolygiad o S4C – a gynhelir flwyddyn nesaf - yn trafod datganoli darlledu yn ei gyfanrwydd i Gymru 

Ond mae'n rhaid dangos ein bod ni o ddifri er mwyn manteisio ar y cyfle hwn. Rydym yn gofyn i chi wneud ymrwymiad cyhoeddus i beidio â thalu eich trwydded deledu os nad yw'r Llywodraeth yn cytuno i ddatganoli darlledu i Gymru fel canlyniad i'r adolygiad flwyddyn nesaf.

Gwrthod Talu'r Drwydded

Trwy gwblhau'r ffurflen hon, rwy'n ymrwymo i wrthod talu ffi'r drwydded, nes i Lywodraeth Prydain gytuno i ddatganoli darlledu i Gymru.

Trwy gwblhau'r ffurflen, rydych hefyd yn cytuno y gallem gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol i'r ymgyrch.

Er mwyn i ni allu derbyn eich manylion, mae'n rhaid i chi ddilyn y linc a dderbyniwch chi mewn ebost wedi i chi lenwi eich manylion isod.

Cysylltwn ni â chi wedyn i drafod sut i roi gwybod i'r awdurdodau am eich safiad.

Ni fyddwn ni'n cyhoeddi eich enw na manylion eraill heb gysylltu â chi eto yn uniongyrchol i drafod y mater. 

Rhagor o Wybodaeth

Mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01970 624501 neu post@cymdeithas.cymru er mwyn trafod yr ymgyrch ymhellach neu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Arwyddwch y llythyr agored

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd