Achub Gwasanaethau TWF / Save TWF Services

Rwy'n galw ar Lywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â Mudiad Meithrin, i ailystyried penderfyniad andwyol y llywodraeth ddiwethaf i ddiddymu prosiect TWF. Yn benodol, rwy'n galw ar y Llywodraeth  i weithredu ar frys i: 

  • wrthdroi'r penderfyniad o dorri £200,000 i'r prosiect sy'n olynu TWF 
  • adfer parhad o’r cymorth yr oedd TWF yn ei gynnig a oedd yn canolbwyntio ar drosglwyddiad iaith a chefnogi babanod a rhieni newydd yn genedlaethol, hytrach nag yn dameidiol. Byddai hyn yn golygu adfer swyddi i swyddogion gyda phresenoldeb yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Fynwy, Tor-faen a Wrecsam.
  • sicrhau cyllid ar gyfer gweithgareddau hybu’r Gymraeg i rieni sydd â chysylltiadau â gwasanaethau megis Cymraeg i Oedolion, y Mentrau Iaith, Llyfrgelloedd a Chanolfannau Hamdden, gan gynnwys gweithgareddau sy'n rhoi cymorth i iechyd meddwl ôl-enedigol hefyd.

[COFIWCH GADARNHAU EICH LLOFNOD - Byddwch yn derbyn ebost i gadarnhau eich llofnod. Mae rhaid i chi glicio ar y ddolen yn yr ebost yna er mwyn i'ch llofnod gyfrif. Weithiau, mae'r ebyst hyn yn cyrraedd blychau 'sothach', felly cofiwch wirio yno hefyd.]

===================================

[Click here for English language explanation] 

I call on the Welsh Government, in collaboration with Mudiad Meithrin, to reconsider the adverse decision made by the previous government to abolish the TWF project. I call on the Government to take action immediately on these specific calls to:

  • reverse the decision to cutting £200,000 funding to the project succeeding TWF
  • ensure that the new project continues to focus on language transmission and supporting new parents and babies, and that is operates at a national level thereby ensuring continuity of service for all parents. This would mean restoring jobs to officials with presence in Carmarthenshire, Ceredigion, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Ynys Môn, Monmouthshire, Torfaen and Wrecsam.
  • secure funding for activities promoting Welsh for parents with links to services provided by Cymraeg i Oedolion, Mentrau Iaith, Libraries and Leisure Centres, including activities that provide support for postnatal mental health.

[REMEMBER TO CONFIRM YOUR SIGNATURE - You will receive an email to confirm your signature. You must click the link in the email for your signature count. Sometimes these emails will reach your 'junk' email folder, so remember to check there as well.]

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd