Datganolwch ddarlledu! Gwrthod dalu'r drwydded deledu

Taith Datganoli Darlledu

Ddatganoli darlledu –  Ble mae Llywodraeth Cymru? Eisteddfod Genedlaethol 

3pm, Dydd Mercher, 8fed Awst  

Pabell y Cymdeithasau 2, Y Senedd, Bae Caerdydd  

Euryn Ogwen Williams (awdur adroddiad ar S4C), Ysgrifennydd Cabinet Alun Davies AC ac Angharad Mair 

Roc dros Ddatganoli Darlledu & Annibynwyl – Caernarfon 

Annibywyl yn cychwyn am 1pm a'r gig yn cychwn am 7:30pm, dydd Sadwrn, 15fed Medi

Neuadd y Farchnad, Caernarfon 

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caerdydd 

7:30pm, dydd Iau, 11eg Hydref  

Tafarn Yr Andrew Buchan, Y Rhath   

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Llangadfan 

7:30pm, dydd Gwener, 19eg Hydref  

Gwilym Bowen Rhys ac eraill

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Wrecsam 

7:30pm, dydd Sadwrn, 27ain Hydref 

Clwb Lagyr Wrecsam, Wrecsam, LL13 7SR

Geraint Lovgreen, Radio Rhydd a Synnwyr Cyffredin 

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Llandeilo 

7:30pm, dydd Gwener, 11eg Ionawr, 2019  

Clwb Rygbi Llandeilo 

Welsh Whisperer ac eraill

Cefndir yr Ymgyrch

Mae sefyllfa ariannol S4C yn hynod fregus, y BBC sy’n llywio ein gorsaf radio ac mae diffyg difrifol mewn darlledu yn Gymraeg ar radio masnachol a theledu lleol. Ac mae diffyg democrataidd mawr yn y wlad oherwydd yr holl ddarlledwyr Prydeinig sy'n ein trin fel rhan o Loegr.

Nawr yw'r amser i sicrhau ein bod ni yng Nghymru yn rheoli ein cyfryngau er lles yr iaith a holl gymunedau Cymru. Ac mae'r cyhoedd gyda ni. Yn ôl pwyllgor trawsbleidiol Comisiwn Silk, a sefydlwyd gan Lywodraeth Prydain ei hunan, mae 60% o bobl Cymru o blaid datganoli darlledu yn ei gyfanrwydd i Gymru.

Mewn cyfarfod gyda ni ac yn ei sylwadau cyhoeddus, mae Gweinidog yn Swyddfa Cymru, Guto Bebb AS, wedi dweud y bydd yr adolygiad o S4C – a gynhelir eleni - yn trafod datganoli darlledu yn ei gyfanrwydd i Gymru.

Ond mae'n rhaid dangos ein bod ni o ddifri er mwyn manteisio ar y cyfle hwn. Rydym yn gofyn i chi wneud ymrwymiad cyhoeddus i beidio â thalu eich trwydded deledu os nad yw'r Llywodraeth yn cytuno i ddatganoli darlledu i Gymru fel canlyniad i'r adolygiad flwyddyn nesaf.

Rhagor o Wybodaeth

Mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01970 624501 neu post@cymdeithas.cymru er mwyn trafod yr ymgyrch ymhellach neu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Papur Trafod - Yr Achos dros Ddatganoli Darlledu

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi paratoi Papur Trafod ar sut lun o strwythur darlledu yr hoffen ni ei weld yma yng Nghymru, unwaith y bydd wedi ei ddatganoli. Rydym yn cynnal trafodaeth gyda phobol Cymru a gyda'r diwydiant darlledu cyn ei derfynoli. Mae fe ar gael i'w ddarllen yma.

Barod i wrthod Talu'r Drwydded Deledu?

Mae degau o aelodau a chefnogwyr y Gymdeithas eisoes wedi ymrwymo i fod yn rhan o'r brotest hon a wynebu unrhyw ganlyniadau - a gofynnwn i chi ystyried ymuno gyda'r safiad.

Wedi rhoi gwybod i ni, awgrymwn eich bod yn cysylltu â'r awdurdodau i roi wybod iddynt am eich safiad - dyma awgrym neges y gallech ei olygu:

At: trwyddedu.teledu@tvlicensing.co.uk

Annwyl Fadam / Syr,

Rwy'n gwrthod talu ffi'r drwydded, nes i Lywodraeth Prydain gytuno i ddatganoli darlledu i Gymru, fel rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith. Rwyf yn sylweddoli fy mod yn torri'r gyfraith ac yn barod i wynebu'r canlyniadau.

Rwyf wedi canslo fy nebyd uniongyrchol / Ni fyddaf yn gwneud cais am drwydded am ddim / Ni fyddaf yn talu ar [ddyddiad]

Mae'r gyfundrefn darlledu yn annheg iawn i Gymru a dim ond drwy ddatganoli darlledu gellir unioni'r sefyllfa. Ni allwn oddef yr holl doriadau i S4C ac ymgais y BBC i'w thraflyncu. Yn ogystal, mae'r diffyg sylw i Gymru yn fwy cyffredinol a ddarperir gan ddarlledwyr yn peryglu democratiaeth yng Nghymru. 

Yn gywir,

[Eich enw]

Ffurflen ymrwymo

Trwy gwblhau'r ffurflen hon, rwy'n ymrwymo i wrthod talu ffi'r drwydded, nes i Lywodraeth Prydain gytuno i ddatganoli darlledu i Gymru.

Trwy gwblhau'r ffurflen, rydych hefyd yn cytuno y gallem gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol i'r ymgyrch. Cysylltwn ni â chi wedyn gyda rhagor o wybodaeth ac unrhyw ddatblygiadau pellach.

Ni fyddwn ni'n cyhoeddi eich enw na manylion eraill heb gysylltu â chi eto yn uniongyrchol i drafod y mater.