Penwythnos o Drafod a Chymdeithasu - Tresaith

05/04/2019 - 18:00

Hysbyseb digwyddiadau psd

Mae'r Gymdeithas yn trefnu penwythnos o drafod a chymdeithasu yng Nghanolfan Tresaith, Ceredigion ar 5-7 Ebrill eleni.

Bydd y penwythnos yn cynnwys trafodaethau am barhad a datblygiad ein cymunedau Cymraeg fel rhan o gontinwwm i gryfhau'r iaith ym mhob cymuned yn y wlad, ynghyd â sesiynau am ymgyrchu ar-lein a'r cyfryngau cymdeithasol.

Dyma gyfle arbennig i gyfrannu at waith y Gymdeithas dros y misoedd nesaf a hynny mewn llecyn hyfryd ar lan y môr. Rydym yn mawr obeithio y byddwch yn ymuno â ni.

Mae modd archebu lle drwy fynd i:

https://cymdeithas.cymru/nwyddau/tocyn/tresaith2019

Bydd y penwythnos yn rhad ac am ddim i aelodau'r Gymdeithas, ond gofynnir am £10 o flaendal er mwyn cadarnhau lle (gydag anogaeth i chi gyfrannu at gostau bwyd a llety yn ôl eich gallu). Dwy ystafell i 22 o bobl gyda 11 gwely bync ym mhob un sydd yn y ganolfan.

Os ydych yn dymuno llety ychydig yn fwy preifat, mae modd i chi aros yn un o ddwy fflat, ond bydd yn rhaid talu'r costau llawn (cysylltwch â'r swyddfa i gael gwybodaeth am y costau). Mae gan un fflat dwy ystafell wely – un efo gwely dwbl a'r llall efo tri gwely sengl. Mae gan y fflat arall un ystafell wely dwbl a gwely soffa yn y lolfa.

Os ydych yn dymuno archebu lle yn un o'r fflatiau a wnewch chi roi gwybod i'r swyddfa cyn dydd Gwener, 23 Chwefror os gwelwch yn dda.

Y dyddiad cau ar gyfer archebu lle ar y penwythnos ac aros yn y ganolfan ei hun yw dydd Gwener, 22 Mawrth.

Diolch – ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i Dresaith!

Amserlen Lawn

Nos Wener, 5 Ebrill

18:00 ymlaen - Cyrraedd a swper

18:30-20:00 - Hyfforddiant Urddas a Parch

 

Dydd Sadwrn, 6 Ebrill

09:45 - Croeso / cyflwyno ein gilydd

10:00 - Achub Cymunedau Cymraeg

12:30 - Cinio

13:30 - Cyfarfod y Cyngor

15:30  - Egwyl paned

15:45  - Cyfarfod y Cyngor (parhad)

18:30 - Gorffen

19:00 - Swper (lleoliad i'w gadarnhau)

 

Dydd Sul, 7 Ebrill

09:45  - Hyfforddiant y Wasg

11:15 - Egwyl paned

11:45 - Trafodaeth ar y wefan

12:45 - Adrodd yn ôl, Crynhoi

13:15 - Diwedd