Bil y Cwricwlwm - achub addysg Gymraeg

Rydym yn ymgyrchu i ddileu gorfodaeth o'r Saesneg o Fil y Cwricwlwm gan y byddai'n fygythiad enfawr i addysg Gymraeg. Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges at eich Aelodau Senedd Cymru lleol.

Bydd copi o'r e-bost yn cael ei anfon at y Gymdeithas hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd wedi i chi anfon yr e-bost hwn.

Testun : Bil y Cwricwlwm - achubwch addysg Gymraeg/Curriculum Bill - save Welsh medium education
Neges :

(Bilingual email - please scroll down for English)

Annwyl Weinidog Addysg, Kirsty Williams AS,

Ysgrifennaf atoch i fynegi pryderon ynglŷn â Bil y Cwricwlwm.

Yn ei ffurf bresennol, rwy’n deall fod y Bil yn gwneud Saesneg yn elfen orfodol o’r cwricwlwm, gyda’r posibilrwydd i gyrff llywodraethu ysgolion ‘optio allan’ fesul un o hynny. Mae hyn yn golygu mai’r sefyllfa ddiofyn fydd bod pob ysgol yn y wlad yn dysgu Saesneg i blant o 4 oed ymlaen. Bydd y Bil yn y ffurf hon yn tanseilio addysg Gymraeg ar draws y wlad. Mae’n mynd yn groes i ymrwymiad y Llywodraeth o weithredu un continwwm dysgu’r Gymraeg a’r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr.

Yn ymarferol, does dim angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau bod disgyblion yn rhugl yn Saesneg. Mae Saesneg yn rhwym o gael ei dysgu yn ein hysgolion, ac mae sicrwydd am hynny yn y Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu heb fod angen cynnig deddfwriaethol penodol. Yn y cyd-destun ieithyddol presennol, mae plant Cymru’n mynd i ddysgu Saesneg oherwydd ei bod yn iaith mor rymus ac yn hollbresennol ym mywydau pawb yn y wlad. Mae'n glir mai'r Gymraeg, ac addysg Gymraeg yn benodol, sydd angen cefnogaeth ddeddfwriaethol, nid Saesneg.

Mae’r cynnig o ‘optio mewn’ i’r cyfnod trochi yn dangos diffyg dealltwriaeth o ddulliau trochi, sydd mor allweddol i lwyddiant addysg Gymraeg, ac yn peryglu eu parhad ar draws y wlad. Mae’n golygu byddai modd newid cyfrwng iaith ysgol ar fympwy cyrff llywodraethol a gwadu hawl disgyblion i’r Gymraeg. Bydd yn rhwystro felly unrhyw gynllunio strategol gan awdurdodau lleol a’r Llywodraeth i dyfu addysg Gymraeg.

Byddai gwneud Saesneg yn orfodol ar wyneb y ddeddfwriaeth yn cael effaith negyddol ar ethos ac arferion ysgolion a chyd-destunau addysg eraill lle mae eisoes yn frwydr i sicrhau mai'r Gymraeg yw'r norm. Nid yw cadw Saesneg yn y ddeddf fel gofyniad cyffredinol ond gwneud eithriad ar gyfer y sector 'Cymraeg' yn ddigonol. O ystyried y dymuniad i ysgolion symud i fyny'r continwwm ieithyddol a chynyddu faint o’r cwricwlwm maent yn darparu trwy gyfrwng y Gymraeg, nid eithriad ar gyfer rhai ysgolion sydd angen ond tynnu Saesneg yn llwyr o'r ddeddfwriaeth.

Rwy’n erfyn arnoch i ddileu gorfodaeth o Saesneg o’r Bil, ac i sicrhau nad penderfyniad i ysgolion unigol fydd gweithredu’r cyfnod trochi neu beidio.

********

Dear Education Minister, Kirsty Wiliams MS,

I’m writing to express my concerns about the new Curriculum Bill.

In its current form, I understand that the Bill makes English a compulsory element of the curriculum, with the possibility for the governing bodies of individual schools to 'opt out' of this requirement. This means that the default position would be that all schools in Wales would teach children English from age 4. The Bill in this form will undermine Welsh-medium education across the country. It runs counter to the Government’s commitment to implement a single continuum of teaching Welsh and the national target of a million Welsh speakers.

In practice, there is no need for legislative enforcement to ensure that pupils are fluent in English. English is bound to be taught in our schools, and this is also ensured in the Languages, Literacy and Communication Area of Learning and Experience, without the need for a specific legislative proposal. In the current linguistic context, children in Wales will acquire English as it is such a powerful and ubiquitous language in the lives of everyone in the country. It is clear that it is Welsh, and specifically Welsh-medium education, that needs legislative support, not English.

The proposal of 'opting in' to the immersion phase demonstrates a lack of understanding of immersion methods, which are so vital to the success of Welsh-medium education, and endangers the use of those methods across the country. It means that it will be possible to change the language medium of a school at the whim of a governing body and deny pupils their right to Welsh-medium education. It will therefore hinder any strategic planning by local authorities and the Government to grow Welsh-medium education.

Making English compulsory on the face of the legislation would have a negative impact on the ethos and practice of schools and other educational contexts where it is already a struggle to make Welsh the norm as a medium of learning and communication. Keeping English in the act as a general requirement but making an exception for the 'Welsh-medium sector' is not sufficient. Given the desire for schools to move up the linguistic continuum and increase the amount of teaching they do through the medium of Welsh, it is not an exception for some schools that we need, but to remove English entirely from the legislation.

I therefore urge you to remove English from the Bill as a compulsory element, and to ensure that it will not be the decision of individual schools whether or not to implement the immersion phase.

Eich manylion