Apêl i Ddatganoli Darlledu

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges at eich Aelod Cynulliad, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain.

Hoffem eich annog i newid y neges isod a'i hanfon mewn ebost ar wahan at eich Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol lleol. 

Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Testun : Cefnogwch ddatganoli pwerau darlledu i Gymru
Neges :

Annwyl Fadam/Syr,

Ysgrifennaf er mwyn galw arnoch i gefnogi datganoli cyfrifoldebau dros ddarlledu yng Nghymru i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Credaf fod angen llawer iawn mwy o gyfleoedd arnom fel cenedl ac fel pobl i siarad â'n gilydd, i gynnal trafodaethau ac i ddadlau: trafodaethau cynhwysol o ran holl amrywiaeth y profiad Cymreig sydd wedi'u gosod yng nghyd-destun ein hanes fel cenedl. Ar hyn o bryd, mae'r cyfleoedd hynny yn hynod gyfyngedig oherwydd bod pwerau darlledu wedi'u cadw'n ôl yn San Steffan.

Mae diffyg craffu gan y cyfryngau ar bob lefel o lywodraeth yng Nghymru: mae'r system bresennol yn methu ar hyn o bryd ac yn or-ddibynnol ar un darparwr yn unig. Nid yw'r sefyllfa bresennol yn iach i'n democratiaeth leol, i ddemocratiaeth Cymru nac i ffyniant y Gymraeg.

Gresynaf at y cwymp sylweddol yn nifer oriau darlledu ITV Cymru dros yr ugain mlynedd diwethaf, ynghyd â thoriadau o 36% i gyllideb S4C ers 2010 a'i sefyllfa ariannol ansicr bresennol.

Yn ogystal, pryderaf am y cwymp yn y ddarpariaeth leol a Chymraeg ar radio masnachol ynghyd â'r ddarpariaeth fregus o isel o gynnwys lleol a Chymraeg ar orsafoedd teledu lleol.

Yn 2013, cydnabu Comisiwn Silk – adolygiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Prydain – y galwadau cynyddol am roi grymoedd darlledu i Senedd Cymru. Argymhellodd y Comisiwn y dylid trosglwyddo cyfrifoldeb am gyllid llywodraeth sy’n mynd yn uniongyrchol i S4C o Lywodraeth y Deyrnas Unedig i Lywodraeth Cymru.

Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Prydain hyd yn oed wedi cymryd y cam bach hwnnw ymlaen. Mae cefnogaeth gref ymysg y cyhoedd i'r newid hwn, gydag arolwg barn diweddar yn dangos bod 65% o bobl Cymru yn cefnogi datganoli darlledu i Senedd Cymru.

Erfyniaf arnoch nawr i wneud yr hyn sy'n iawn i Gymru a datganoli pwerau darlledu i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Eich manylion