Fforwm Agored Tynged yr Iaith Sir Gâr '22 - Addysg yw'r Allwedd

15/10/2022 - 09:30

 

Cyfle holi
Cyng Darren Price (Arweinydd y Cyngor Sir Gâr)
Swyddogion y Cyngor

Cyfle i drafod:

  • Cynllun "Moderneiddio" Addysg

Mae'r Cyngor yn adolygu cynllun sydd wedi bod mewn lle ers 2005, ac wedi golygu ar y naill law nifer o adeiladau newydd i ysgolion ac ar y llaw arall fod llawer o gymunedau'n colli eu hysgolion.
Beth yw eich profiad chi a'ch barn chi ? Dyma'ch cyfle i ddylanwadu ar y cynllun newydd

  • Continwwm Addysg Gymraeg

Ydych chi'n cytuno fod y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg yn sgil addysgol hanfodol ar gyfer POB disgybl yn y sir fel nad oes neb dan anfantais?
Dewch i wrando a holi am y cynnydd i roi pob ysgol ar y llwybr at addysg Gymraeg

  • Addysg Gymraeg ar gyfer byw a gweithio yn Sir Gâr

Mae llawer yn cysylltu'r Gymraeg â'r ysgol ac wedi troi i'r Saesneg ar gyfer addysg bellach ac uwch, prentisiaethau ac addysg gydol oes.
Pa gynnydd sydd ers ein fforwm yn 2020 i sicrhau fod y Gymraeg yn parhau'n gyfrwng addysg ac hyfforddiant ôl-16?

Agorir y Fforwm gan Calum Higgins, Cynghorydd Tref yn Rhydaman, a chyn Is-gadeirydd Gweithgor y Cyfrifiad Cyngor Sir Caerfyrddin.

Amserlen y fforwm
09.30 - Croeso a te/coffi
10.00 - Agor y Fforwm
10.05 - Cyflwyniadau am y 3 maes gan Gymdeithas yr Iaith
10.35 - Ymateb ar ran Adran Addysg Cyngor Sir Gâr
10.45 - Cwestiynau o'r llawr
11.00 - Gweithdai: cyfle i drafod a holi'n am faes penodol
11.30 - Adrodd yn ôl o'r gweithdai
11.45 - Ymateb y Cyng Darren Price (Arweinydd y Cyngor)
11.55 - Cloi'r fforwm a'r ffordd ymlaen

Mwy o fanylion ac i nodi y byddwch chi'n bresennol: bethan@cymdeithas.cymru