**Ymestyn Dyddiad Cau** Cyfle i ymuno â thîm Cymdeithas yr Iaith!

Mae gan y Gymdeithas gyfle cyffrous i unigolyn angerddol a gweithgar ymuno â’n tîm staff bach ond effeithiol.

Swyddog Ymgyrchoedd: Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Ymgyrchoedd gweithgar a brwdfrydig i weithio gyda’n grwpiau ymgyrchu, rhanbarthau, celloedd ac aelodau ar draws y wlad i gefnogi ein hymgyrchoedd ac ysbrydoli eraill i gymryd rhan. Dyma gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a chyfrannu at lwyddiant ymgyrchoedd y Gymdeithas ar draws sawl maes o bwys mewn cyfnod tyngedfennol i’r iaith a’n cymunedau.

Cyflog: £21,000 - £24,000 y flwyddyn. Manylion llawn a sut i ymgeisio.

Dyddiad cau: 9am, dydd Gwener, 1 Gorffennaf 2022

Dyddiad cyfweld (dros Zoom): 8 Gorffennaf (i'w gadarnhau)

Cymdeithas o bobl sy’n gweithredu’n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o’r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid ydyn ni. Ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ymgeisydd ar sail anabledd, cenedligrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, dosbarth cymdeithasol, ethnigrwydd, hil, hunaniaeth rhywedd, rhywedd, statws rhianta na chyfrifoldebau gofal. 

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o bob rhan o’n cymunedau, yn enwedig pobl o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig, sy’n aml yn cael eu tangynrychioli mewn swyddi o’r math hwn.