Deiseb: Ysgol Gynradd Gymraeg newydd i orllewin Caerdydd

Gwnaeth Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, addo y byddai ysgolion Cymraeg yn 'rhan ganolog' o ddatblygiad Plasdŵr. Serch hynny, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi taw ysgol ddwyieithog fydd yr ysgol gynradd gyntaf i agor yn y gymuned, gan golli cyfle i normaleiddio ac ehangu addysg Gymraeg yng Nghaerdydd.

Galwn ar Gyngor Caerdydd i newid cyfeiriad ac ymrwymo i agor ysgol cyfrwng Cymraeg ddwy ffrwd ym Mhlasdŵr, er mwyn sicrhau bod Caerdydd yn gwneud y cyfraniad sydd eisiau at gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

The Leader of Cardiff Council, Councillor Huw Thomas, promised that Welsh medium schools would be a 'central part' of the Plasdŵr development. Despite this, the Council has announced that a bilingual school will be the first primary school to open in the community, losing the opportunity to normalise and widen Welsh medium education in Cardiff.
We call on Cardiff Council to change direction and commit to opening a dual steram Welsh medium school in Plasdŵr, in order to ensure that Cardiff makes the contribution needed to reach the target of a million Welsh speakers.

*Er mwyn i'ch llofnod gyfrif, mae'n rhaid i chi ddilyn y linc a dderbyniwch chi mewn ebost wedi i chi lenwi eich manylion isod.
 

Arwyddo!

Dwi'n rhoi caniatâd i Gymdeithas yr Iaith ddefnyddio'r canlynol er mwyn cysylltu ynglŷn â'n hymgyrchoedd a digwyddiadau:

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.

Mae gwybodaeth am sut dan ni'n defnyddio eich data yma cymdeithas.cymru/preifatrwydd