Senedd y Gymdeithas

Senedd Cymdeithas yr Iaith

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith y Gymdeithas.

Bob blwyddyn, yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas yn yr hydref, fe etholir swyddogion a fydd yn gwasanaethu fel aelodau o'r Senedd am gyfnod o flwyddyn. Mae'r Swyddogion hyn yn gyfrifol am wahanol agweddau o waith y Gymdeithas megis trefniadau'r ymgyrchoedd canolog, gwaith gweinyddol neu ddigwyddiadau codi arian ac adloniant. Caiff y Swyddogion sy'n gyfrifol am ranbarthau'r Gymdeithas eu hethol yng Nghyfarfodydd Blynyddol y rhanbarthau.

Mae hawl gan unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith i enwebu unrhyw aelod arall i wasanaethu fel aelod o'r Senedd.

Cynhelir cyfarfod Senedd ar ddydd Sadwrn cynta'r mis (fel arfer). Mae hawl gan unrhyw aelod o'r Gymdeithas fynychu cyfarfodydd y Senedd fel 'sylwebydd'.

Dyddiadau cyfarfodydd 2019-20

Mae croeso i unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith ddod i'n cyfarfod Senedd, a chyfrannu atynt, ond dim ond swyddogion etholedig a chyflogedig sydd gyda'r hawl i bleidleisio.

12/9/20 Cyfarfod Senedd Ymgyrchoedd – 10:30yb, Cyfarfod Zoom (cysylltwch os am fynychu)

3/10/20 Cyfarfod Senedd Weinyddol – 10.30yb, Cyfarfod Zoom (cysylltwch os am fynychu)

Aelodau'r Senedd 2019-20

Cadeirydd

Bethan Ruth

bethanruth@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am reoli'r Gymdeithas rhwng cyfarfodydd Senedd

Is-gadeirydd Ymgyrchoedd

GWAG

Cyfrifol am sicrhau bod y Grwpiau Ymgyrchu'n weithredol
Is-gadeirydd Gweinyddol

Mai Roberts

mai@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein gweinyddiaeth ac yn ateb i'r Senedd ar ran y Trysorydd, Swyddog Codi Arian, Swyddog Mentrau Masnachol

Is-gadeirydd Cyfathrebu

Tamsin Davies

tamsin@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am beiriant cyfathrebu'r Gymdeithas ac yn ateb i'r Senedd ar ran y Swyddogy We, y Swyddog Dylunio a Golygydd y Tafod

Swyddog Adloniant

Elan Elidyr

elan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am greu bas-data o wybodaeth a chanllawiau ar gyfer Pwyllgorau Adloniant mewn rhanbarthau ac ar gyfer digwyddiadau arbennig
Swyddog y We

Talulah Thomas

talulah@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am hyrwyddo ein presenoldeb ar-lein
Swyddog Aelodaeth

Steffan Webb

steffan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein system aelodaeth a'n hymgyrchoedd aelodaeth
Cadeirydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

GWAG

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd grŵp Cymunedau Cynaliadwy a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â thai, cynllunio a materion eraill sydd yn effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith
Is-gadeirydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Jeff Smith

jeff@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Dyfodol Digidol (dros dro)

Aled Powell

aled.powell@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Grŵp Dyfodol Digidol a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â materion darlledu a phresenoldeb y Gymraeg arlein a materion eraill sydd yn effeithio ar y Gymraeg yn y byd digidol
Is-gadeirydd y Grŵp Dyfodol Digidol

GWAG

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y Grŵp
Cadeirydd y Grŵp Hawl i'r Gymraeg (dros dro)

Bethan Williams

bethan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Grŵp Hawl a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith
Is-Gadeirydd y Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Marged Lois

marged@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y Grŵp
Cadeirydd yr Is-grŵp Iechyd

Gwerfyl Roberts

gwerfyl@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd yr Is-grŵp Iechyd a llefaru ar ei ran
Cadeirydd y Grŵp Addysg

Mabli Siriol

mabli@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Grŵp Addysg a llefaru ar ei ran ac arwain ar ymgyrchoedd addysg
Is-gadeirydd y Grŵp Addysg

Toni Schiavone

toni@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y Grŵp
Swyddog Rhyngwladol

Joseff Oscar Gnagbo

joseff@cymdeithas.cymru

 

Cyfrifol am gadw llygaid ar ddatblygiadau polisi ac ymgyrchu ieithyddol ymysg cymunedau rhyngwladol gydag ieithoedd a'u lleiafrifwyd; am wahodd ymgyrchwyr iaith i Gymru; ac am drefnu teithiau astudiaeth i aelodaeth y Gymdeithas yn rhyngwladol
 
Swyddog Dysgwyr

Matt Spry

matt@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am drefnu darpariaeth i bobl ddysgu’r iaith
Swyddog Mentrau Masnachol

GWAG

Cyfrifol am nwyddau a werthir gan y Gymdeithas
Golygydd y Tafod

Mared Llywelyn Williams

tafod@cymdeithas.cymru

Golygydd cylchgrawn y Gymdeithas
Trysorydd

Danny Grehan

danny@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gyfrifon y Gymdeithas
Swyddog Codi Arian

Osian Rhys

osian@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am strategaeth codi arian y Gymdeithas
Swyddog Dylunio

Dyfan Searell

dyfan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am drefnu gwaith dylunio'r Gymdeithas, gan gynnwys y Tafod
Swyddog Hamdden GWAG Cyfrifol am gydlynu ymgyrch genedlaethol i gymreigio gweithgareddau hamdden

 

Mae swyddogion cyflogedig (3) a chadeiryddion/cynrychiolwyr pob rhanbarth (5) hefyd yn aelodau llawn o'r Senedd.

Cyfansoddiad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Cysylltwch os am gopi o unrhyw un o'r dogfennau hyn:

  • Polisi Treuliau Gwirfoddolwyr Cenedlaethol y Gymdeithas
  • Canllaw Cadeirio Cyfarfodydd
  • Polisi Urddas a Parch
  • Polisi Ymddygiad
  • Polisi Preifatrwydd.