Cymunedau Cynaliadwy

Cymunedau Cymraeg Cynaliadwy

Mae cymunedau a fu’n gadarnleoedd traddodiadol i’r Gymraeg wedi bod o dan warchae economaidd a chymdeithasol ers degawdau.  Mae mewnfudo, tueddiadau’r farchnad dai, a datblygiadau anaddas wedi sicrhau bod y farchnad dai yn aml allan o gyrraedd pobl leol.

Fel Cymdeithas, credwn bod cymunedau lle mae’r Gymraeg yn brif gyfrwng yn holl-bwysig er mwyn sicrhau dyfodol i’r Gymraeg.  Credwn y dylid ystyried tai fel cartrefi ac nid fel adnodd economaidd, y dylid sicrhau bod pobl leol yn cael mynediad at y farchnad dai, ac y dylai’r farchad dai adlewyrchu cyflogau lleol.

Galwn am Ddeddf Eiddo a fydd yn mynd i’r afael a’r problemau yma.  Byddai Deddf Eiddo yn rhoi rheidrwydd ar awdurdodau lleol i:

  • Asesu’r angen lleol am dai.
  • Sicrhau bod tai ac eiddo ar gael i bobl am rhent teg.
  • Roi cymorth i brynwyr tro cyntaf, ac i gynnig cynlluniau rhan-ddeiliadaeth.
  • Roi blaenoriaeth i bobl leol yn y farchnad dai.
  • Gynllunio ar gyfer y gymuned, ac ar sail barn y gymuned.
  • Ail-asesu caniatad cynllunio a roddwyd yn y gorffennol.

Credwn hefyd bod angen ffurfioli’r drefn o asesu effaith datblygiadau tai ar yr iaith Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â tamsin@cymdeithas.cymru

Diwallu anghenion tai pobl Cymru
Cynaladwyedd cymdeithasol ac economaidd i gymunedau Cymru trwy sicrhau cartref am bris teg
Cynaladwyedd amgylcheddol

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

Rali - NA i 8,000 o dai!
Y Maes Caernarfon.
1pm, Dydd Sadwrn, Mawrth 29ain

 
...

Heb brofi angen y tai yn yr ardal na rhoi ystyriaeth fanwl a diduedd i effaith y datblygiad ar yr iaith Gymraeg, mae Cyngor Sir Ddinbych wedi caniatáu i gwmni Barwood Land o Loegr codi dros 1,700 o dai newydd ym mhentref...

Dewch i ddweud eich dweud ar sut i wella'r drefn gynllunio i gryfhau cymunedau a'r Gymraeg.

Yr Institiwt Caernarfon

Toni Schiavone

Alun Ffred Jones AC

gwybodaeth -...

Faint o gymunedau Cymraeg fydd ar ol? Rhaid newid y drefn gynllunio.

Capel y Drindod Pwllheli

Iwan Edgar

Meirion Llywelyn

Myrddin ap Dafydd

gwybodaeth - gogledd@...

Twitter Facebook Youtube Vimeo Flickr

© Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 2003 - 2017.