Morgannwg-Gwent

Cadeirydd: Wyn Williams
Swyddog Maes: Owen Howell
Rhif Ffôn: 02920 486469

Croeso i Ranbarth Morgannwg Gwent. Mae'r Rhanbarth yn ymestyn o Abertawe i Fynwy ac yn cynnwys 12 cyngor sir. Mae'n gartre i 3 dinas a thros hanner poblogaeth Cymru.

Mae'r Rhanbarth yn cyfarfod bob deufis mewn amryw o leoliadau. Cysyllta fan hyn i gadarnhau'r manylion ac i ychwanegu dy enw at ein rhestr ebost.

Mae celloedd gan y Gymdeithas yn cyfarfod ar hyd a lled y Rhanbarth, mewn ysgolion, colegau ac yn y gymuned. Cysyllta fan hyn am fanylion y cyfarfodydd nesaf yn dy ardal di. Os nad oes Cell yn agos atat ti beth am gychwyn un? Gallwn helpu gydag adnoddau, syniadau am weithgareddau ayb. Cysyllta - mae digon o waith i bawb!

Gweledigaeth Rhanbarth Morgannwg-Gwent yw sicrhau fod gan pob unigolyn yr hawl i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg, a ble mae gweithgarwch cynyddol ym mhob un o’n cymunedau trwy gyfrwng yr iaith.

Amcanion (er mwyn cyflawni’r weledigaeth honno)

  • Sicrhau’r hawl i ddefnyddio’r Gymraeg (e.e. gyda busnesau, adrannau llywodraeth ayyb)
  • Cefnogi ardaloedd ble mae’r iaith yn gryf er mwyn adfer yr iaith fel y briod iaith yn y mannau hynny
  • Hybu dysgu Cymraeg ymysg plant ac oedolion
  • Gorfodi awdurdodau cyhoeddus i gydymffurfio â’u hymrwymiadau statudol
  • Annog o leiaf un busnes ym mhob cymuned i weithredu trwy’r Gymraeg
  • Cynorthwyo i sefydlu cell ym mhob Coleg ac ysgol gyfun Gymraeg yn y rhanbarth
  • Ehangu aelodaeth a chynyddu incwm y rhanbarth

Os alli di helpu trwy ffonio, llythyru, gosod posteri, gweithredu yna cysyllta, neu os wyt ti eisiau gwybod mwy...cysyllta!

A beth am ein dilyn ar Facebook neu Twitter?

Gallwch hefyd cynorthwyo'r gwaith lleol trwy gyfrannu'n ariannol. Rydym yn gwerthfawrogi eich bod eisoes, efallai, yn cyfranni’n canolog i’r Gymdeithas ond fe fydd y cronfa penodol yma yn mynd yn uniongyrchol at gwaith y Rhanbarth ac ehangu cyfleoedd o fewn ardaloedd Morgannwg Gwent.

Sefydlwch Debid Uniongyrchol trwy gysylltu a’ch banc gyda’r manylion isod:

Enw’r Cyfrif: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Rhanbarth Morgannwg Gwent

Rhif y Cyfrif: 61135287

Cod Didoli: 40-32-16

Cysylltwch a’r swyddfa os oes angen cymorth.

Byddem hefyd yn croesawu cyfraniadau ariannol unwaith ac am byth; boed hynny’n fawr neu fach. Bydd pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth.

Diolch o galon rhagblaen am eich cefnogaeth hollbwysig

Digwyddiadau Morgannwg-Gwent

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

04/06/2018 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar: Nos Lun 4 o Fehefin 19:30 Tafarn Y Schooner   Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd cell! Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i...

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/06/2018 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth 5 o Fehefin  19:00  Tafarn Y Cornwall  Croeso cynnes i bawb! Peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@...

Cyfarfod Cyhoeddus Gwent

12/06/2018 - 19:30
Cynhelir cyfarfod cyhoeddus er mwyn trafod dyfodol y gymdeithas yn y rhanbarth. Bydd y cyfarfod yn gyfle i bobl leol ddod at ei gilydd i drafod materion yr ardal ac i rannu syniadau ynglyn a sut y...

Penwythnos Dysgwyr Y Fenni

15/06/2018 - 18:00
Gwener 15 - Sul 17 Mehefin 2018 Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen! Ewch yma am ragor o fanylion neu i archebu lle: http://cymdeithas.cymru/cwrsyfenni

Cwis Cymunedau Byw - Abertawe

11/07/2018 - 19:30
Cwis Cymunedau Byw