Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Y Gwir Anrhydeddus David Cameron AS,

Mae'r iaith Gymraeg yn drysor diwylliannol i bobl Cymru, ynghyd â siaradwyr a chefnogwyr y Gymraeg ar draws gwledydd Prydain a thu hwnt. Fel y gwyddoch, S4C yw'r unig sianel deledu Gymraeg yn y byd, ac mae'n gwneud cyfraniad amhrisiadwy i ffyniant y Gymraeg, iaith fyw hynaf Prydain.

Bil Cymru Drafft - Ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

Canllaw statudol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Annwyl Gomisiynydd,

Cyn ein cyfarfod gyda chi ar 26ain Hydref, hoffwn amlinellu ein safbwynt ar yr hysbysiadau cydymffurfio a gyhoeddoch ar y 5ed o Hydref. 

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

Darlledwr Amlblatfform Cymraeg Newydd

Papur Trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Hydref 2015

Cyflwyniad

Rhoddir dau brif reswm dros gau Ysgol Llangynfelyn yn groes i ddymuniadau amlwg y gymuned leol a’r rhieni

(1). Dywedir mai newidiadau mewn demograffeg yw'r rheswm cyntaf. Eto i gyd, bydd cau Ysgol Llangynfelyn yn golygu nad oes unrhyw ysgol am 11 milltir rhwng safle bresennol yr ysgol a Machynlleth, ac nid oes unrhyw ddadansoddiad o safon o ran niferoedd tebygol o ddisgyblion yn yr ardal eang hon.

Llythyr templed i aelodau anfon at archfarchnadoedd:

Annwyl Reolwr,