Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Gyngor Prifysgol Aberystwyth,  
Ysgrifennwn atoch ynghylch swydd yr is-ganghellor.  

Wrth i chi fynd ati i benodi is-ganghellor newydd, dros dro tan fis Gorffennaf, ac yn barhaol wedi hynny, gofynnwn i chi sicrhau fod y person a gaiff ei benodi yn rhugl yn y Gymraeg fel y gall ddefnyddio'r Gymraeg wrth weithio bob dydd, ac yn deall anghenion y gymuned Gymraeg sydd yn y brifysgol.

Y Ddogfen Weledigaeth - "Miliwn o Siaradwyr Cymraeg - Gweledigaeth 2016 Ymlaen" (2015)

[Agor y ddogfen weledigaeth fel PDF]

[Fersiwn Saesneg / English language version]

[Cliciwch yma i agor y PDF - Llythyr Carwyn Jones atom 4/12/15]

4 Rhagfyr 2015

Rwy’n ysgrifennu yn dilyn ein cyfarfod ar 18 Tachwedd. Roedd y cyfarfod yn un adeiladol a bu’n dda cael cyfle i drafod nifer o faterion pwysig yn ymwneud â’r Gymraeg. Fel wnaethon ni gytuno, dyma lythyr sy’n cadarnhau fy safbwynt ar rhai materion.

Annwyl Y Gwir Anrhydeddus David Cameron AS,

Mae'r iaith Gymraeg yn drysor diwylliannol i bobl Cymru, ynghyd â siaradwyr a chefnogwyr y Gymraeg ar draws gwledydd Prydain a thu hwnt. Fel y gwyddoch, S4C yw'r unig sianel deledu Gymraeg yn y byd, ac mae'n gwneud cyfraniad amhrisiadwy i ffyniant y Gymraeg, iaith fyw hynaf Prydain.

Bil Cymru Drafft - Ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

Canllaw statudol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg