Telerau Defnyddio

Diogelwn_logo

Sylwch:

  1. nad yw Cymdeithas yr Iaith (cymdeithas anghorfforedig) (y Gymdeithas) yn awdurdodi unrhyw newidiadau sylweddol i Gymal Safonol y Cynllun (Gwerthiannau) nac i Ddogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi);
  2. na fydd y Gymdeithas yn barti i unrhyw gytundeb na throsglwyddiad y mae Cymal Safonol y Cynllun (Gwerthiannau) yn cael ei fewnosod ynddo (nac yn ei arwyddo), nac yn arwyddo unrhyw weithred cyfamodi ddiweddarach;
  3. na fydd y Gymdeithas yn arwyddo unrhyw weithred cyfamodi ar ffurf Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) neu unrhyw weithred cyfamodi ddiweddarach;
  4. na fydd y Gymdeithas dan orfodaeth i orfodi unrhyw gyfamod a gynhwysir yng Nghymal Safonol y Cynllun (Gwerthiannau) nac yn Nogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) yng nghyd-destun unrhyw gytundeb, trosglwyddiad, gweithred cyfamodi neu unrhyw ddogfen arall;
  5. na ddylid defnyddio Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) parthed (a) unrhyw eiddo heb wirio na fyddai unrhyw amod neu amodau unrhyw forgais neu arwystl sydd ar yr eiddo hwnnw'n cael ei dorri neu'u torri gan gwblhad gweithred cyfamodi sydd yn seiliedig ar Ddogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) na chan gofrestriad y cyfyngiad y cyfeiriwyd ato yn y weithred cyfamodi honno, nag (b) eiddo anghofrestredig;
  6. na fydd y Gymdeithas yn gyfrifol nac yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddefnydd o Gymal Safonol y Cynlllun (Gwerthiannau) nac o Ddogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi).

Os bydd gair yn y Telerau Defnyddio hyn yn cael ei ddiffinio (unai ar ei ben ei hun neu fel rhan o derm neu ymadrodd) yn ei ffurf anhreigledig, fe fydd y diffiniad hwnnw'n dal i fod yn berthnasol iddo yn ei ffurf dreigledig (a'r ffordd arall).