Morgannwg-Gwent

Cadeirydd: Wyn Williams
Swyddog Maes: Owen Howell
Rhif Ffôn: 02920 486469

Croeso i Ranbarth Morgannwg Gwent. Mae'r Rhanbarth yn ymestyn o Abertawe i Fynwy ac yn cynnwys 12 cyngor sir. Mae'n gartre i 3 dinas a thros hanner poblogaeth Cymru.

Mae'r Rhanbarth yn cyfarfod bob deufis mewn amryw o leoliadau. Cysyllta fan hyn i gadarnhau'r manylion ac i ychwanegu dy enw at ein rhestr ebost.

Mae celloedd gan y Gymdeithas yn cyfarfod ar hyd a lled y Rhanbarth, mewn ysgolion, colegau ac yn y gymuned. Cysyllta fan hyn am fanylion y cyfarfodydd nesaf yn dy ardal di. Os nad oes Cell yn agos atat ti beth am gychwyn un? Gallwn helpu gydag adnoddau, syniadau am weithgareddau ayb. Cysyllta - mae digon o waith i bawb!

Gweledigaeth Rhanbarth Morgannwg-Gwent yw sicrhau fod gan pob unigolyn yr hawl i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg, a ble mae gweithgarwch cynyddol ym mhob un o’n cymunedau trwy gyfrwng yr iaith.

Amcanion (er mwyn cyflawni’r weledigaeth honno)

  • Sicrhau’r hawl i ddefnyddio’r Gymraeg (e.e. gyda busnesau, adrannau llywodraeth ayyb)
  • Cefnogi ardaloedd ble mae’r iaith yn gryf er mwyn adfer yr iaith fel y briod iaith yn y mannau hynny
  • Hybu dysgu Cymraeg ymysg plant ac oedolion
  • Gorfodi awdurdodau cyhoeddus i gydymffurfio â’u hymrwymiadau statudol
  • Annog o leiaf un busnes ym mhob cymuned i weithredu trwy’r Gymraeg
  • Cynorthwyo i sefydlu cell ym mhob Coleg ac ysgol gyfun Gymraeg yn y rhanbarth
  • Ehangu aelodaeth a chynyddu incwm y rhanbarth

Os alli di helpu trwy ffonio, llythyru, gosod posteri, gweithredu yna cysyllta, neu os wyt ti eisiau gwybod mwy...cysyllta!

A beth am ein dilyn ar Facebook neu Twitter?

Gallwch hefyd cynorthwyo'r gwaith lleol trwy gyfrannu'n ariannol. Rydym yn gwerthfawrogi eich bod eisoes, efallai, yn cyfranni’n canolog i’r Gymdeithas ond fe fydd y cronfa penodol yma yn mynd yn uniongyrchol at gwaith y Rhanbarth ac ehangu cyfleoedd o fewn ardaloedd Morgannwg Gwent.

Sefydlwch Debid Uniongyrchol trwy gysylltu a’ch banc gyda’r manylion isod:

Enw’r Cyfrif: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Rhanbarth Morgannwg Gwent

Rhif y Cyfrif: 61135287

Cod Didoli: 40-32-16

Cysylltwch a’r swyddfa os oes angen cymorth.

Byddem hefyd yn croesawu cyfraniadau ariannol unwaith ac am byth; boed hynny’n fawr neu fach. Bydd pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth.

Diolch o galon rhagblaen am eich cefnogaeth hollbwysig

Digwyddiadau Morgannwg-Gwent

Eisteddfod yr Urdd - Creu Menter Iaith Ddigidol

27/05/2019 - 09:00
Lleoliad: Stondin Cymdeithas yr Iaith drwy'r dydd Creu Menter Iaith Ddigidol - Piciwch i'n gweld i ni gael dechrau cyd-greu menter iaith ddigidol - Beth ydych chi'n ei wylio ar-lein?...

Eisteddfod yr Urdd - Prentisiaethau cyfrwng Cymraeg: Ble mae'r cyfleoedd?

30/05/2019 - 14:00
Lleoliad: Ystafell Siapan, Canolfan y Mileniwm Siaradwyr: Toni Schiavone, Branwen Cennard ac eraill  

Eisteddfod yr Urdd - Enw uniaith Gymraeg i'n Senedd ni

31/05/2019 - 14:00
Lleoliad: Grisiau'r Senedd, Bae Caerdydd Siaradwyr: Gwion Rhisiart (Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru) ac eraill  

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-nedd

03/06/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-nedd ar: 

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/06/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: 

Penwythnos Dysgwyr Y Fenni 2019

28/06/2019 - 18:30
Cynhelir penwythnos dysgwyr y Fenni rhwng 28-30 Mehefin. Mae croeso i bawb ar ein penwythnos, a chost y penwythnos yw: £80 Am fwy o wybodaeth ac i gadw'ch lle, cliciwch yma