Sir Gâr-Penfro

Cadeirydd: Sioned Elin
Swyddog Maes: Elfed Wyn Jones
Rhif Ffôn: 01559 384378

Sir Gaerfyrddin

Si ar y Stryd
Rydyn ni'n cyhoeddi newyddlen bob hyn a hyn gyda gwybdoaeth am beth allwch chi wneud a beth sydd 'mlaen yn yr ardal. Bydd aelodau yn cael copi yny post.
Pwyswch yma i weld Si ar y Stryd Rhagfyr 2016

Yma yn Sir Gâr rydym yn byw yng nghysgod bwgan mawr sy'n bygwth dyfodol ein cymunedau Cymraeg a'n ffordd o fyw - ein Cyngor Sir. Yn groes i strategaeth honedig y Cyngor o "gynnal a hyrwyddo cymunedau Cymraeg", maent wrthi'n systematig yn lladd cymunedau Cymraeg y Sir.

  1. Maent wedi cau nifer o ysgolion pentrefol Cymraeg y Sir yn ystod y blynyddoedd ddiwethaf ac mae mwy ar y ffordd. Yn eu cyhoeddiad "Cynllun Trefniadaeth Ysgolion" maent yn bygwth ysgolion cynradd gyda llai na 90 o blant, sef bron pob ysgol gynradd Gymraeg yn y sir, gan ddweud mai ystyriaethau ariannol sydd bwysicaf. Cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith ein gwrth-bolisi sef dogfen Llwyddiant Ysgolion Pentref (PDF).
  2. Mae Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor yn rhoi caniatad cynllunio i dros 15,000 o dai yn y Sir, fydd yn hwyluso mewnlifiad enfawr i'r Sir. Dyw'r ffigurau yma ddim wedi'u seilio ar unrhyw ymchwil i'r angen lleol am dai.
  3. Er mwyn rhoi cyfle i’r Gymraeg fyw, argymhellwn y pecyn canlynol o gamau. Gyda'i gilydd dyma Siarter Sir Gâr (PDF).

Mae gennym griwiau o bobl yn gweithio yn y meysydd uchod - ond mae mawr angen cymorth. Os alli di helpu trwy ffonio, llythyru, gosod posteri, gweithredu yna cysyllta, neu os wyt ti jyst moyn gwybod mwy.... cysyllta!

Cyfarfodydd rhanbarth Caerfyrddin 

Mae'r rhanbarth yn cwrdd yn rheolaidd - cysyllta am ragor o wybdoaeth

Cyfarfod Tynged yr Iaith yn Sir Gâr

Yng nghyafarfod Tynged yr Iaith Sir Gâr: Gwaith i Gynnal yr Iaith cyflwynwyd papur trafod sydd i'w weld yma

Bydd cyfarfod nesaf 'Tynged yr Iaith yn Sir Gâr' ar yr 28ain o Ionawr yn neuadd llyfrgell Caerfyrddin a byddwn ni'n trafod effaith cynllunio a'r farchnad dai ar gymunedau. Mwy yma

Yn dilyn parti ar faes yr Eisteddfod yn Llanelli yn 2014 ein blaenoriaeth ni yw cadw llygad ar Gyngor Sir Caerfyrddin i wneud yn siŵr eu bod yn gweithredu argymhellion Gweithgor y Gymraeg - ac yn adeiladu arnyn nhw.
Rydyn ni wedi sefydlu pwyllgor o farcutiaid i wneud y gwaith hyn, pwyswch yma am ragor o wybdoaeth am farcutiaid Sir Gâr.

Cronfa Safiad Sir Gâr

Ydych chi'n fodlon cefnogi gwaith Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin dros y blynyddoedd nesaf? Yn wyneb argyfwng yr iaith a'r cymunedau Cymraeg yn Sir Gâr a amlygwyd yn ffigyrau'r Cyfrifiad (2011), fe benderfynon ni sefydlu "Cronfa Safiad Sir Gâr". Caiff pob ceiniog ei wario ar ymgyrchoedd i ddwyn pwysau ar y Cyngor a'r Llywodraeth i greu amodau i sicrhau dyfodol i'n cymunedau Cymraeg. Ffurflen Cronfa Safiad Sir Gâr (PDF)

Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi penderfynu'n derfynol ar Gynllun Datblygu Lleol y Sir. Gan nad yw'r Cynllun ar sail angen lleol rydyn ni'n gwrthwynebu adeiladu dros 15,000 o dai, a bod adeiladu niferoedd mawr o dai yn mewn 'canolfanau gwasanaeth' yn hytrach an ble ame eu hangen.

Ymgyrch i Gymreigio Busnesau Sir Gaerfyrddin

M&S - Ers iddyn nhw dynnu arwyddion Cymraeg i lawr a rhoi rhai uniaith Saesneg yn eu lle rydyn ni wedi bod yn galw ar Marks and Spencer am wasanaeth Cymraeg. Mwy yma

Aldi a Lidl - Mae mwy a mwy o bobl yn siopa yn Aldi a Lidl ond does dim Cymraeg yn eu siopau o gwbl - a braidd dim staff gyda nhw sydd yn siarad Cymraeg. Danfon neges atyn nhw i ddweud fod angen iddyn nhw wneud: Ffurflen ebostio Aldi a Ffurflen Ebostio Lidl

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin a Chyngor Sir Penfro wedi bod yn ymgynghori'n ddiweddar ar eu cyllideb.Mae'n hymateb ni yma

Sir Benfro

Addysg

Ymgynghoriad Cyngor Sir Benfro i addysg yn y Sir

Mae ymateb Cymdeithas yr Iaith i'r ymgynghoriad diweddaraf yma

Roedd ymgynghoriad cychwynnol yn Rhagfyr 2014, ble roedd ystyried addysg yn gyffredinol ar draws Gogledd Orllewin Sir Benfro, mae ymateb llawn Cymdeithas yr Iaith i'r ymgynghoriad i'w weld  yma

Cyngor Sir Benfro:

Rydyn ni'n galw ar y Cyngor i ddangos arweiniad o ran y Gymraeg drwy ddatgan mai Cymraeg yw iaith y Cyngor Sir a symud i weithio drwy'r Gymraeg.

Dangosodd y Cyngor Sir eu hagwedd tuag at y Gymraeg, gyda hysbyseb am swydd Gweithiwr Cymdeithasol yn cynnwys manylion sarhaus am y Gymraeg yn y sir yn 2014. Dyma'r stori: http://cymdeithas.org/newyddion/beirniadu-hysbyseb-swydd-cyngor-sir-benfro

Beth yw dy brofiad di wrth gysylltu gydfa'r Cyngor Sir? Rydyn ni wedi derbyn nifer o sylwadau gan bobl sydd wedi cael trafferth cael gwasanaeth Cymraeg. Rhanna dy brofiad fan hyn

Byddwn ni'n tynnu sylw'r Cyngor Sir at sylwadau, ond yn eich annog o gysylltu gyda'r Cyngor Sir yn bersonol i godi unrhyw fater. Dyma fnaylion cysylltu y swyddogion perthnasol:

 

Digwyddiadau Sir Gâr-Penfro