Deisebau

Dyma ddeisebau cyfredol y Gymdeithas.

Mae Bil y Cwricwlwm yn ei ffurf bresennol yn fygythiad i addysg Gymraeg. Mynnwch fod y Llywodraeth yn gwrando ar eich llais drwy arwyddo'r llythyr agored isod. Os ydych chi yn neu wedi bod yn...
Galwn ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru yn ôl dymuniad pobol Cymru. We call on the Welsh Government to support the efforts to secure...
Galwn ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru yn ôl dymuniad pobol Cymru. (Mae modd lawrlwytho'r ddeiseb drwy glicio yma)
Gwnaeth Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, addo y byddai ysgolion Cymraeg yn 'rhan ganolog' o ddatblygiad Plasdŵr. Serch hynny, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi taw ysgol...
"Rydym yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ddatganoli darlledu i Senedd Cymru." "We call on the Westminster Government to devolve broadcasting to the Senedd in Wales." *Er...
Cefndir Mae sefyllfa ariannol S4C yn hynod fregus, y BBC sy’n llywio ein gorsaf radio ac mae diffyg difrifol mewn darlledu yn Gymraeg ar radio masnachol a theledu lleol. Ac mae diffyg...
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg, gyda chymorth awdurdodau lleol megis Cyngor Caerdydd. Galwn felly, yn wyneb yr ymrwymiad hwn a'r galw cynyddol am addysg...
Galwn ar Lywodraeth Cymru i ailedrych ar y Safonau arfaethedig ym maes iechyd i gynnwys darparwyr gwasanaethau iechyd sylfaenol, megis meddygfeydd a fferyllfeydd, er mwyn sicrhau bod gan bobl hawliau...
Rwy'n galw ar Lywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â Mudiad Meithrin, i ailystyried penderfyniad andwyol y llywodraeth ddiwethaf i ddiddymu prosiect TWF. Yn benodol, rwy'n galw ar y...
Yng Nghasnewydd, mae datblygiad siopa newydd o'r enw uniaith Saesneg "Friars Walk". Mae'r holl arwyddion a'r brandio yn uniaith Saesneg gan gynnwys yr holl arwyddion enfawr...