Deisebau

Dyma ddeisebau cyfredol y Gymdeithas.

Rydw i, drwy lofnodi isod yn nodi fy mwriad i beidio siopa gyda Morrisons o'r 1af o Ragfyr, nes eu bod wedi gweithredu'n gadarnhaol ar y pwyntiau canlynol: Sicrhau bod pob arwydd yng...
Rwy'n cefnogi ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros drefn cynllunio sy'n ateb anghenion Cymru trwy daclo tlodi, diogelu ein planed a’n hamgylchedd, a chryfhau ein hiaith genedlaethol...
Does dim ysgol nac uned Cymraeg yn Aberdaugleddau. Aberdaugleddau ydy'r unig dref yn Sir Benfro heb unrhyw darpariaeth Gymraeg. Er mwyn cael addysg Cymraeg mae plant yn gorfod mynd i Hwlffordd...
"Dwi eisiau byw yn Gymraeg yng Nghaerdydd"   Yn sgil canlyniadau Cyfrifiad 2011 a’r cynnydd gafwyd yn nifer siaradwyr Cymraeg dinas Caerdydd, rydyn ni'n datgan ein bwriad i...
Yn sgil y dirywiad yn nifer cymunedau Cymraeg Ceredigion rydyn ni'n datgan ein bwriad i fyw yn Gymraeg ac yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i weithredu i alluogi holl bobl y sir i fyw yn Gymraeg....
Adduned i bobl sy'n byw yn Sir Gâr ac sydd eisiau gweld y Gymraeg yn parhau fel iaith gymunedol fyw. "Addunedwn fyw yn Gymraeg a mynnwn fod creu amodau i gymunedau Cymraeg fyw...