Deisebau

Dyma ddeisebau cyfredol y Gymdeithas.

Yng Nghasnewydd, mae datblygiad siopa newydd o'r enw uniaith Saesneg "Friars Walk". Mae'r holl arwyddion a'r brandio yn uniaith Saesneg gan gynnwys yr holl arwyddion enfawr...
Rydym yn galw ar Gynghorwyr Gwynedd i ymwrthod â’r toriadau ar wasanaethau cyhoeddus yng Ngwynedd a fydd yn cael effaith andwyol ar gymunedau ac ar y Gymraeg.   Galwn arnoch i ddewis...
Rydyn ni’n galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio mynd ymlaen â’i buddsoddiad yn Mauritius ar sail moesol oherwydd swyddogaeth yr ynys fel hafan treth. Galwn ar Brifysgol...
Credaf ei bod yn gwbl resymol a chymesur i’r lefel uchaf o Safonau a basiwyd gan y Cynulliad gael eu gosod ar yr holl gyrff yng Nghylch 3. Mae’n bwysig bod gweithwyr pob corff yng...
Rydym yn chwilio am 100 o bobl i gadw llygad barcud ar waith Cyngor Sir Gâr, drwy ddilyn cyfarfodydd a darllen cofnodion a chyhoeddiadau'r cyngor, er mwyn sicrhau bod y cyngor yn cadw at y...
Galwn ar y Llywodraeth i dderbyn yr egwyddor fod y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg yn sgil addysgol hanfodol na ddylid amddifadu unrhyw ddisgybl ohono. I call on the Welsh Government to...
Rydw i, drwy lofnodi isod yn nodi fy mwriad i beidio siopa gyda Morrisons o'r 1af o Ragfyr, nes eu bod wedi gweithredu'n gadarnhaol ar y pwyntiau canlynol: Sicrhau bod pob arwydd yng...
Rwy'n cefnogi ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros drefn cynllunio sy'n ateb anghenion Cymru trwy daclo tlodi, diogelu ein planed a’n hamgylchedd, a chryfhau ein hiaith genedlaethol...
Does dim ysgol nac uned Cymraeg yn Aberdaugleddau. Aberdaugleddau ydy'r unig dref yn Sir Benfro heb unrhyw darpariaeth Gymraeg. Er mwyn cael addysg Cymraeg mae plant yn gorfod mynd i Hwlffordd...
"Dwi eisiau byw yn Gymraeg yng Nghaerdydd"   Yn sgil canlyniadau Cyfrifiad 2011 a’r cynnydd gafwyd yn nifer siaradwyr Cymraeg dinas Caerdydd, rydyn ni'n datgan ein bwriad i...