Deisebau

Dyma ddeisebau cyfredol y Gymdeithas.

Cefndir Mae sefyllfa ariannol S4C yn hynod fregus, y BBC sy’n llywio ein gorsaf radio ac mae diffyg difrifol mewn darlledu yn Gymraeg ar radio masnachol a theledu lleol. Ac mae diffyg...
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg, gyda chymorth awdurdodau lleol megis Cyngor Caerdydd. Galwn felly, yn wyneb yr ymrwymiad hwn a'r galw cynyddol am addysg...
Galwn ar Lywodraeth Cymru i ailedrych ar y Safonau arfaethedig ym maes iechyd i gynnwys darparwyr gwasanaethau iechyd sylfaenol, megis meddygfeydd a fferyllfeydd, er mwyn sicrhau bod gan bobl hawliau...
Rwy'n galw ar Lywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â Mudiad Meithrin, i ailystyried penderfyniad andwyol y llywodraeth ddiwethaf i ddiddymu prosiect TWF. Yn benodol, rwy'n galw ar y...
Yng Nghasnewydd, mae datblygiad siopa newydd o'r enw uniaith Saesneg "Friars Walk". Mae'r holl arwyddion a'r brandio yn uniaith Saesneg gan gynnwys yr holl arwyddion enfawr...
Rydym yn galw ar Gynghorwyr Gwynedd i ymwrthod â’r toriadau ar wasanaethau cyhoeddus yng Ngwynedd a fydd yn cael effaith andwyol ar gymunedau ac ar y Gymraeg.   Galwn arnoch i ddewis...
Rydyn ni’n galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio mynd ymlaen â’i buddsoddiad yn Mauritius ar sail moesol oherwydd swyddogaeth yr ynys fel hafan treth. Galwn ar Brifysgol...
Credaf ei bod yn gwbl resymol a chymesur i’r lefel uchaf o Safonau a basiwyd gan y Cynulliad gael eu gosod ar yr holl gyrff yng Nghylch 3. Mae’n bwysig bod gweithwyr pob corff yng...
Rydym yn chwilio am 100 o bobl i gadw llygad barcud ar waith Cyngor Sir Gâr, drwy ddilyn cyfarfodydd a darllen cofnodion a chyhoeddiadau'r cyngor, er mwyn sicrhau bod y cyngor yn cadw at y...
Galwn ar y Llywodraeth i dderbyn yr egwyddor fod y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg yn sgil addysgol hanfodol na ddylid amddifadu unrhyw ddisgybl ohono. I call on the Welsh Government to...