Cymunedau Cynaliadwy

Lansio cynllun i ddiogelu enwau tai Cymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith heddiw (22 Chwefror) yn lansio DIOGELWN, sef cynllun  newydd i warchod enwau tai Cymraeg. 

 

Fel rhan o’r cynllun, rydym wedi cyhoeddi dogfennau cyfreithiol y mae modd eu lawrlwytho a’u defnyddio gan unrhyw berson yng Nghymru sydd eisiau diogelu enw Cymraeg eu cartref, boed nhw’n bwriadu gwerthu eu tŷ neu beidio.

 

Standard Scheme Document (Self-covenanting)

This is the document, which your solicitor/conveyancer is welcome to use (subject to the Terms of Use) if you own a house with a Welsh name in Wales, which you do not intend to sell at the moment, but if you would like to protect the name of the house for the future.

Standard Scheme Clause (Sales)

Diogelwn_logo

Diogelwn (fersiwn Saesneg)

A scheme to protect Welsh house names

Diogelwn_logo

DIOGELWN is a new scheme, which is a partnership between Cymdeithas yr Iaith and the people of Wales.

We see Welsh house names as communal property and as an integral part of Welsh heritage, which should be protected for the sake of future generations.

A scheme for people in Wales who are selling their house with a Welsh name to take legal steps to protect that name
A scheme for people in Wales who own a house with a Welsh name but do intend to sell it at present to protect that name

Telerau Defnyddio

Diogelwn_logo

Sylwch:

Beirniadu geiriau gwag Llywodraeth Cymru ar ail dai

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu ymateb y Gweinidog Tai, Julie James, i gwestiynau yn y Senedd ddoe gan Weinidog Cysgodol Tai Plaid Cymru, Delyth Jewell, ynghylch yr argyfwng ail dai. 

Beirniadu cyhoeddiad di-sylwedd y Llywodraeth ar ail dai

Rydym wedi beirniadu cyhoeddiad y Llywodraeth heddiw (29 Ionawr) parthed yr argyfwng tai gan nad yw'r datganiad yn mynd yn ddigon pell.

 

Cyhoeddodd y Gweinidog Tai, Julie James, y bydd y Llywodraeth yn cynnal rhagor o waith ymchwil ar y mater ac “yn ystyried potensial cynllun cofrestru statudol ar gyfer pob llety gwyliau.”

Dywedodd cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, Mabli Siriol:

Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi)

Dyma'r ddogfen y mae croeso i’ch cyfreithiwr/trawsgludwr ei defnyddio (yn amodol ar y Telerau Defnyddioos ydych yn berchen ar dŷ ag enw Cymraeg yng Nghymru nad ydych yn bwriadu ei werthu ar hyn o bryd ond eisiau gwarchod enw'r tŷ ar gyfer y dyfodol.

Diogelwn

Cynllun i warchod enwau Cymraeg ar dai

Diogelwn_logo

Cynllun newydd yw DIOGELWN, sy’n bartneriaeth rhwng Cymdeithas yr Iaith a phobl Cymru.

Rydym yn gweld enwau Cymraeg ar dai fel eiddo cymunedol ac fel rhan annatod o gyd-dreftadaeth y Cymry y dylid eu diogelu er mwyn cenedlaethau’r dyfodol.

Cynllun i annog pobl yng Nghymru sy'n bwriadu gwerthu tŷ ag enw Cymraeg i gymryd camau cyfreithiol i ddiogelu'r enw hwnnw
Cynllun i annog pobl yng Nghymru sy'n berchen ar dŷ ag enw Cymraeg ond nad yw'n bwriadu'i werthu eto i gymryd camau i ddiogelu'r enw ar gyfer y dyfodol