Cymunedau Cynaliadwy

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymgynghoriad "Creu llwybr tuag at dai digonol gan gynnwys rhenti teg a fforddiadwyedd"

Pwyswch yma i lawrlwytho'r ymateb yn llawn

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymgynghoriad "Creu llwybr tuag at dai digonol gan gynnwys rhenti teg a fforddiadwyedd"

Datgan pryder am ymlyniad Cyngor Sir Gâr at Erthygl 4

Mewn llythyr agored at aelodau Cabinet Cyngor Sir Gar, mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan cefnogaeth i'r egwyddor o gyflwyno "Cyfarwyddyd Erthygl 4" yn y sir, ond yn datgan pryder na fydd y Cyngor yn mynd yn ddigon pell nac yn symud yn ddigon buan i ddatrys yr argyfwng tai yn ein cymunedau lleol.

Yn eu cyfarfod fore Llun 18 Medi, bydd Cabinet y Cyngor Sir yn trafod adroddiad cychwynnol gan swyddogion am gasglu tystiolaeth a fydd yn sail i gynnal ymgynghoriad rywbryd y flwyddyn nesaf ar gyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn y sir.

Cyfle i Gymru ddysgu gan wledydd eraill mewn cynhadledd tai

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal cynhadledd “Yr Hawl i Dai Di

Cymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi ‘Seminar Rhyngwladol’ i drafod yr argyfwng tai

Cyhoeddodd Walis George yn rali Nid yw Cymru ar Werth heddiw y bydd ‘Seminar Rhyngwladol ar yr Hawl i Dai Digonol a Deddf Eiddo’ yn cael ei chynnal gan Gymdeithas yr Iaith fis Hydref. 

Visca Barcelona - nid yw Cymru ar ben ei hun yn y frwydr i reoleiddio’r farchnad dai

Yn rali Nid yw Cymru ar werth ar Faes yr Eisteddfod am 2yh ddydd Mercher (9 Awst), bydd Cymdeithas yr Iaith yn gwneud cyhoeddiad pwysig am ddigwyddiad rhyngwladol a fydd yn rhoi dimensiwn newydd i’r ymgyrch.

Arweinydd Cyngor Sir i Annerch Rali Cymdeithas yr Iaith yn yr Eisteddfod

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi y bydd Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Darren Price, yn annerch y rali a gynhelir ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol bythefnos i heddiw i alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno Deddf Eiddo i reoli'r farchnad agored mewn tai. Cynhelir y rali am 2pm Mercher 9ed Awst tu allan i uned Cymdeithas yr Iaith ar y Maes a bydd gorymdaith draw at uned Llywodraeth Cymru lle bydd y Cynghorydd Price ac eraill yn siarad.

 

Mae'n bryd setlo problemau tai wedi degawdau o ymgyrchu

Mae disgwyl i gannoedd o bobl orymdeithio ar draws Faes yr Eisteddfod Genedlaethol at stondin Llywodraeth Cymru, yn dilyn rali gan Gymdeithas yr Iaith yn galw am Ddeddf Eiddo.

Targedu Llywodraeth Cymru i bwyso am reoleiddio'r farchnad tai yng Nghymru

Wedi i aelodau o Gymdeithas yr Iaith godi posteri yn datgan "Deddf Eiddo - Dyma'r Cyfle" ar swyddfeydd y Llywodraeth yn Aberystwyth, Caerdydd a Chyffordd Llandudno dywedodd Jeff Smith, Cadeirydd grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith:

Y Sefyllfa Tai yng Nghymru

Mae ein cymunedau gwledig ac arfordirol yn wynebu prinder digynsail o dai gwirioneddol fforddiadwy. Mae'r boblogaeth leol yn cael ei hallgau fwyfwy rhag gallu sicrhau cartref addas i'w rentu neu brynu oherwydd anfantais economaidd. Dengys ymchwil diweddar Cyngor Gwynedd fod 65.5% o boblogaeth y sir ar gyfartaledd wedi eu prisio allan o’r farchnad dai, gyda’r ganran yn cynyddu’n sylweddol mewn ardaloedd lle mae niferoedd uwch o ail gartrefi.

Cefnogaeth i reoleiddio'r farchnad tai yng Nghymru

Rydyn ni'n cefnogi adroddiad Siarter Cartrefi Cymru a gaiff ei lansio yn y Senedd heddiw. Mae'r argymhelliad cyntaf - "Rheoli'r Farchnad Tai yng Nghymru" yn cyd-fynd yn union gydag ymgyrch Cymdeithas yr Iaith dros Ddeddf Eiddo.

Dywedodd Jeff Smith Cadeirydd grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith: