Cymunedau Cynaliadwy

Angen gwrando ar ffermwyr ac ystyried y Gymraeg gyda'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy er mwyn diogelu cymunedau gwledig, yn ôl ymgyrchwyr iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Llywodraeth Cymru i wrando ar a chydweithio gyda ffermwyr ac ystyried y goblygiadau i’r Gymraeg wrth ailedrych ar ei Chynllun Ffermio Cynaliadwy. 

Gweithdy am y System Cynllunio

21/02/2024 - 19:00

7.00, nos Fercher, 21 Chwefror

Digwyddiad dros Zoom

Dyma gyfle i ddysgu sut mae'r system cynllunio yn gweithio, sut i ddylanwadu ar y Cynllun Datblygu Lleol a chefnogi ymgyrchoedd cymunedau lleol i atal gor-ddatblygu. Does dim angen gwybodaeth am gynllunio i ddod i'r gweithdy.

Cysylltwch â bethan@cymdeithas.cymru am ragor o wybodaeth neu i gofrestru.

Beth Winter AS a Mabon ap Gwynfor AoS i ymuno â’r alwad am “Ddeddf Eiddo - Dim Llai” mewn rali ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr

Bydd Beth Winter, Aelod Seneddol Llafur dros Gwm Cynon, a Mabon ap Gwynfor, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Ddwyfor Meirionnydd, ymysg siaradwyr rali Nid yw Cymru ar Werth ym Mlaenau Ffestiniog ar 4 Mai.

Bydd y rali, sy’n cymryd lle ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr, yn pwysleisio’r angen am Ddeddf Eiddo i sicrhau bod tai yn cael eu trin yn bennaf fel angen cymunedol, nid asedau masnachol, fel bod pobl yn gallu parhau i fyw a gweithio yn eu cymunedau.

Trefnu Rali Nid yw Cymru ar Werth Blaenau Ffestiniog

16/01/2024 - 19:00

7.00, nos Fawrth, 16 Ionawr
Y Dref Werdd, Blaenau Ffestiniog (5 Stryd Fawr, LL41 3ES)

Bydd rali Nid yw Cymru ar Werth Blaenau Ffestiniog yn cael ei chynnal ar 4 Mai eleni.

Mae'n flwyddyn bwysig i'n cymunedau Cymraeg eleni felly mae'n addas iawn ein bod ni'n cynnal rali ym Mlaenau Ffestiniog.

Ond mae angen help arnon ni! Dewch draw i'r cyfarfod felly i gael dechrau ar y gwaith trefnu – trefnu'r rali, digwyddiad gyda'r nos a'r sylw o flaen llaw.

Hywel Williams AS yn annerch dechrau ‘Taith Deddf Eiddo’ Cymdeithas yr Iaith o Gaernarfon i Gaerdydd

Anerchodd Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, ddechrau ‘Taith Deddf Eiddo’ Cymdeithas yr Iaith ym Maes Caernarfon heddiw (dydd Gwener, 10 Tachwedd).

Taith Deddf Eiddo

10/11/2023 - 10:00

 

Mae Cymdeithas yr Iaith yn cynnal taith trwy gymunedau Cymru'n ystod y ddyddiau'n arwain at gynhadledd tai Yr Hawl i Dai Digonol - Beth sy’n Bosib yng Nghaerdydd ar Dachwedd 16.
Yn ystod Taith Deddf Eiddo byddwn ni'n galw gyda chymunedau sydd naill ai'n profi problemau'r drefn tai bresennol neu enghreifftiau o bethau sy'n digwydd yn lleol i rymuso cymunedau lleol.
Byddwn ni'n casglu tystiolaeth i'w ddangos yn ystod sesiwn agoriadol Yr Hawl i Dai Digonol - Beth sy’n Bosib.

Ymateb Rhanbarth Ceredigion i Ymgynghoriad ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor

Mae Cyngor Ceredigion yn ymgynghori ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor nes 23:59 ar nos Sul 29/10/2023.

Gallwch weld yr ymgynghoriad a chyflwyno ymateb ar wefan y cyngor

Mae ymateb Cymdeithas yr Iaith i'w weld isod, a gellwch ei ddefnydido fel sail i'ch hymateb chi.

Ymateb Rhanbarth Ceredigion i Ymgynghoriad ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor

Dadlau’r achos dros Ddeddf Eiddo ar lwyfan rhyngwladol

Ar 7 Hydref, cynhaliodd ELEN (European Language Equality Network) ei Chynulliad Cyffredinol yn Casteddu (Cagliari), prifddinas Sardinia. Mae ELEN yn uno 174 o fudiadau iaith, sy’n cynrychioli 50 o ieithoedd lleiafrifol a 50 miliwn o siaradwyr ar draws 25 gwlad. Roedd Cymdeithas yr Iaith yn un o’r mudiadau a fynychodd y Cynulliad.