Cymunedau Cynaliadwy

Diolch Cyngor Sir Benfro - tro y Llywodraeth yw hi nawr

Wedi i Gyngor Sir Benfro bleidleisio dros 100% o dreth ar ail gartrefi mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod angen i'r Llywodraeth weithredu nawr.

Dywedodd Bethan Williams, ysgrifennydd y Gymdeithas yn rhanbarth Caerfyrddin-Penfro:
"Mae hyn yn newyddion calonogol i gymunedau ar draws Sir Benfro, felly diolch i'r cynghorwyr a bleidleisiodd dros gynyddu'r dreth a phawb a ymgyrchodd dros y polisi. Bydd cyfle i ddiolch i'r Cyng. Cris Tomos, yn y rali ar y Parrog yn Nhrefdraeth ar y 23ain o Hydref.

Cyhuddo’r Llywodraeth o ‘fychanu cymunedau Cymru’ ar ail gartrefi

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo’r Llywodraeth o “fychanu cymunedau Cymru” yn eu dogfen ymgynghorol newydd ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar.

Mae ymgynghoriad y Llywodraeth, a gyhoeddwyd heddiw (25 Awst), yn “ystyried newidiadau posibl i drethi lleol er mwyn helpu awdurdodau lleol i reoli effaith ail gartrefi a llety hunanddarpar yn eu hardaloedd”. 

Gweithgor Rali Caerdydd

16/09/2021 - 18:00

Cyfarfod dros Zoom, 6.00, nos Iau, 16 Medi.

Croeso mawr i unrhyw un sy'n fodlon helpu trefnu'r Rali Nid yw Cymru ar Werth yng Nghaerdydd ar bnawn Sadwrn, 13 Tachwedd.

Ni allwn gynnal rali o'r fath heb eich cefnogaeth chi, a'r mwyaf o bobl ddaw ynghyd, y lleia fydd baich gwaith pawb.

Cysylltwch os hoffech gynorthwyo â'r gwaith. Diolch!

Canmol Cyngor Ceredigion ar fater ail gartrefi

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu cynnig a basiodd Cyngor Sir Ceredigion ddoe ar yr argyfwng tai yn y sir.

 

Yng nghyfarfod llawn y Cyngor ddoe (17 Mehefin), pleidleisiodd Cyngor Sir Ceredigion yn unfrydol o blaid cynnig gan y Cynghorydd Mark Strong sy’n ymrwymo’r Cyngor i alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno pecyn o fesurau i daclo’r argyfwng tai:

Calls for a 'radical package of measures' to tackle the housing crisis

Cymdeithas yr Iaith have welcomed a commitment made by the First Minister, Mark Drakeford MS, to introduce a "package of proposals” to tackle the housing crisis but emphasise that the policy package "needs to be radical and comprehensive".

Galw am ‘becyn radical o fesurau’ i daclo’r argyfwng tai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, i gyflwyno “pecyn o gynigion” i daclo’r argyfwng tai ond yn pwylseisio y dylai’r pecyn hwnnw fod yn “radical a chynhwysfawr”.

‘Human dam’ to prevent the collapse of Welsh communities

At 1pm on Saturday, 10th of July, hundreds of Cymdeithas yr Iaith supporters are expected to form a "human dam" across the Tryweryn dam near Bala, as a sign of the group’s determination to prevent the collapse of Welsh communities as a result of the housing crisis.

 

‘Argae dynol’ i atal chwalfa cymunedau Cymru

Am 1pm Sadwrn 10ed o Orffennaf, disgwylir cannoedd o gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith i ffurfio

Ymateb Rhanbarth Caerfyrddin i ymgynghoriad ar Gynlluniau drafft Deg Tref Marchnad

Cydnabyddwn fod llawer o ddeunydd o werth am adfywio canol y trefi hyn, yn seiliedig yn bennaf ar brofiad yr ymgynghorwyr ar adfywio trefi eraill, rhai mewn gwledydd eraill. Ond mae angen ailedrych ar y cynlluniau yn eu hanfod, yn hytrach na diwygio cynnwys, gan eu bod wedi methu mewn nifer o amcanion sylfaenol: