Cymunedau Cynaliadwy

Cyflwyno galwad “Deddf Eiddo – Dim Llai”

Cyflwynwyd galwad “Deddf Eiddo – Dim Llai” Cymdeithas yr Iaith i swyddogion Llywodraeth Cymru heddiw (29 Mai) wedi diwedd digwyddiad dathlu deng mlwyddiant y Siarter Iaith yn stondin y Llywodraeth.

Mae gwaith a llwyddiannau’r Siarter i’w canmol yn ôl y Gymdeithas, ond mae argyfwng tai a dinistr y farchnad agored yn bygwth “tanseilio” y gwaith da hynny, yn hytrach nag adeiladu arno.

Rhybudd na fydd deddfwriaeth mewn rali Deddf Eiddo ym Mlaenau Ffestinog

Mynychoedd gannoedd rali a gorymdaith Nid yw Cymru ar Werth ym Mlaenau Ffestiniog heddiw (4 Mai) i alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno Deddf Eiddo fyddai’n mynd at wraidd yr argyfwng tai, a sicrhau bod tai yn 

Cyngor tref Blaenau Ffestiniog yn galw am Ddeddf Eiddo o flaen rali yn y dref

Mewn Cyfarfod Arferol ar nos Lun, 11 Mawrth, cytunodd Cyngor Tref Blaenau Ffestiniog yn unfrydol i basio cynnig yn ‘datgan cefnogaeth i alwad Cymdeithas yr Iaith am Ddeddf Eiddo’.

Daw y cyhoeddiad o flaen rali fawr Nid yw Cymru ar Werth yn y dref ar 4 Mai, lle bydd Beth Winter AS, Mabon ap Gwynfor AoS a’r cynghorydd Craig ab Iago ymysg rheiny fydd yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno ‘Ddeddf Eiddo - Dim Llai’ i fynd i’r afael â’r argyfwng tai a sicrhau bod tai yn cael eu trin fel cartrefi.

Rali Fawr Nid yw Cymru ar Werth

04/05/2024 - 14:00

Dewch yn llu i Flaenau Ffestiniog ar 4 Mai ar gyfer Rali Fawr Nid yw Cymru ar Werth.
Cyfarfod tu ôl i Gaffi Antur Stiniog ym Maes Parcio Diffwys, Blaenau Ffestiniog am 2.00 yp.

Come to housing rally in Blaenau Ffestiniog to secure legislation that will make a difference to communities

Cymdeithas yr Iaith has warned that there will be no radical action to solve the housing crisis in Wales and protect Welsh communities unless people come in large numbers to the Nid yw Cymru ar Werth (Wales is Not For Sale) rally in Blaenau Ffestiniog on May 4 to show the strength of feeling.

There are concerns among language campaigners that the Government does not understand the extent of the crisis facing Welsh communities, and that progressive policies to get to the root of the problem will not be adopted.

“Dewch i rali Nid yw Cymru ar Werth Blaenau Ffestiniog i sicrhau deddfwriaeth fydd yn gwneud gwahaniaeth i’n cymunedau”

Ni fydd gweithredu radical i ddatrys yr argyfwng tai yng Nghymru a diogelu cymunedau Cymraeg oni bai i bobl ddod mewn nifer mawr i Rali Nid yw Cymru ar Werth ym Mlaenau Ffestiniog ar Fai 4 i ddangos cryfder teimladau

Mae pryderon ymysg ymgyrchwyr iaith nad yw’r Llywodraeth yn deall maint yr argyfwng sy’n wynebu cymunedau Cymraeg, a na fydd polisïau digon blaengar i fynd at wraidd y broblem yn cael eu mabwysiadu.

“Dydy’r argyfwng tai ddim yn rhyw argyfwng naturiol anochel”: Beth Winter AS a Mabon ap Gwynfor AoS yn edrych ymlaen at rali Blaenau Ffestiniog

Mae Beth Winter AS a Mabon ap Gwynfor AoS wedi pwysleisio maint yr argyfwng sy’n wynebu cymunedau Cymraeg wrth edrych ymlaen at rali ‘Deddf Eiddo - Dim Llai’ Cymdeithas yr Iaith ym Mlaenau Ffestiniog ar 4 Mai.

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Mae ymateb llawn y Gymdeithas i'w weld yma [lawr-lwytho pdf]

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Angen i Julie James AS "wireddu ei rhethreg" trwy gyflwyno Deddf Eiddo

Yn sgil datganiad syfrdanol gan Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd sydd â chyfrifoldeb dros dai, nad yw marchnad tai y Deyrnas Unedig yn gweithio a bod trin eiddo fel buddsoddiad yn “wallgof”, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw arni i “wireddu ei rhethreg” trwy gyflwyno Deddf Eiddo.

Galw ar Barc Cenedlaethol Eryri i gymryd “cam pwysig” i leddfu’r argyfwng tai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i gymryd camau brys er mwyn mynd i’r afael ag anghyfartaledd y farchnad dai agored yn yr ardal. Bydd cyfarfod Pwyllgor Cynllunio’r Awdurdod yn trafod cyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 ar gyfer Eryri gyfan ddydd Mercher (6 Mawrth).