Cymunedau Cynaliadwy

Gweithgor Rali Tryweryn / Rali Caerdydd

20/07/2021 - 18:30

Cyfarfod dros Zoom, 6.30, nos Fawrth, 20 Gorffennaf.

Yn dilyn llwyddiant rali Nid yw Cymru ar Werth ar argae Tryweryn, ein bwriad yw mynd â'r neges at Lywodraeth Cymru trwy gynnal rali arall y tu allan i Senedd Cymru ar bnawn Sadwrn, 13 Tachwedd.

Gobeithir cael grŵp o bobl frwdfrydig ynghyd i gynorthwyo gyda'r gwaith trefnu. Ni allwn gynnal rali o'r fath heb eich cefnogaeth chi, a'r mwyaf o bobl ddaw ynghyd, y lleia fydd baich gwaith pawb.

Canmol Cyngor Ceredigion ar fater ail gartrefi

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu cynnig a basiodd Cyngor Sir Ceredigion ddoe ar yr argyfwng tai yn y sir.

 

Yng nghyfarfod llawn y Cyngor ddoe (17 Mehefin), pleidleisiodd Cyngor Sir Ceredigion yn unfrydol o blaid cynnig gan y Cynghorydd Mark Strong sy’n ymrwymo’r Cyngor i alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno pecyn o fesurau i daclo’r argyfwng tai:

Calls for a 'radical package of measures' to tackle the housing crisis

Cymdeithas yr Iaith have welcomed a commitment made by the First Minister, Mark Drakeford MS, to introduce a "package of proposals” to tackle the housing crisis but emphasise that the policy package "needs to be radical and comprehensive".

Galw am ‘becyn radical o fesurau’ i daclo’r argyfwng tai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, i gyflwyno “pecyn o gynigion” i daclo’r argyfwng tai ond yn pwylseisio y dylai’r pecyn hwnnw fod yn “radical a chynhwysfawr”.

‘Human dam’ to prevent the collapse of Welsh communities

At 1pm on Saturday, 10th of July, hundreds of Cymdeithas yr Iaith supporters are expected to form a "human dam" across the Tryweryn dam near Bala, as a sign of the group’s determination to prevent the collapse of Welsh communities as a result of the housing crisis.

 

‘Argae dynol’ i atal chwalfa cymunedau Cymru

Am 1pm Sadwrn 10ed o Orffennaf, disgwylir cannoedd o gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith i ffurfio

Ymateb Rhanbarth Caerfyrddin i ymgynghoriad ar Gynlluniau drafft Deg Tref Marchnad

Cydnabyddwn fod llawer o ddeunydd o werth am adfywio canol y trefi hyn, yn seiliedig yn bennaf ar brofiad yr ymgynghorwyr ar adfywio trefi eraill, rhai mewn gwledydd eraill. Ond mae angen ailedrych ar y cynlluniau yn eu hanfod, yn hytrach na diwygio cynnwys, gan eu bod wedi methu mewn nifer o amcanion sylfaenol:

Lambastio ymateb ‘annigonol’ Llywodraeth Cymru i’r argyfwng tai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lambastio ymateb Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ddeiseb Cymdeithas yr Iaith mewn dadl ddoe (17 Mawrth) yn y Senedd.

 

Welsh Government's 'inadequate' response to the housing crisis lambasted

Language campaigners have lambasted the Welsh Government’s response to Cymdeithas yr Iaith's petition in a debate yesterday (17 March) at the Senedd.