Cymunedau Cynaliadwy

Calls for a 'radical package of measures' to tackle the housing crisis

Cymdeithas yr Iaith have welcomed a commitment made by the First Minister, Mark Drakeford MS, to introduce a "package of proposals” to tackle the housing crisis but emphasise that the policy package "needs to be radical and comprehensive".

Galw am ‘becyn radical o fesurau’ i daclo’r argyfwng tai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, i gyflwyno “pecyn o gynigion” i daclo’r argyfwng tai ond yn pwylseisio y dylai’r pecyn hwnnw fod yn “radical a chynhwysfawr”.

‘Human dam’ to prevent the collapse of Welsh communities

At 1pm on Saturday, 10th of July, hundreds of Cymdeithas yr Iaith supporters are expected to form a "human dam" across the Tryweryn dam near Bala, as a sign of the group’s determination to prevent the collapse of Welsh communities as a result of the housing crisis.

 

‘Argae dynol’ i atal chwalfa cymunedau Cymru

Am 1pm Sadwrn 10ed o Orffennaf, disgwylir cannoedd o gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith i ffurfio

Ymateb Rhanbarth Caerfyrddin i ymgynghoriad ar Gynlluniau drafft Deg Tref Marchnad

Cydnabyddwn fod llawer o ddeunydd o werth am adfywio canol y trefi hyn, yn seiliedig yn bennaf ar brofiad yr ymgynghorwyr ar adfywio trefi eraill, rhai mewn gwledydd eraill. Ond mae angen ailedrych ar y cynlluniau yn eu hanfod, yn hytrach na diwygio cynnwys, gan eu bod wedi methu mewn nifer o amcanion sylfaenol:

Lambastio ymateb ‘annigonol’ Llywodraeth Cymru i’r argyfwng tai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lambastio ymateb Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ddeiseb Cymdeithas yr Iaith mewn dadl ddoe (17 Mawrth) yn y Senedd.

 

Welsh Government's 'inadequate' response to the housing crisis lambasted

Language campaigners have lambasted the Welsh Government’s response to Cymdeithas yr Iaith's petition in a debate yesterday (17 March) at the Senedd.

 

Galw ar y Senedd i “weithredu nawr” i reoli’r farchnad dai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Aelodau o’r Senedd i “weithredu nawr i daclo’r argyfwng tai, cyn y bydd yn rhy hwyr i achub ein cymunedau.” 

Bydd dadl yn digwydd yn y Senedd heddiw (17 Mawrth) i drafod deiseb Cymdeithas yr Iaith, a arwyddwyd gan 5,386 o bobl, sy’n galw ar Lywodraeth Cymru roi grymoedd i awdurdodau lleol reoli’r farchnad dai. 

Rali ‘Nid yw Cymru ar werth’ ar hyd Argae Tryweryn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi, yn amodol ar reolau Cofid-19, y bydd dros 300 o gefnogwyr yn ffurfio rhes ar hyd Argae Tryweryn yn symbol o'u hymrwymiad i sefyll yn erbyn grymoedd y farchnad dai sy'n tanseilio cymunedau Cymru. 

Cyhuddo cyn-berchnogion Cwellyn Dream o ‘elwa o’r argyfwng ail gartrefi’

 

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo cyn-berchnogion Cwellyn Dream, Ryan McLean a Katherine Jablonowski, o “elwa o’r argyfwng ail gartrefi.” 

Ym mis Mehefin y llynedd, gwerthodd Ryan McLean a Katherine Jablonowski hen dyddyn Cwellyn yng Nghricieth drwy raffl gyhoeddus. £5 oedd pris un ticed, ac fe addawodd y ddau y byddai rhan o’r arian a godwyd yn cael ei roi i elusen Cymdeithas y Plant pe byddai’r raffl yn llwyddiant.