Cymunedau Cynaliadwy

Y Torïaid yn dangos eu bod ar ochr y rhai sydd ar eu hennill o dan y system tai presennol

Mae'r Torïaid wedi dangos eu bod ar ochr y rhai sydd ar eu hennill o dan y drefn bresennol trwy gyflwyno dadl yn y Senedd heddiw (dydd Mercher 06/07) i'w gwneud yn anos rheoleiddio llety gwyliau ac ail gartrefi ac yn haws i berchnogion ail dai osgoi talu treth ar ail dŷ.

Cyn y ddadl mae aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi gosod posteri ar swyddfeydd y Torïaid yn Hwlffordd, Arberth, Llandudno ac Ynys Môn yn galw am Ddeddf Eiddo ac yn hysbysebu protest dros Deddf eiddo ar faes yr Eisteddfod

Ymateb i gyhoeddiad y Llywodraeth ar dai

Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi pecyn o fesurau i fynd i'r afael ag ail dai ond mae'r broblem yn ehangach na thai gwyliau.

Yn ôl Jeff Smith, Cadeirydd Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith:

Cyfri'r dyddiau nes rali Deddf Eiddo

Byddwn ni'n cynnal rali fawr ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ar ddydd Iau 4 Awst.
Bydd y rali yn rhan o ymgyrch "Nid yw Cymru ar werth" a disgwylir i gannoedd orymdeithio o uned Cymdeithas yr Iaith ar faes yr Eisteddfod at uned Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd y bwriad i gynnal rali 50 diwrnod i'r dyddiad, a bydd cyhoeddiad dyddiol am siaradwyr, cantorion a threfniadau'r rali nes diwrnod y rali.

Rali ar Faes y Steddfod - Nid yw Cymru ar Werth (Mynnwn Ddeddf Eiddo)

04/08/2022 - 14:00

Dewch i gefnogi ein galwad am Ddeddf Eiddo er mwyn sicrhau dyfodol ein cymunedau.

Byddwn yn ymgynnull y tu allan i stondin Cymdeithas yr Iaith ar y maes cyn gorymdeithio trwy'r maes at uned y Llywodraeth.

Bydd cerddoriaeth o 13:30.

Cadwch lygaid ar y tudalen Facebook am fanylion pellach.

Ble mae'r brys?

Mae gormod o alw am ymchwil pellach yn hytrach na gweithredu yn argymhellion adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar ail gartrefi yn ôl Cymdeithas yr Iaith.

Cynhaliwyd yr ymchwil yn sgil adroddiad y Dr Simon Brooks, 'Ail gartrefi – Datblygu polisïau newydd yng Nghymru'. Ers cyhoeddi adroddiad Dr Simon Brooks mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynllun o fesurau peilot yn Nwyfor a dau ymgynghoriad.

Rhy hwyr i Benllech - ond nid i ardaloedd eraill

Wedi i bobl Ynys Môn gael eu hatal rhag prynu tai newydd ar yr ynys fe wnaeth Cymdeithas yr Iaith gynnal piced i fynnu Deddf Eiddo fel nad oes rhywbeth fel hyn yn digwydd eto.

Mae ystâd o 16 o dai ym Mrynteg, ger Benllech, yn cael eu hadeiladu, ag amod cynllunio arnynt sy'n golygu bod yn rhaid eu gwerthu fel cartrefi gwyliau, nid fel prif gartref.

Cyfarfod Cyhoeddus ... TAI I BOBOL LEOL

28/03/2022 - 19:00

Cyfarfod Agored yn Y Ganolfan Deuluol, Llanrwst (Tŷ'r Eglwys, Stryd Watling, Llanrwst LL26 0LS).

Siaradwyr : Ffred Ffransis, Meirion Davies ac Aaron Wynne

Codwch lais dros ein cymunedau a mynnu cartrefi fforddiadwy i bawb!

Codwch lais dros ein cymunedau a mynnu cartrefi fforddiadwy i bawb!

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n cynnal dau ymgynghoriad pwysig ar faterion tai sy’n cau ddydd Mawrth Chwefror 22, ac mae angen eich cymorth chi i sicrhau bod llais ein cymunedau a phobl gyffredin yn cael eu clywed.

Nid yw Cymru ar Werth - galwadau Cymdeithas yr Iaith ar Lywodraeth Cymru

Mae gan bawb yr hawl i gartref yn eu cymuned. Ond mae llywodraethau San Steffan a’r Senedd dros y degawdau wedi trin tai fel eiddo i wneud elw, yn lle cartrefi, a blaenoriaethu cyfalaf yn lle cymunedau. Mae’r canlyniadau wedi bod yn drychinebus i bobl gyffredin Cymru, ein cymunedau a’r Gymraeg — ac maen nhw’n gwaethygu. 

Iaith a Gwaith - Strategaeth Economaidd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Llunwiyd Iaith a Gwaith - Strategaeth Economaidd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 2016.

Mae ar gael fel PDF