Gwynedd Mon

Cyngor tref Blaenau Ffestiniog yn galw am Ddeddf Eiddo o flaen rali yn y dref

Mewn Cyfarfod Arferol ar nos Lun, 11 Mawrth, cytunodd Cyngor Tref Blaenau Ffestiniog yn unfrydol i basio cynnig yn ‘datgan cefnogaeth i alwad Cymdeithas yr Iaith am Ddeddf Eiddo’.

Daw y cyhoeddiad o flaen rali fawr Nid yw Cymru ar Werth yn y dref ar 4 Mai, lle bydd Beth Winter AS, Mabon ap Gwynfor AoS a’r cynghorydd Craig ab Iago ymysg rheiny fydd yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno ‘Ddeddf Eiddo - Dim Llai’ i fynd i’r afael â’r argyfwng tai a sicrhau bod tai yn cael eu trin fel cartrefi.

Rali Fawr Nid yw Cymru ar Werth

04/05/2024 - 14:00

Dewch yn llu i Flaenau Ffestiniog ar 4 Mai ar gyfer Rali Fawr Nid yw Cymru ar Werth.
Cyfarfod tu ôl i Gaffi Antur Stiniog ym Maes Parcio Diffwys, Blaenau Ffestiniog am 2.00 yp.

“Dewch i rali Nid yw Cymru ar Werth Blaenau Ffestiniog i sicrhau deddfwriaeth fydd yn gwneud gwahaniaeth i’n cymunedau”

Ni fydd gweithredu radical i ddatrys yr argyfwng tai yng Nghymru a diogelu cymunedau Cymraeg oni bai i bobl ddod mewn nifer mawr i Rali Nid yw Cymru ar Werth ym Mlaenau Ffestiniog ar Fai 4 i ddangos cryfder teimladau

Mae pryderon ymysg ymgyrchwyr iaith nad yw’r Llywodraeth yn deall maint yr argyfwng sy’n wynebu cymunedau Cymraeg, a na fydd polisïau digon blaengar i fynd at wraidd y broblem yn cael eu mabwysiadu.

Beth Winter AS a Mabon ap Gwynfor AoS i ymuno â’r alwad am “Ddeddf Eiddo - Dim Llai” mewn rali ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr

Bydd Beth Winter, Aelod Seneddol Llafur dros Gwm Cynon, a Mabon ap Gwynfor, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Ddwyfor Meirionnydd, ymysg siaradwyr rali Nid yw Cymru ar Werth ym Mlaenau Ffestiniog ar 4 Mai.

Bydd y rali, sy’n cymryd lle ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr, yn pwysleisio’r angen am Ddeddf Eiddo i sicrhau bod tai yn cael eu trin yn bennaf fel angen cymunedol, nid asedau masnachol, fel bod pobl yn gallu parhau i fyw a gweithio yn eu cymunedau.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

23/04/2024 - 19:00

7.00, nos Fawrth, 23 Ebrill 2024

Llety Arall, Caernarfon ac ar-lein

Dewch i gyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn i drafod ymgyrchoedd lleol i sicrhau tai fforddiadwy trwy'r Cynllun Datblygu Lleol a rali Nid yw Cymru ar Werth, ac i fod yn rhan o drefnu digwyddiad i hyrwyddo cyfrol Merched Peryglus.

Gallwch fynychu mewn person neu ar-lein. Croeso cynnes i bawb.

Cymdeithas yr Iaith am i drigolion Sir Fôn holi eu Cyngor am ei ymrwymiad i ysgolion a chymunedau gwledig yr ynys

Mae Cymdeithas yr Iaith yn annog trigolion lleol i ymweld ag uned Cyngor Sir Môn yn Sioe Môn (Dydd Mawrth, 15 Awst a Dydd Mercher, 16 Awst) i'w holi a ydy'r Cyngor unwaith eto am geisio cau ysgolion gwledig yr ynys. Mae dogfen fewnol gan y Cyngor Sir wedi dod i feddiant y Gymdeithas sydd, fe ymddengys, yn argymell cau 14 o ysgolion cynradd cyn diwedd y ddegawd, a chreu tair ysgol newydd i ganoli addysg.

Esboniodd Robat Idris, Cadeirydd Cenedlaethol y Gymdeithas:

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

28/05/2024 - 19:00

Dewch i fod yn rhan o ymgyrchoedd dros y Gymraeg a'n cymunedau yng Ngwynedd a Môn!

Bydd rhanbarth Gwynedd-Môn yn cyfarfod nesaf am 7.00, nos Fawrth, 28 Mai ym Mhalas Print, y Lle Arall, Caernarfon (gyferbyn â Palas Print) - NODWCH BOD HWN YN DDYDDIAD NEWYDD.

Bydd hwn yn gyfarfod hybrid felly fydd modd i chi ymuno ar-lein hefyd.

Mae pethau'n dechrau prysuro unwaith eto yn y rhanbarth felly dewch draw i glywed beth yw beth. Bydd cyfle hefyd i godi unrhyw faterion sy'n eich poeni chi.

Cyngor Môn yn parhau i ragdybio o blaid cau ysgolion pentre

Mae Cyngor Ynys Môn yn parhau i geisio rhagdybio o blaid cau ysgolion pentre - mae Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol y cyngor wedi cymeradwyo Adroddiad Ymgynghori ar y "Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r Gymraeg".

Er bod y Cod Trefniadaeth Ysgolion yn gosod rhagdyb o blaid cadw ysgolion gwledig ar agor ac er gwaetha ymatebion yn pwysleisio'r angen i ystyried camau heblaw cau ysgolion gwledig, prin bod yr adroddiad yn cynnig unrhyw newidiadau i'r Strategaeth, sy'n dyfodol bygwth ysgolion.

Ynys Môn i drafod rhagdyb o blaid cau ysgolion pentre

Mae Adran Addysg Cyngor Ynys Môn yn ceisio rhagdybio o blaid cau ysgolion pentre wrth i Bwyllgor Sgriwtini Corfforaethol y cyngor drafod Adroddiad Ymgynghori ar y "Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r Gymraeg".

Er bod y Côd Trefniadaeth Ysgolion yn gosod rhagdyb o blaid cadw ysgolion gwledig ar agor ac er gwaetha ymatebion yn pwysleisio'r angen i ystyried camau heblaw cynnal ysgolion gwledig prin bod newidiadau i'r Strategaeth.

Cyfarfod agored Nid yw Cymru ar Werth Caernarfon - Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo

06/07/2023 - 19:00

Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo?

nos Iau Gorffennaf 6 am 7pm
Lle Arall, Caernarfon (gyferbyn â Palas Print)

Sgwrs gyda
Walis George, Cymdeithas yr Iaith
Craig ab Iago, Cyngor Gwynedd