Gwynedd Mon

Cyngor Gwynedd yn trafod treth ar ail dai

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn trafod ymgynghoriad ar bremiwm treth cyngor ar ail dai a thai gweigion yfory (dydd Mawrth 27/09).

Bydd gan Awdurdod Lleol y gallu i godi hyd at 300% o dreth cyngor ar ail dai a thai gweigion o fis Ebrill 2023 ond ond er mwyn gwneud hynny bydd yn rhaid iddynt ymgynghori yn gyhoeddus a chael cymeradwyaeth y Cyngor Llawn erbyn mis Ionawr 2023.

Dywedodd Jeff Smith, Cadeirydd grŵp cymunedau Cymdeithas yr Iaith:

Camau Nesaf Ymgyrch Nid yw Cymru ar Werth

Disgwylir cannoedd o bobl yn rali "Nid yw Cymru ar Werth" tu allan i swyddfeydd Cyngor Ynys Môn yn Llangefni am 1pm ddydd Sadwrn.

Rali Nid yw Cymru ar Werth - Gweithredwch Gynghorau Cymru

17/09/2022 - 13:00

Mae miloedd wedi dod i ralïau "Nid yw Cymru ar Werth" Iaith ar argae Tryweryn, o flaen y Senedd ac ar Bont Trefechan wrth i bobl ifanc gael eu gorfodi o'u cymunedau oherwydd ddiffyg tai i'w prynu na'u rhentu am bris rhesymol.

Cafwyd llwyddiant wrth i'r Llywodraeth gyflwyno grymoedd newydd i reoli ail gartrefi a llety gwyliau. Rydyn ni'n disgwyl i awdurdodau lleol ddefnyddio'r grymoedd yn llawn, gan y bydd y Torïaid a'r cyfoethog yn gwrthwynebu'n ffyrnig.

Rhy hwyr i Benllech - ond nid i ardaloedd eraill

Wedi i bobl Ynys Môn gael eu hatal rhag prynu tai newydd ar yr ynys fe wnaeth Cymdeithas yr Iaith gynnal piced i fynnu Deddf Eiddo fel nad oes rhywbeth fel hyn yn digwydd eto.

Mae ystâd o 16 o dai ym Mrynteg, ger Benllech, yn cael eu hadeiladu, ag amod cynllunio arnynt sy'n golygu bod yn rhaid eu gwerthu fel cartrefi gwyliau, nid fel prif gartref.

Ymateb i benderfyniad Pwyllgor Craffu Cyngor Gwynedd ar Ysgol Abersoch

Mewn ymateb i benderfyniad Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi Cyngor Sir Gwynedd ar Ysgol Abersoch, dywedodd Ffred Ffransis ar ran Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Croesawu cyfle i ailystyried dyfodol Ysgol Abersoch

Rydym yn croesawu'r ffaith fod penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i gau Ysgol Abersoch wedi cael ei alw i mewn am ystyriaeth gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi'r Cyngor Sir a fydd yn cyfarfod ddydd Iau nesaf (21 Hydref 2021).

Dywedodd llefarydd ar ran Grŵp Addysg y Gymdeithas:

PEIDIWCH Â CHEFNU AR GYMUNED ABERSOCH - Ple Cymdeithas yr Iaith i Gynghorwyr Gwynedd

O flaen eu cyfarfod Ddydd Mawrth nesaf (28/9), mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar aelodau Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i beidio â chefnu ar y gymuned leol yn Abersoch trwy gau ysgol y pentref.  Mewn llythyr at bob aelod o'r Cabinet, dywed Ffred Ffransis ar ran Grŵp Ymgyrch Addysg Cymdeithas yr Iaith mai'r "ysgol yw ei gobaith at y dyfodol fel sefydliad cwbl Gymraeg ac yn seiliedig ar blant, ac yn ddatganiad fod y Gymraeg yn perthyn i bob dinesydd y dyfodol yn Abersoch, beth bynnag fo eu cefndir."

Cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn "rhagweladwy" wrth gynnig cau Ysgol Gynradd Abersoch

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn "ddi-fflach" ac yn "rhagweladwy" yn eu cynnig a fydd gerbron y Cabinet wythnos i heddiw (Dydd Mawrth 15/6) i gau Ysgol Gynradd Abersoch yn dilyn ymgynghoriad yn Ionawr a Chwefror eleni. Os caiff y cynnig ei basio, bydd cyfle i wrthwynebu'n ffurfiol Hysbysiad Statudol i gau'r ysgol ond, os bydd y Cyngor unwaith eto'n peidio â newid ei feddwl, gallai'r ysgol gau ar ddiwedd 2021, gan drosgwlyddo'r plant i Ysgol Sarn Bach.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

03/02/2022 - 18:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd-Môn dros Zoom am 6.00, nos Iau, 3 Chwefror.

Os hoffech ddolen i'r cyfarfod, anfonwch ebost at post@cymdeithas.cymru

Croeso i bawb – dewch i glywed y diweddara' am yr ymgyrch Nid yw Cymru ar Werth a materion eraill.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

15/02/2021 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 15fed Chwefror dros Zoom am 7:00yh.

Os hoffech ymuno, anofnwch ebost ar gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso i bawb!