Gwynedd Mon

Cyfarfod Cell Ffestiniog

21/10/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 21ain o Hydref am 7:00yh. 

Croeso i bawb!

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Caernarfon

28/09/2019 - 11:00

Rydyn ni'n cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru:

11yb, dydd Sadwrn, 28ain Medi

Y Maes, Caernarfon

Dewch draw am sgwrs!

Cyfarfod Cell Blaenau Ffestiniog

23/09/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Blaenau Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 23ain o Fedi am 7:00yh. 

Byddwn yn penodi swyddogion ac yn trafod materion yr ardal a'r camau nesaf.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn

09/09/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn yn Siop Griffiths, Penygroes ar 9fed o Fedi am 19:00.

KFC Bangor - ymateb Cymdeithas

Mae mudiad iaith wedi ymateb i honiadau sydd wedi eu hadrodd yn y wasg bod siop KFC ym Mangor wedi atal gweithiwr rhag siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid. 

Cyngor Gwynedd yn ‘bygwth’ cynghorwyr i beidio â mynd i sgwrs am asesiadau effaith iaith

Mae mudiad iaith wedi cyhuddo arweinyddiaeth cyngor Gwynedd o ‘fygwth’ cynghorwyr er mwyn osgoi trafodaeth ar ei gynlluniau i atal asesiadau effaith iaith ar y rhan helaeth o geisiadau cynllunio.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

08/07/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar:

 

Nos Lun 8fed o Orffennaf

19:00

Bar Bach

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwion Emyr ar 01286 662 908 neu gogledd@cymdeithas.cymru

Cynllun anghyfreithlon Cynghorau i atal asesu effaith iaith datblygiadau tai

Mae Cyngor Gwynedd yn wynebu her gyfreithiol os yw’n bwrw ymlaen gyda newid polisi a fyddai’n atal cynghorwyr rhag comisiynu asesiadau effaith iaith ar y rhan helaeth o geisiadau cynllunio, yn ôl bargyfreithiwr.

Ysgolion Ynys Môn - Amser Diolch

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn heddiw i ddiddymu'r penderfyniad i gau ysgolion Bodffordd, Talwrn a Biwmares.

Dywedodd Ffred Ffransis o Gymdeithas yr Iaith:

"Mae'r swyddogion a'r cynghorwyr wedi bod yn ddewr yn ymddiheuro'n agored oherwydd eu bod, yng ngeiriau'r Prif Weithredwr Dr Gwynne Jones, 'am barchu'r cymunedau yr ydym yn cydweithio â nhw'.

Tai haf: yr ‘annhegwch presennol yn rhemp’

Daeth ymgyrchwyr ynghyd ym Mhenrhyndeudraeth heddiw i drafod camau polisi i ddelio ag effaith ail gartrefi ar y Gymraeg.

O dan gadeiryddiaeth y pensaer, y gweithredwr cymdeithasol a’r ymgyrchydd iaith Sel Jones, trafododd Liz Saville Roberts AS, Elfed Roberts ac Elin Hywel wahanol agweddau o’r pwnc. Yn ôl ystadegau diweddar, roedd 39% o’r tai a werthwyd yng Ngwynedd yn 2017/18 yn ail gartrefi.

Yn siarad ar ôl y digwyddiad, dywedodd Robat Idris o Gymdeithas yr Iaith: