Hawliau i'r Gymraeg

Yr hawl i ofal trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynnydd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru parthed y Gymraeg.

Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd ein grŵp iechyd:
 

“Rydym yn falch o weld bod Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi ymateb i bryderon a diwygio ei strategaeth er mwyn ceisio datblygu gweithlu a all ddiwallu anghenion iechyd a gofal pobl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfarfod o'r Grwp Hawl i'r Gymraeg

18/01/2021 - 18:00

Bydd cyfarfod o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg dros Jitsi am 6.00yh, nos Lun, 18 Ionawr 2021.

Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith.

Ymysg y pethau bydd yn cael eu trafod yn y cyfarfod hwn y mae:

Cyfarfod o'r Is-grŵp Iechyd

14/04/2021 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf yr Is-grŵp Iechyd dros Zoom rhwng 20.00 a 21.00 ar nos Fercher, 14 Ebrill..
 
Mae'r grŵp hwn yn is-grŵp o'r Grŵp Hawliau i'r Gymraeg ac fe'i ffurfiwyd er mwyn canolbwyntio ar faterion iechyd.
 

Is-grŵp Iechyd

06/05/2020 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf yr Is-grŵp Iechyd ar nos Fercher, 6 Mai rhwng 20.00 a 21.00 ar Skype.

Ymysg y pethau fydd yn cael eu trafod y mae:

Cyfarfod o'r Grwp Hawliau i'r Gymraeg

02/04/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Ymgyrchu hwn dros Skype. Rhowch wybod os hoffech ymuno – croeso cynnes iawn i bawb.

Ceir mwy o wybodaeth am waith y Grŵp yma: https://cymdeithas.cymru/hawliau

Torri’r gyfraith am ddiffyg Cymraeg ar drenau: Gweinidogion yn apelio

Mae Gweinidogion wedi cyflwyno apêl gyfreithiol yn erbyn dyfarniad Comisiynydd y Gymraeg eu bod wedi torri’r gyfraith drwy beidio â sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar drenau.

Archwilwyr allanol i edrych ar gwyn am 'lwgrwobrwyo'r Comisiynydd'

Mae archwilwyr allanol wedi cael ei benodi i ymchwilio i honiadau bod Llywodraeth Cymru wedi llwgrwobrwyo Comisiynydd y Gymraeg i gynnal llai o ymchwiliadau i gwynion, yn ôl gohebiaeth sydd newydd gael ei datgelu.

Yn y chwe mis cyntaf ei swydd, ymchwiliodd y Comisiynydd newydd, Aled Roberts, i lai na 40% o'r cwynion a dderbynnir ganddo - bron hanner lefel ei ragflaenydd. Heb ymchwiliad statudol i gŵyn, nid oes modd i'r Comisiynydd ddefnyddio ei bwerau cyfreithiol i sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg cyrff yn gwella.

Diffyg Cymraeg ar drenau: Gweinidogion wedi torri’r gyfraith

Mae Gweinidogion Cymru wedi torri’r gyfraith drwy beidio â sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar drenau, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

Cyfarfod Grŵp Hawl

27/01/2020 - 18:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y grŵp hawl am 6pm ar nos Lun 27ain Ionawr dros Skype.

Am ragor o fanylion cysylltwch â colin@cymdeithas.cymru / 02920 486469.