Hawliau i'r Gymraeg

Ymchwiliadau Comisiynydd y Gymraeg ar eu hisaf erioed

Gwrthododd Comisiynydd newydd y Gymraeg ymchwilio i dros saith deg y cant o’r cwynion a dderbyniodd am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg yn ei fis cyntaf yn y swydd - y ganran uchaf ers i’r Safonau ddod i rym - yn ôl gwybodaeth sydd wedi dod i law mudiad iaith. 

Banc Monzo: Miliwn o arian cyhoeddus ond beth am y miliwn o siaradwyr Cymraeg?

Mae mudiad iaith wedi cwyno bod banc Monzo yn torri cytundeb grant werth bron miliwn o bunnoedd gyda Llywodraeth Cymru er mwyn sefydlu swyddfa yng Nghaerdydd drwy beidio â darparu gwasanaethau yn Gymraeg. 

KFC Bangor - ymateb Cymdeithas

Mae mudiad iaith wedi ymateb i honiadau sydd wedi eu hadrodd yn y wasg bod siop KFC ym Mangor wedi atal gweithiwr rhag siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid. 

Cyngor Wrecsam yn cadarnhau ei fod yn cynnig gwasanaeth is-raddol yn Gymraeg - adroddiad

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw eto am ddiswyddo aelod cabinet Cyngor Wrecsam wrth i'r awdurdod cadarnhau bod cwsmeriaid Cymraeg yn cael gwasanaeth israddol mewn adroddiad newydd.

Corff iechyd yn cynghori aelodau i beidio cynnig gwasanaethau Cymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ymddiheuriad gan gorff sy’n cynrychioli optegwyr ar ôl iddyn nhw ddweud na ddylai eu haelodau cynnig gwasanaeth Cymraeg i’w cleifion.

Pobl ddi-Gymraeg yn galw am enw uniaith Gymraeg i’r Senedd

Mae grŵp o ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg wedi galw ar y Llywydd Elin Jones i ollwng ei chynlluniau i roi enw Saesneg ar y Senedd mewn llythyr agored ati heddiw (dydd Gwener, 31ain Mai).

Strategaeth ar gyfer y Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Strategaeth ar gyfer y Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

[agor fel PDF]

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.      Cyflwyniad

1.1.  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Cartrefi Cymunedol Gwynedd - cwyn am hysbyseb swydd

Annwyl Gomisiynydd y Gymraeg,

Cysylltwn er mwyn gwneud cwyn yn erbyn Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG). Fel y gwyddoch, mae’r mater hwn wedi cael cryn dipyn o sylw yn ddiweddar oherwydd penderfyniad y sefydliad nad oes angen i’r Dirprwy Brif Weithredwr fedru’r Gymraeg, drwy beidio â gosod y Gymraeg fel sgil hanfodol, na hyd yn oed dymunol, wrth hysbysebu’r swydd.

Cyfarfod Agored y Grŵp Hawl

29/04/2019 - 18:30

Cyfarfod Grŵp Hawl o Gymdeithas yr Iaith. Nos Lun y 29ain o Ebrill am 6.30pm yn Nhafarn y Queens, Caerfyrddin.

Byddwn yn trafod ein hymgyrch i fancio yn Gymraeg, digwyddiadau posib yn Eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol, y Safonau Iaith, a materion eraill.

Dewch i ddysgu mwy am waith y grŵp a sut gallwch chi helpu. Croeso mawr i aelodau newydd!

Os oes gennych ddiddordeb yng ngwaith o grŵp, ond na allwch ddod i’r cyfarfod, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru.