Hawliau i'r Gymraeg

Trydedd achos llys i Toni Schiavone dros rybudd parcio uniaith Saesneg

Bydd yr ymgyrchydd iaith Toni Schiavone yn wynebu trydedd achos llys ddydd Gwener (26 Ionawr) oherwydd iddo wrthod talu rhybudd parcio uniaith Saesneg. 

Yn ôl Cymdeithas yr Iaith byddai cyfieithu’r rhybudd, ac osgoi tair achos llys dros gyfnod o dair blynedd a hanner, wedi costio rhwng £60 a £70.

Myfyrwyr yn arwain piced wrth Swyddfa Bost Aberystwyth oherwydd ddiffyg gwasanaethau Gymraeg

Mae myfyrwyr wedi arwain ail biced Cymdeithas yr Iaith y tu allan i Swyddfa Bost Aberystwyth heddiw wrth i ragor o gwsmeriaid wynebu agwedd wrth-Gymraeg, er gwaetha addewidion na fyddai’n digwydd eto.

Mynnu statws cyfartal i ddirwyon parcio Cymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynnu bod dirwyon parcio sydd yn cael eu hanfon yn Gymraeg â’r un statws, yn cael eu danfon yr un pryd ac yr un mor “gywir a chyflawn” a rhai sydd yn cael eu hanfon yn Saesneg. 

Cyfarfod grŵp Hawl i'r Gymraeg

05/09/2023 - 18:00

Cyfarfod ar-lein

Byddwn ni'n trafod ein hymgyrchoedd diweddaraf

Cysylltwch â ni am ddolen i ymuno

 

Cymdeithas yr Iaith yn lansio partneriaeth gyda TUC Cymru

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lansio partneriaeth gyda Chyngres Undebau Llafur Cymru (TUC Cymru) mewn cam pwysig i hyrwyddo ac amddiffyn hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

Ar stondin y Gymdeithas ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol am 2.30yh ddydd Iau 10 Awst, arwyddodd Robat Idris, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, a Siân Gale, Llywydd Etholedig TUC Cymru, Femorandwm Dealltwriaeth i lansio’r bartneriaeth hon.

Taflu achos Toni Schiavone dros ddirwy parcio uniaith Saesneg o'r llys unwaith eto

Taflodd y dirprwy barnwr Owain Williams achos One Parking Solution yn erbyn Toni Schiavone o'r llys y bore yma (4 Awst), gan i’r cwmni parcio oedi gormod cyn lansio'r apêl a chyflwyno’r achos dan reolau anghywir.

Toni Schiavone i ymddangos yn y llys

Bydd Toni Schiavone yn ymddangos gerbron y llys eto fore ddydd Gwener yma (Awst 4) gan bod cwmni parcio One Parking Solutions yn parhau i wrthod darparu dirwy parcio na gohebiaeth Gymraeg.

Bu Toni yn y llys fis Mai eleni yn barod, a gan iddo fynnu achos yn Gymraeg roedd rhaid i One Parking Solutions gyfieithu’r holl bapurau, gan gynnwys y ddirwy ei hun. Ni ymddangosodd One Parking Solutions i’r achos llys fis Mai, a felly taflwyd ef allan. Mae’r achos bellach yn ôl yn y llys.

Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i gadw at eu hymrwymiad i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar reilffyrdd

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i gadw at eu hymrwymiad i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar reilffyrdd Cymru.

Ers i wasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru ddod dan reolaeth Llywodraeth Cymru yn Chwefror 2021, maent yn ddarostyngedig i Safonau Iaith Gweinidogion Cymru. Mae disgwyl Safonau Iaith penodol yn y sector trafnidiaeth cyn diwedd y tymor Seneddol.

Cynllun iaith gofal yn ddim mwy na geiriau

Mewn llythyr mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud nad yw cynllun y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd yn Gymraeg yn ddim mwy na geiriau.

Cyhoeddwyd Cynllun Pum Mlynedd "Mwy na Geiriau 2022-2027" ar yr ail o Awst 2022, ond hyd yma does dim tystiolaeth o'i weithredu yn ôl y llythyr gan y mudiad iaith, sy'n dweud: