Hawliau i'r Gymraeg

60 mlynedd o ymgyrchu - Beth sydd wedi newid?

Yn gynharach eleni gwrthododd Toni Schiavone dalu dirwy barcio a gafodd mewn maes parcio yn Llangrannog am fod y ddirwy a'r holl ohebiaeth ddilynol yn uniaith Saesneg. Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am y maes parcio hwnnw bellach yn erlyn Arwyn Groe trwy gwmni hawlio dyledion am yr un rheswm.

Dywedodd Tamsin Davies, is-gadeirydd cyfathrebu Cymdeithas yr Iaith:

Colli cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ym maes iechyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi colli cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn ym maes iechyd.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Safonau'r Gymraeg drafft i'w gosod ar gyrff rheoleiddio iechyd i’r Senedd yfory (12/07/2022).

Fe wnaeth Cymdeithas yr Iaith ymateb i ymgynghoriadau i nodi na fyddai'r Safonau fel maen nhw yn gwneud gwahaniaeth digonol i gleifion.

Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd grŵp Iechyd a Lles Cymdeithas yr Iaith:

Yr hawl i ofal trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynnydd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru parthed y Gymraeg.

Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd ein grŵp iechyd:
 

“Rydym yn falch o weld bod Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi ymateb i bryderon a diwygio ei strategaeth er mwyn ceisio datblygu gweithlu a all ddiwallu anghenion iechyd a gofal pobl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfarfod o'r Grwp Hawl i'r Gymraeg

10/01/2022 - 18:00

Bydd cyfarfod o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg dros Zoom am 6.00yh, nos Lun, 10 Ionawr 2022.

Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith.

Cyfarfod o'r Is-grŵp Iechyd

14/04/2021 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf yr Is-grŵp Iechyd dros Zoom rhwng 20.00 a 21.00 ar nos Fercher, 14 Ebrill..
 
Mae'r grŵp hwn yn is-grŵp o'r Grŵp Hawliau i'r Gymraeg ac fe'i ffurfiwyd er mwyn canolbwyntio ar faterion iechyd.
 

Cyfarfod o'r Grwp Iechyd a Lles

13/06/2022 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Iechyd a Lles dros Zoom ar nos Lun, 13 Mehefin rhwng 20.00 a 21.00.

Mae'r grŵp yn gweithio i sicrhau hawliau iaith ym maes iechyd a lles. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at waith y grŵp, neu os oes efo chi arbenigedd/profiad yn y meysydd hyn, cysylltwch: post@cymdeithas.cymru.

Cyfarfod o'r Grwp Hawliau i'r Gymraeg

02/04/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Ymgyrchu hwn dros Skype. Rhowch wybod os hoffech ymuno – croeso cynnes iawn i bawb.

Ceir mwy o wybodaeth am waith y Grŵp yma: https://cymdeithas.cymru/hawliau

Torri’r gyfraith am ddiffyg Cymraeg ar drenau: Gweinidogion yn apelio

Mae Gweinidogion wedi cyflwyno apêl gyfreithiol yn erbyn dyfarniad Comisiynydd y Gymraeg eu bod wedi torri’r gyfraith drwy beidio â sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar drenau.

Archwilwyr allanol i edrych ar gwyn am 'lwgrwobrwyo'r Comisiynydd'

Mae archwilwyr allanol wedi cael ei benodi i ymchwilio i honiadau bod Llywodraeth Cymru wedi llwgrwobrwyo Comisiynydd y Gymraeg i gynnal llai o ymchwiliadau i gwynion, yn ôl gohebiaeth sydd newydd gael ei datgelu.

Yn y chwe mis cyntaf ei swydd, ymchwiliodd y Comisiynydd newydd, Aled Roberts, i lai na 40% o'r cwynion a dderbynnir ganddo - bron hanner lefel ei ragflaenydd. Heb ymchwiliad statudol i gŵyn, nid oes modd i'r Comisiynydd ddefnyddio ei bwerau cyfreithiol i sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg cyrff yn gwella.