Hawliau i'r Gymraeg

Galw ar y Comisiynydd i flaenoriaethu pobl a bod yn fwy cadarn gyda chyrff sy'n torri'r Safonau

Mewn llythyr at Gomisiynydd newydd y Gymraeg Efa Gruffudd wrth iddi ddechrau ar ei gwaith, rydyn ni wedi galw arni i ddatgan a fydd sicrhau hawl pobl Cymru i ddefnyddio'r Gymraeg a derbyn gwasanaethau yn Gymraeg yn flaenoriaeth iddi. 

Dywed y llythyr bod perygl bod y cyhoedd yn colli ffydd yn y broses gwyno am fod y broses ymchwilio cwynion yn aml yn un hir a chymhleth ac  am nad yw materion yn cael eu datrys mewn modd amserol a boddhaol. 

Tad yn aros dros dair blynedd am wersi nofio drwy’r Gymraeg i’w blant

Rydyn ni wedi beirniadu Cyngor Sir Wrecsam yn hallt ar ôl i dad aros tair blynedd am wersi nofio drwy’r Gymraeg i’w blant, a hynny er gwaethaf sawl ymchwiliad i’r mater gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn ôl Cymdeithas yr Iaith, gofynnodd Aled Powell i Gyngor Wrecsam am wersi nofio yn Gymraeg i’w blant yn 2019, ac mae’n dal i aros, heb sicrwydd pryd bydd gwersi nofio ar gael i blant yr ardal yn Gymraeg.

Meddai Aled Powell, sy’n aelod o Grŵp Hawl Cymdeithas yr Iaith:

Safonau’r Gymraeg - “llawer o waith” gan y Comisiynydd newydd i’w wneud

Mae ymgyrchwyr iaith wedi codi pryderon y gallai Comisiynydd newydd y Gymraeg “drio troi’r cloc yn ôl” ar bwrpas y swydd.

Fe wnaeth Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gynnal gwrandawiad gyda'r ymgeisydd sydd wedi’i ffafrio ar gyfer y swydd heddiw, ac awgrymodd hi yr hoffai weld y Comisiynydd yn gwneud llai o waith ar osod Safonau ar gyrff a gwneud mwy o waith hyrwyddo “meddal”.

Yn ôl Aled Powell, Cadeirydd Grŵp Hawl Cymdeithas yr Iaith:

60 mlynedd o ymgyrchu - Beth sydd wedi newid?

Yn gynharach eleni gwrthododd Toni Schiavone dalu dirwy barcio a gafodd mewn maes parcio yn Llangrannog am fod y ddirwy a'r holl ohebiaeth ddilynol yn uniaith Saesneg. Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am y maes parcio hwnnw bellach yn erlyn Arwyn Groe trwy gwmni hawlio dyledion am yr un rheswm.

Dywedodd Tamsin Davies, is-gadeirydd cyfathrebu Cymdeithas yr Iaith:

Colli cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ym maes iechyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi colli cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn ym maes iechyd.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Safonau'r Gymraeg drafft i'w gosod ar gyrff rheoleiddio iechyd i’r Senedd yfory (12/07/2022).

Fe wnaeth Cymdeithas yr Iaith ymateb i ymgynghoriadau i nodi na fyddai'r Safonau fel maen nhw yn gwneud gwahaniaeth digonol i gleifion.

Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd grŵp Iechyd a Lles Cymdeithas yr Iaith:

Yr hawl i ofal trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynnydd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru parthed y Gymraeg.

Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd ein grŵp iechyd:
 

“Rydym yn falch o weld bod Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi ymateb i bryderon a diwygio ei strategaeth er mwyn ceisio datblygu gweithlu a all ddiwallu anghenion iechyd a gofal pobl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfarfod o'r Grwp Hawl i'r Gymraeg

26/10/2022 - 18:00

Bydd cyfarfod o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg dros Zoom am 6.00yh, nos Fercher, 26 Hydref 2022.

Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith.

Os oes gennych ddiddordeb yn y maes hwn ac eisiau ymuno yn y cyfarfod, ebostiwch post@cymdeithas.cymru.

Cyfarfod o'r Grŵp Iechyd a Lles

09/01/2023 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf yr Grŵp Iechyd a Lles dros Zoom rhwng 20.00 a 21.00 ar nos Lun, 9 Ionawr.
 
 
Mae'r grŵp hwn ymwneud â sicrhau hawliau i'r Gymraeg ym meysydd iechyd a lles felly os oes diddordeb gyda chi yn y meysydd hyn, mae croeso i chi ymuno â'r grŵp. Byddai'n braf iawn croesawu aelodau newydd.
 

Cyfarfod o'r Grwp Iechyd a Lles

13/06/2022 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Iechyd a Lles dros Zoom ar nos Lun, 13 Mehefin rhwng 20.00 a 21.00.

Mae'r grŵp yn gweithio i sicrhau hawliau iaith ym maes iechyd a lles. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at waith y grŵp, neu os oes efo chi arbenigedd/profiad yn y meysydd hyn, cysylltwch: post@cymdeithas.cymru.