Hawliau i'r Gymraeg

Steps to improve Health Board's language provision welcomed, but fundamental changes needed

Following an open forum to discuss the use of Welsh in health provision in Carmarthen Cymdeithas yr Iaith has welcomed steps to improve Welsh provision while maintaining that a change of mindset is needed for the long-term.

Croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd, ond angen newid sylfaenol

Yn dilyn cyfarfod agored i drafod darpariaeth iechyd yn Gymraeg yng Nghaerfyrddin mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan bwysleisio bod angen newid meddylfryd yn yr hirdymor.

Pembrokeshire Council loses case in victory for language rights

Campaign group Cymdeithas yr Iaith has welcomed a tribunal's decision to refuse a bid by Pembrokeshire County Council to block rights for vulnerable people to receive services in Welsh.  

The local authority had attempted to challenge a duty imposed on the authority to provide simultaneous translation in meetings with individuals to discuss their well-being so the discussion could take place in Welsh.

Responding to the decision, Bethan Williams from Cymdeithas yr Iaith Gymraeg commented:

Cyngor Sir Benfro yn colli her yn erbyn hawliau iaith pobl fregus

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad Tribiwnlys y Gymraeg i wrthod apêl gan Gyngor Sir Benfro ynglŷn â Safonau iaith.  

Roedd yr awdurdod lleol wedi ceisio apelio yn erbyn penderfyniad Comisiynydd y Gymraeg i roi dyletswydd arno i ddarparu cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd gydag unigolion i drafod eu llesiant, fel bod modd i'r cyfarfod ddigwydd yn Gymraeg.
 
Wrth ymateb i'r penderfyniad dywedodd Bethan Williams o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Iechyd meddwl a'r Gymraeg

02/06/2017 - 14:00

2yp, dydd Gwener, 2 Mehefin

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Lansiad gwefan meddwl.org, trafodaeth ar iechyd meddwl dan ofal Amser i Newid Cymru, a darlleniad o’r gyfrol ‘Gyrru Drwy Storom.’

Ymgynghoriad ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol drafft y Cynulliad Cenedlaethol – Tystiolaeth

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

PWNC Y PAPUR: Ymgynghoriad ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol drafft y Cynulliad Cenedlaethol – Tystiolaeth Ysgrifenedig Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

I SYLW: Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Picedu Siopau: Galw am estyn y Mesur Iaith i weddill y sector breifat

Mae mudiad iaith wedi picedu archfarchnadoedd yng Nghaerdydd a Bangor heddiw oherwydd diffyg gwasanaethau Cymraeg gan ddweud bod rhaid deddfu i sicrhau gwelliant.  

Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cryfhau Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 dros y blynyddoedd nesaf. Disgwylir i'r Gweinidog gyhoeddi papur gwyn yn y Gwanwyn gan amlinellu syniadau cychwynnol ynghylch sut y gallai'r ddeddfwriaeth newid.

Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith drwy Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011

10yb, Dydd Llun, 8fed Mai

Yr Oriel, Y Pierhead, Bae Caerdydd

Siaradwyr: Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis a Chadeirydd Cymdeithas yr Iaith Heledd Gwyndaf

Noddir gan Jeremy Miles AC