Hawliau i'r Gymraeg

'Troi'r cloc yn ôl' mewn gwrthdystiad yn erbyn Bil y Gymraeg

"Deddf Iaith wannach?

Trafodaeth ar iechyd meddwl

01/06/2018 - 14:00

Trafodaeth ar iechyd meddwl   

2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr Urdd   

Gweinidog: amddifadu pobl hŷn o ofal iechyd yn Gymraeg yn "hard sell"

Mae'r newyddion bod Gweinidog y Gymraeg wedi gofyn i swyddogion am syniadau sut i "werthu" rheoliadau iechyd newydd, a fyddai'n atal pobl fregus rhag derbyn gwasanaeth iechyd wyneb-yn-wyneb yn Gymraeg, wedi arwain at alwadau i ail-ystyried cynlluniau'r Llywodraeth ar gyfer deddfwriaeth iaith. 

Sgip yn agor yng nghynhadledd Llafur - Bil y Gymraeg i'r Bin

"Bil y Gymraeg i'r Bin" yw neges yr ymgyrchwyr  

Bil Treth Cyngor Wrecsam - Tegwch i'r Gymraeg

Mae Cyngor Wrecsam wedi parhau i anfon biliau treth Cyngor sy'n trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg mewn sawl ffordd.

Digon yw digon!

Anfonwch neges yn gwrthod talu'r treth cyngor nes eich bod yn derbyn bil newydd sy'n cydymffurfio â safonau Cymraeg y Cyngor.

Hanes methiannau a difaterwch at drethdalwyr, y gyfraith a'r Ombwdsmon

Condemnio Gweinidog am wrthod apêl drawsbleidiol i gryfhau hawliau iaith cleifion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi collfarnu penderfyniad Gweinidog y Gymraeg heddiw i wrthod argymhelliad trawsbleidiol i wella'r Safonau Iaith er mwyn sicrhau hawliau i gleifion dderbyn gofal iechyd yn Gymraeg.  

Dim cefnogaeth i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg – medd Llywodraeth Cymru

'Barn yn rhanedig' medd y Llywodraeth wedi iddynt anwybyddu dros hanner y gwrthwynebwyr 

Bil y Gymraeg – wfftio'r Ombwdsmon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am Fil y Gymraeg.

Dywedodd Osian Rhys, Is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith: