Hawliau i'r Gymraeg

Yr hawl i ofal trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynnydd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru parthed y Gymraeg.

Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd ein grŵp iechyd:
 

“Rydym yn falch o weld bod Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi ymateb i bryderon a diwygio ei strategaeth er mwyn ceisio datblygu gweithlu a all ddiwallu anghenion iechyd a gofal pobl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfarfod o'r Grŵp Iechyd a Lles

18/12/2023 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf yr Grŵp Iechyd a Lles dros Zoom rhwng 20.00 a 21.00 ar nos Lun, 18 Rhagfyr.
 
Mae'r grŵp hwn ymwneud â sicrhau hawliau i'r Gymraeg ym meysydd iechyd a lles felly os oes diddordeb gyda chi yn y meysydd hyn, ac yn aelod o'r Gymdeithas, mae croeso i chi ymuno â'r grŵp. Byddai'n braf iawn croesawu aelodau newydd. 
 

Cyfarfod o'r Grwp Iechyd a Lles

18/04/2023 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Iechyd a Lles dros Zoom ar nos Fawrth, 18 Ebrill rhwng 20.00 a 21.00.

Mae'r grŵp yn gweithio i sicrhau hawliau iaith ym maes iechyd a lles. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at waith y grŵp, neu os oes efo chi arbenigedd/profiad yn y meysydd hyn, cysylltwch: post@cymdeithas.cymru.

Cyfarfod o'r Grwp Hawliau i'r Gymraeg

02/04/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Ymgyrchu hwn dros Skype. Rhowch wybod os hoffech ymuno – croeso cynnes iawn i bawb.

Ceir mwy o wybodaeth am waith y Grŵp yma: https://cymdeithas.cymru/hawliau

Torri’r gyfraith am ddiffyg Cymraeg ar drenau: Gweinidogion yn apelio

Mae Gweinidogion wedi cyflwyno apêl gyfreithiol yn erbyn dyfarniad Comisiynydd y Gymraeg eu bod wedi torri’r gyfraith drwy beidio â sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar drenau.

Archwilwyr allanol i edrych ar gwyn am 'lwgrwobrwyo'r Comisiynydd'

Mae archwilwyr allanol wedi cael ei benodi i ymchwilio i honiadau bod Llywodraeth Cymru wedi llwgrwobrwyo Comisiynydd y Gymraeg i gynnal llai o ymchwiliadau i gwynion, yn ôl gohebiaeth sydd newydd gael ei datgelu.

Yn y chwe mis cyntaf ei swydd, ymchwiliodd y Comisiynydd newydd, Aled Roberts, i lai na 40% o'r cwynion a dderbynnir ganddo - bron hanner lefel ei ragflaenydd. Heb ymchwiliad statudol i gŵyn, nid oes modd i'r Comisiynydd ddefnyddio ei bwerau cyfreithiol i sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg cyrff yn gwella.

Cyfarfod o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg

14/10/2023 - 11:00

11.00, dydd Sadwrn, 14 Hydref 2023

Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth a dros Zoom

Cyfarfod hybrid yw cyfarfod nesa'r Grwp Hawl, felly os oes gennych ddiddordeb yn y maes, mae croeso mawr i chi fynychu, naill ai mewn person yng Nghanolfan Merched y Wawr neu arlein (cysylltwch am ddolen).

Dyma'r materion y byddwn yn eu trafod.

Diffyg Cymraeg ar drenau: Gweinidogion wedi torri’r gyfraith

Mae Gweinidogion Cymru wedi torri’r gyfraith drwy beidio â sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar drenau, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

Cyfarfod o'r Grŵp Hawl

10/12/2023 - 16:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Hawl dros Zoom am 4:00, pnawn Sul, 10 Rhagfyr.

Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, statws y Gymraeg a defnydd cyrff o'r iaith felly os ydych yn aelod o'r Gymdeithas ac efo diddordeb yn y meysydd hyn, mae croeso mawr i chi ymuno â'r grŵp.

Ac, os nad ydych yn sicr, dewch i arsylwi yn un o gyfarfodydd y grŵp a phenderfynu wedyn.