Ceredigion

Argyfwng tai Ceredigion

 
Daeth tua hanner cant o ymgyrchwyr ynghyd dros y penwythnos (ddydd Sadwrn, 21 Tachwedd) i dynnu sylw at yr argyfwng tai sydd yn golygu na all pobl brynu cartrefi yn eu cymunedau ac sy’n cyfrannu at yr allfudiad difrifol o bobl ifanc o Geredigion. 
 

Sefydlu Menter Ddigidol Gymraeg - angen bod yn flaenoriaeth i’r Llywodraeth nesaf

Dylai sefydlu corff newydd i greu cynnwys Cymraeg ar-lein fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth nesaf Cymru er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr.

Mewn papur manwl am eu cynigion i sefydlu ‘Menter Ddigidol Gymraeg’ sydd wedi ei lansio heddiw fel rhan o’r Eisteddfod AmGen, mae Cymdeithas yr Iaith yn dadlau dros sefydlu corff a fyddai â’r “prif nod i gynyddu cyfleoedd i weld, clywed, creu a defnyddio'r Gymraeg ... ar draws llwyfannau ar-lein ac yn ddigidol”. 

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

01/09/2020 - 20:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion dros Zoom ar nos Fawrth, 1 Medi am 8.00.

Dyma'r cyfarfod ble fyddwn yn ethol Swyddogion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn llunio cynigion ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol cenedlaethol.

Byddwn hefyd yn trafod materion sy'n berthnasol i'r rhanbarth gan gynnwys yr ymgyrch i bwyso ar y Cyngor Sir i symud tuag at weinyddiaeth Gymraeg a sut i symud ymlaen o'r digwyddiad a gynhaliwyd ar-lein ym mis Gorffennaf yn trafod Sefyllfa'r Gymraeg yng Ngheredigion.

Sefyllfa'r Gymraeg yng Ngheredigion: beth sydd angen ei wneud?

16/07/2020 - 19:00

Digwyddiad wedi'i drefnu gan Ranbarth Ceredigion.

Trafodaeth gyda Dr Huw Lewis, Dr Hywel Griffiths a Bethan Ruth fel cam cychwynnol tuag at greu strategaeth amgen ar gyfer y Gymraeg yng Ngheredigion.

Cynhelir y digwyddiad ar Zoom felly ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn cael linc i ymuno yn y digwyddiad.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

16/06/2020 - 19:00
Bydd Rhanbarth Ceredigion yn cyfarfod dros Skype am 7.00, nos Fawrth, 16 Mehefin.
 

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

06/10/2020 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 8.00, nos Fawrth, 6 Hydref.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal. Croeso cynnes i bawb.

Rhowch wybod os hoffech ymuno er mwyn i ni anfon dolen atoch.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

04/05/2020 - 19:30

Bydd cyfarfod o Ranbarth Ceredigion dros Skype am 7.30, nos Lun, 4 Mai.

Dewch i glywed am a thrafod beth sy'n digwydd o fewn y sir ar hyn o bryd.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion - Cyfarfod dros Skype

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion - Mi fydd y cyfarfod yn digwydd ar dudalen Skype "cymdeithasyriaith" ar nos Lun y 30ain o Fawrth am 7yh

Cyfarfod Cell Pantycelyn - Dros Skype

25/03/2020 - 19:00

Cyfarfod Cell Pantycelyn - Mi fydd y cyfarfod yn digwydd ar dudalen Skype "cymdeithasyriaith" ar nos Fercher 25ain o Fawrth am 7yh

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a dyfed@cymdeithas.cymru neu ffonio 07402865562

tafod_400x400.png

Stondin stryd Datganoli Darlledu - Sgwar Glyndŵr, Aberystwyth

14/12/2019 - 10:00

Dewch i gefnogi Stondin Stryd yn Sgwar Glyndŵr, Aberystwyth ar y 14eg o Ragfyr rhwng 10:00 y bore a 12:00 y prynhawn.

Mi fyddwn ym mynd o gwmpas gyda deiseb i gasglu enwau at ein ymgyrch Datganoli darlledu.

Dewch yn llu!

Datganoli Darlledu.jpg