Ceredigion

Ergyd i’r Gymraeg - toriadau arfaethedig i’r Llyfrgell Genedlaethol

 

Mae ymgyrchwyr iaith yng Ngheredigion wedi rhybuddio y byddai torri rhagor o swyddi yn y Llyfrgell Genedlaethol yn ‘ergyd i’r Gymraeg’ yn y sir.

Ers dros ddegawd, gwnaed toriadau mewn termau real i grant y Llyfrgell Genedlaethol a leolir yn Aberystwyth. Y llynedd, argymhellodd adroddiad annibynnol, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, bod angen cynnydd i grant y Llyfrgell er mwyn cynnal eu gwasanaethau a swyddi. 

Canmol Cyngor Ceredigion ar fater ail gartrefi

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu bwriad Cyngor Ceredigion i weithredu ar yr argyfwng tai yn y sir. 

Yng nghyfarfod llawn y Cyngor ddoe (21ain o Ionawr), gofynnodd arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn, i bwyllgor craffu drafod cynnig ar y mater yn ei gyfarfod nesaf ac i adrodd yn ôl cyn cyfarfod nesaf y cabinet ym mis Chwefror.

Parti Dolig Zoom - rhanbarth Ceredigion

18/12/2020 - 20:00

Parti Dolig rhanbarth Ceredigion – dros Zoom.

Croeso cynnes i bawb – gwisgwch ddillad Nadoligaidd!

Am ragor o wybodaeth, neu i ofyn am ddolen Zoom, ebostiwch post@cymdeithas.cymru

Argyfwng tai Ceredigion

 
Daeth tua hanner cant o ymgyrchwyr ynghyd dros y penwythnos (ddydd Sadwrn, 21 Tachwedd) i dynnu sylw at yr argyfwng tai sydd yn golygu na all pobl brynu cartrefi yn eu cymunedau ac sy’n cyfrannu at yr allfudiad difrifol o bobl ifanc o Geredigion. 
 

Sefydlu Menter Ddigidol Gymraeg - angen bod yn flaenoriaeth i’r Llywodraeth nesaf

Dylai sefydlu corff newydd i greu cynnwys Cymraeg ar-lein fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth nesaf Cymru er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr.

Mewn papur manwl am eu cynigion i sefydlu ‘Menter Ddigidol Gymraeg’ sydd wedi ei lansio heddiw fel rhan o’r Eisteddfod AmGen, mae Cymdeithas yr Iaith yn dadlau dros sefydlu corff a fyddai â’r “prif nod i gynyddu cyfleoedd i weld, clywed, creu a defnyddio'r Gymraeg ... ar draws llwyfannau ar-lein ac yn ddigidol”. 

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

01/09/2020 - 20:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 6yh, nos Lun, 26 Gorffennaf.

Dyma'r cyfarfod ble fyddwn yn ethol Swyddogion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn llunio cynigion ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol cenedlaethol.

Byddwn hefyd yn trafod materion sy'n berthnasol i'r rhanbarth.

Mae croeso mawr i aelodau hen a newydd ymuno yn y trafodaethau. Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Sefyllfa'r Gymraeg yng Ngheredigion: beth sydd angen ei wneud?

16/07/2020 - 19:00

Digwyddiad wedi'i drefnu gan Ranbarth Ceredigion.

Trafodaeth gyda Dr Huw Lewis, Dr Hywel Griffiths a Bethan Ruth fel cam cychwynnol tuag at greu strategaeth amgen ar gyfer y Gymraeg yng Ngheredigion.

Cynhelir y digwyddiad ar Zoom felly ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn cael linc i ymuno yn y digwyddiad.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

16/06/2020 - 19:00
Bydd Rhanbarth Ceredigion yn cyfarfod dros Skype am 7.00, nos Fawrth, 16 Mehefin.
 

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

12/01/2022 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 8.00, nos Fercher, 12 Ionawr 2022.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal.

Croeso cynnes i bawb.

Rhowch wybod os hoffech ymuno er mwyn i ni anfon dolen atoch.

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

04/05/2020 - 19:30

Bydd cyfarfod o Ranbarth Ceredigion dros Skype am 7.30, nos Lun, 4 Mai.

Dewch i glywed am a thrafod beth sy'n digwydd o fewn y sir ar hyn o bryd.