Ceredigion

Trethu Ail Gartrefi: ‘Pryder’ am ddiffyg gweithredu Cyngor Ceredigion

Byddwn ni'n mynegi pryder nad yw Cyngor Ceredigion yn paratoi i godi treth cyngor uwch ar ail gartrefi yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas yr Iaith yn Aberystwyth ddydd Sadwrn nesaf (8 Hydref) wrth drafod cynnig sy’n canmol Cyngor Gwynedd am ymgynghori ar godi treth cyngor uwch ar ail gartrefi i 300%.

Fodd bynnag, mae’r cynnig hefyd yn mynegi pryder nad yw Cyngor Ceredigion wedi defnyddio eu pwerau llawn presennol i godi’r dreth i 100%.

Galw ar Gyngor Ceredigion i ddefnyddio pwerau ail gartrefi newydd 'yn llawn'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Arweinydd Cyngor Ceredigion gan alw arno i  ‘wneud defnydd llawn’ o’i bwerau newydd i fynd i’r afael â’r argyfwng tai. 

Mae’n dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ac Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, fis diwetha y bydd gan awdurdodau lleol ragor o rymoedd i fynd i’r afael ag ail gartrefi. Mae’r pecyn o fesurau yn cynnwys y canlynol:

Ergyd i’r Gymraeg - toriadau arfaethedig i’r Llyfrgell Genedlaethol

 

Mae ymgyrchwyr iaith yng Ngheredigion wedi rhybuddio y byddai torri rhagor o swyddi yn y Llyfrgell Genedlaethol yn ‘ergyd i’r Gymraeg’ yn y sir.

Ers dros ddegawd, gwnaed toriadau mewn termau real i grant y Llyfrgell Genedlaethol a leolir yn Aberystwyth. Y llynedd, argymhellodd adroddiad annibynnol, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, bod angen cynnydd i grant y Llyfrgell er mwyn cynnal eu gwasanaethau a swyddi. 

Canmol Cyngor Ceredigion ar fater ail gartrefi

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu bwriad Cyngor Ceredigion i weithredu ar yr argyfwng tai yn y sir. 

Yng nghyfarfod llawn y Cyngor ddoe (21ain o Ionawr), gofynnodd arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn, i bwyllgor craffu drafod cynnig ar y mater yn ei gyfarfod nesaf ac i adrodd yn ôl cyn cyfarfod nesaf y cabinet ym mis Chwefror.

Parti Dolig Zoom - rhanbarth Ceredigion

18/12/2020 - 20:00

Parti Dolig rhanbarth Ceredigion – dros Zoom.

Croeso cynnes i bawb – gwisgwch ddillad Nadoligaidd!

Am ragor o wybodaeth, neu i ofyn am ddolen Zoom, ebostiwch post@cymdeithas.cymru

Argyfwng tai Ceredigion

 
Daeth tua hanner cant o ymgyrchwyr ynghyd dros y penwythnos (ddydd Sadwrn, 21 Tachwedd) i dynnu sylw at yr argyfwng tai sydd yn golygu na all pobl brynu cartrefi yn eu cymunedau ac sy’n cyfrannu at yr allfudiad difrifol o bobl ifanc o Geredigion. 
 

Sefydlu Menter Ddigidol Gymraeg - angen bod yn flaenoriaeth i’r Llywodraeth nesaf

Dylai sefydlu corff newydd i greu cynnwys Cymraeg ar-lein fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth nesaf Cymru er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr.

Mewn papur manwl am eu cynigion i sefydlu ‘Menter Ddigidol Gymraeg’ sydd wedi ei lansio heddiw fel rhan o’r Eisteddfod AmGen, mae Cymdeithas yr Iaith yn dadlau dros sefydlu corff a fyddai â’r “prif nod i gynyddu cyfleoedd i weld, clywed, creu a defnyddio'r Gymraeg ... ar draws llwyfannau ar-lein ac yn ddigidol”. 

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

01/09/2020 - 20:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 6yh, nos Lun, 26 Gorffennaf.

Dyma'r cyfarfod ble fyddwn yn ethol Swyddogion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn llunio cynigion ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol cenedlaethol.

Byddwn hefyd yn trafod materion sy'n berthnasol i'r rhanbarth.

Mae croeso mawr i aelodau hen a newydd ymuno yn y trafodaethau. Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Sefyllfa'r Gymraeg yng Ngheredigion: beth sydd angen ei wneud?

16/07/2020 - 19:00

Digwyddiad wedi'i drefnu gan Ranbarth Ceredigion.

Trafodaeth gyda Dr Huw Lewis, Dr Hywel Griffiths a Bethan Ruth fel cam cychwynnol tuag at greu strategaeth amgen ar gyfer y Gymraeg yng Ngheredigion.

Cynhelir y digwyddiad ar Zoom felly ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn cael linc i ymuno yn y digwyddiad.

Cyfarfod agored Nid yw Cymru ar Werth Aberystwyth - Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo

29/06/2023 - 19:00
Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo?

nos Iau, 29 Mehefin am 7pm
Y Cŵps, Aberystwyth

Sgwrs gyda

Walis George
Sian Howys