Ceredigion

Cwrs Cymraeg Amgen: Penwythnos Dysgwyr yn Nhresaith

30/10/2015 - 18:00

30ain Hydref - 1af Tachwedd 2015

Canolfan Tresaith, Tresaith, Ceredigion

Bydd y penwythnos yma yn gyfle i ddysgu am Gymdeithas yr Iaith a sut I roi yr iaith ar waith yn eich bywyd pob dydd trwy sgyrsiau, gweithdai, ac ymweliad â thref Aberteifi. Bydd digon o gyfle i gymdeithasu, mwynhau sesiwn werin a chlywed am brofiadau pobl eraill o ymgyrchu a defnyddio'r iaith tu allan I'r dosbarth.

Hystings Etholiadau'r Cynulliad - Cyfarfod Cyffredinol

03/10/2015 - 14:00

Cynhelir hystings cyntaf etholiadau'r Cynulliad gan gynnig cyfle i holi'r pleidiau ynghylch eu gweledigaeth i'r Gymraeg yn nhymor nesaf y Cynulliad. 

2pm, Dydd Sadwrn, Hydref 3ydd 2015

Y Lolfa, Neuadd Pantycelyn, Prifysgol Aberystwyth

Siaradwyr: Aled Roberts AC (Democratiaid Rhyddfrydol), Suzy Davies AC (Ceidwadwyr), Elin Jones AC (Plaid Cymru), Nia Griffith AS (Llafur) & cynrychiolwyr y pleidiau eraill

Pryderon am Neuadd Pantycelyn

Mewn llythyr at aelodau Cyngor Prifysgol Aberystwyth, a fydd yn cwrdd i drafod dyfodol Neuadd Pantycelyn, mae Cell Pantycelyn wedi galw ar y Cyngor i beidio cau ar y Neuadd.

Mae testun y llythyr isod.

I gefnogi ymgyrch Pantycelyn:

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

10/06/2015 - 19:30

Ystafell Dop y Cŵps, Aberystwyth

Dewch i rannu a thrafod syniadau am sut gallwn ni gefnogi busnesau lleol, sut mae dylanwadu ar y Cyngor Sir a chlywed y diweddaraf am ymgyrch achub Pantycelyn.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Pantycelyn - Ymddygiad Prifysgol yn 'dwyllodrus'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r bygythiad diweddaraf i Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.  

Dywedodd Ffred Ffransis llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  "Mae ymddygiad y Brifysgol yn dwyllodrus, ac yn codi cwestiynau difrifol am broffesiynoldeb a gonestrwydd eu swyddogion. Yn groes i ewyllys y myfyrwyr a phobl Cymru, mae Prifysgol Aberystwyth yn parhau i geisio ei chau fel llety i fyfyrwyr. Ddylen nhw ddim cael gwneud hynny; a wnawn ni ddim gadael iddyn nhw wneud hynny chwaith.

Cofio Merêd: Noson Deyrnged

15/05/2015 - 19:00

Ystafell dop y Cŵps, Aberystwyth

Bydd 'Rocet' Arwel Jones yn arwain noson gydag Angharad Tomos, Emyr Llew, Cen Llwyd ac eraill wrth iddyn nhw rannu atgofion a phrofiadau o gyd-ymgyrchu gyda'r Dr Meredydd Evans.

Manylion pellach - bethan@cymdeithas.org / 01970 624501

Give newcomers a stake in the future of our Welsh-speaking communities - Cymdeithas plea to Council

 

Expressing its disappointment that Ceredigion's Cabinet has once again taken the "predictable" path of starting a Statutory Consultation on a proposal to close two village schools Cymdeithas say that these schools could be the key to drawing newcomers into Welsh-language community life.

Rhowch ran i fewnfudwyr yn nyfodol ein cymunedau Cymraeg, medd Cymdeithas

Wrth fynegi siom fod Cabinet Ceredigion wedi dilyn llwybr "rhagweladwy" o gychwyn ymgynghori statudol ar gynnig i gau dwy ysgol bentrefol arall dywed y Gymdeithas mai trwy'r ysgolion pentrefol hyn y mae modd tynnu mewnfudwyr ifainc i'r sir i mewn i'r bywyd Cymraeg.

Esbonia Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith:

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

12/03/2015 - 19:30

Top y Cŵps

Mae Cymdeithas yn cynnal wythnos aelodaeth a bwriad i gynnal rhai digwyddiadau ar draws Cymru ac ar-lein i dynnu sylw at yr ymgyrch aelodaeth. Beth gallwn ni wneud yng Ngheredigion?

Mae ymgyrch genedlaethol Cymreigio Morrisons yn dal i fynd yn ei blaen, a rhai datblygiadau o ran y cyngor sir a'r Gymraeg.

Dere i glywed mwy am hyn a chyfrannu - mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.org / 01970 624501

Students target Morrisons

Students have pasted posters in the Morrisons store in Aberystwyth as part of a national campaign against the supermarket because of its lack of Welsh language services.