Ceredigion

Ysgol Llangynfelyn - a step closer to closing

Following Ceredigion County Council's Cabinet's decision today to publish a statutory notice to close Ysgol Llangynfelyn in North Ceredigion, Bethan Williams, Dyfed organiser for Cymdeithas yr Iaith said:
"We congratulate parents, children and the community of Llangynfelyn on their persistent campaign to keep the school open. Many of the families have moved to the area, but they have become an active part of the community, and the school is their main contact with the Welsh language and culture.

Ysgol Llangynfelyn - ymgyrch i'w hachub

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Ceredigion heddiw i gyhoeddi rhybudd statudol i gau Ysgol Llangynfelyn yng Ngogledd Ceredigion, dywedodd Bethan Williams, swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:
"Rydyn ni'n cymeradwyo dyfalbarhad holl rieni, plant a chymuned Llangynfelyn i gadw'r ysgol ar agor. Ar ôl symud i'r ardal mae nifer teuluoedd wedi dod yn weithgar iawn, yn rhan o'r gymuned a'r ysgol yw eu prif gysylltiad â'r Gymraeg a'r diwylliant Cymreig.

“NO MORE DISCUSSION BEHIND CLOSED DOORS”

In view of increasing rumour that Ceredigion County Council is holding confidential discussions with developers to allow a large number of houses on the site of Llandysul schools, Cymdeithas yr Iaith has called on the Council to “open its doors” and conduct a public meeting to ask the views of the town's people on how to develop the site to ensure services and employment for local people rather than housing for newcomers

“Agorwch y drysau caeedig” - galwad mudiad iaith

Yn wyneb sïon cynyddol fod Cyngor Ceredigion yn trafod yn gyfrinachol gyda datblygwyr i ganiatáu nifer sylweddol o dai ar safle ysgolion Llandysul, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Cyngor i “agor y drysau caeedig” a chynnal cyfarfod cyhoeddus i gael barn pobl y dref am sut i ddatblygu'r safle i greu gwasanaethau a chyflogaeth i bobl leol yn hytrach na thai ar gyfer mewnfudwyr.

*Gohiriwyd* Noson Jamie Bevan

12/08/2015 - 19:30

Yn anffodus bu raid gohirio'r digwyddiad - cadwch lygad am ddyddiad arall, neu cysylltwch gyda ni: bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Ceredigion

27/08/2015 - 19:30

Lan lofft tafarn y Cŵps, Aberystwyth

Bydd yn gyfle i gynllunio ymgyrchoedd y flwyddyn i ddod ac ethol swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn – os oes gyda chi ddiddordeb yn swyddi cadeirydd, is-gadeirydd, ysgrifennydd neu drysorydd y rhanbarth, cysylltwch gyda bethan@cymdeithas.org

Mwy o wybodaeth - 01970 624501 / bethan@cymdeithas.org

Uncertainty in Ceredigion over language assessments

Ceredigion members of Cymdeithas yr Iaith have welcomed the fact that Ceredigion Ceredigion Council has voted to keep a condition requiring language impact assessments of specific developments. The campaigners also called on the Welsh Government to provide clearer planning guidelines.

Planning legislation was passed recently that establishes the Welsh language a statutory consideration but the Government has not yet issued guidelines to explain how to implement the new law.

Ansicrwydd yng Ngheredigion am asesiadau iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion wedi cymeradwyo'r ffaith bod Cyngor Ceredigion wedi pleidleisio dros gadw amod i fynnu asesiadau effaith iaith ar ddatblygiadau penodol, gan alw hefyd ar Lywodraeth Cymru i roi canllawiau cliriach.
 
Cyhoeddwyd deddf cynllunio newydd yn ddiweddar a sefydlodd y Gymraeg fel ystyriaeth statudol, ond nid yw'r Llywodraeth wedi cyhoeddi rheoliadau sy'n esbonio sut dylid gweithredu'r ddeddf newydd.

Cymdeithas call for a moratorium on school closures until research is carried out

Cymdeithas yr Iaith have called for all closures of Welsh-medium village schools to be halted until research has been carried out into the effect of closures during the last decade on the Welsh language and Welsh-speaking communities.

This comes as part of our response to Ceredigion's proposal to close Ysgol Llangynfelyn near Aberystywth, The statutory consultation period closed last night, and in their written response Cymdeithas said

Galw i beidio cau rhagor o ysgolion nes cynnal ymchwil

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am beidio cau ysgolion nes cynnal ymchwil ar effaith cau ysgolion ar y Gymraeg a chymunedau Cymraeg dros y ddegawd ddiwethaf.

Daeth cyfnod ymgynghori ar gau ysgol Llangynfelyn ger Aberystwyth i ben ddoe ac mewn ymateb ysgrifenedig dywed Cymdeithas yr Iaith: