Ceredigion

Galwad i is-ganghellor nesaf Prifysgol Aberystwyth fedru’r Gymraeg

Mae Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Brifysgol Aberystwyth i ofyn am sicrwydd y bydd is-ganghellor nesaf y brifysgol yn medru’r Gymraeg. 

Dair wythnos yn ôl, cyhoeddodd yr is-ganghellor presennol, yr Athro April McMahon, y bydd hi’n ymddiswyddo fis Gorffennaf.

Yn y llythyr, dywedodd Elfed Wyn Jones, cadeirydd y Gell,

Cau Ysgol Llangynfelyn

Wrth ymateb i benderfyniad Cyngor Ceredigion i gau Ysgol Llangynfelyn dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:

Crasfa!

22/11/2015 - 14:00

Festri Capel y Morfa, Aberystwyth

Hoffi pobi neu fwyta cacennau?!

Cystadlaethau plant - Meithin a Chynradd: 6 'fairycake' neu fisged wedi eu haddurno
Cystadleuaeth Cacen Diferion Lemwn gan ddilyn y rysait yma
Cystadleuaeth Coginio ac addurno unrhyw sbynj

Beirniad - Gwenda James

Bydd cyfle i brynu a blasu'r holl gynnyrch

Mynediad - £1 (yn cynnwys te)

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.org / 01970 624501

Miliwn o siaradwyr o fewn cyrraedd - Her i'r pleidiau

 

Ysgol Llangynfelyn - a step closer to closing

Following Ceredigion County Council's Cabinet's decision today to publish a statutory notice to close Ysgol Llangynfelyn in North Ceredigion, Bethan Williams, Dyfed organiser for Cymdeithas yr Iaith said:
"We congratulate parents, children and the community of Llangynfelyn on their persistent campaign to keep the school open. Many of the families have moved to the area, but they have become an active part of the community, and the school is their main contact with the Welsh language and culture.

Ysgol Llangynfelyn - ymgyrch i'w hachub

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Ceredigion heddiw i gyhoeddi rhybudd statudol i gau Ysgol Llangynfelyn yng Ngogledd Ceredigion, dywedodd Bethan Williams, swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:
"Rydyn ni'n cymeradwyo dyfalbarhad holl rieni, plant a chymuned Llangynfelyn i gadw'r ysgol ar agor. Ar ôl symud i'r ardal mae nifer teuluoedd wedi dod yn weithgar iawn, yn rhan o'r gymuned a'r ysgol yw eu prif gysylltiad â'r Gymraeg a'r diwylliant Cymreig.

“NO MORE DISCUSSION BEHIND CLOSED DOORS”

In view of increasing rumour that Ceredigion County Council is holding confidential discussions with developers to allow a large number of houses on the site of Llandysul schools, Cymdeithas yr Iaith has called on the Council to “open its doors” and conduct a public meeting to ask the views of the town's people on how to develop the site to ensure services and employment for local people rather than housing for newcomers

“Agorwch y drysau caeedig” - galwad mudiad iaith

Yn wyneb sïon cynyddol fod Cyngor Ceredigion yn trafod yn gyfrinachol gyda datblygwyr i ganiatáu nifer sylweddol o dai ar safle ysgolion Llandysul, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Cyngor i “agor y drysau caeedig” a chynnal cyfarfod cyhoeddus i gael barn pobl y dref am sut i ddatblygu'r safle i greu gwasanaethau a chyflogaeth i bobl leol yn hytrach na thai ar gyfer mewnfudwyr.

*Gohiriwyd* Noson Jamie Bevan

12/08/2015 - 19:30

Yn anffodus bu raid gohirio'r digwyddiad - cadwch lygad am ddyddiad arall, neu cysylltwch gyda ni: bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Ceredigion

27/08/2015 - 19:30

Lan lofft tafarn y Cŵps, Aberystwyth

Bydd yn gyfle i gynllunio ymgyrchoedd y flwyddyn i ddod ac ethol swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn – os oes gyda chi ddiddordeb yn swyddi cadeirydd, is-gadeirydd, ysgrifennydd neu drysorydd y rhanbarth, cysylltwch gyda bethan@cymdeithas.org

Mwy o wybodaeth - 01970 624501 / bethan@cymdeithas.org