Addysg

Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

Cabinet yn Trafod Ad-drefnu Addysg yn Sir Gâr

Mae Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi datgan cefnogaeth i fwriad Cyngor Sir Caerfyrddin i ddiwygio'r broses ddadleuol o ymgynghori ynghylch ad-drefnu ysgolion yn y sir - sydd wedi cynnwys cau ysgolion pentre a newid categori ieithyddol ysgolion eraill.
Mae adroddiad ar y broses ymgynghori yn cael ei drafod mewn cyfarfod Cabinet heddiw

Fforwm Agored Tynged yr Iaith Sir Gâr '22 - Addysg yw'r Allwedd

15/10/2022 - 09:30

 

Cyfle holi
Cyng Darren Price (Arweinydd y Cyngor Sir Gâr)
Swyddogion y Cyngor

Cyfle i drafod:

Deddf Addysg Gymraeg Cymdeithas yr Iaith

Mae'r ddogfen hon ar gael fel pdf trwy bwyso yma

Lansio Deddf Addysg

Rydyn ni'n galw ar y Llywodraeth i osod nod statudol mai’r Gymraeg fydd iaith cyfundrefn addysg Cymru erbyn 2050 wrth gyhoeddi ein Deddf Addysg Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Daw’r newyddion wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i gyhoeddi ymgynghoriad yn yr hydref fel rhan o’i hymrwymiad i gyflwyno deddfwriaeth yn y maes o fewn y pedair blynedd nesaf.

Angen i gynllun i Gymreigio'r gweithlu addysg fynd ymhellach, ac yn fwy sydyn

Wrth ymateb i gyhoeddiad cynllun 10 mlynedd y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i gynyddu nifer yr athrawon sy’n siarad Cymraeg dywedodd Ifan Jones, Is-gadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:

"Y brif her wrth sicrhau bod pob disgybl yn derbyn addysg Gymraeg yw cael digon o staff sy'n gallu gweithio trwy'r Gymraeg. Felly yn sicr mae angen cynllun i fynd i'r afael â hynny ond dydy'r hyn mae'r Llywodraeth wedi ei gyhoeddi ddim yn gwneud digon, nac ar ddigon o frys.

Strategaeth datblygu gallu’r gweithlu addysg

Strategaeth datblygu gallu’r gweithlu addysg

Pwysywch yma i agor fel PDF

Rydyn ni'n galw am sefydlu Cronfa Datblygu’r Gweithlu Addysg Gymraeg o £10 Miliwn yn flynyddol am y 5 mlynedd nesaf ar gyfer:

Awdurdodau Lleol
Cyllido yn seiliedig ar geisiadau cynllunio gan yr Awdurdod Lleol

Ble mae'r Strategaeth?

Wedi i'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, gyhoeddi prosiectau fydd yn gwneud cais am gyllid o’r Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg mae Cymdeithas yr Iaith  wedi gofyn "ble mae'r strategaeth?"

Dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd grŵp ddysg Cymdeithas yr Iaith:

‘Ail-frandio’ Cymraeg ail iaith yn ‘methu cenhedlaeth arall o blant’

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu penderfyniad Cymwysterau Cymru i beidio â chyflwyno un cymhwyster Cymraeg i holl ddisgyblion Cymru, ac wedi cyhuddo’r corff o wneud dim mwy nag ‘ail-frandio’ Cymraeg ail iaith a ‘methu cenhedlaeth arall o blant’.

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi:

Canllawiau newydd at Gategoreiddio Ysgolion

Wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Canllawiau newydd ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: