Addysg

Croesawu cyfle i ailystyried dyfodol Ysgol Abersoch

Rydym yn croesawu'r ffaith fod penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i gau Ysgol Abersoch wedi cael ei alw i mewn am ystyriaeth gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi'r Cyngor Sir a fydd yn cyfarfod ddydd Iau nesaf (21 Hydref 2021).

Dywedodd llefarydd ar ran Grŵp Addysg y Gymdeithas:

Disgwyl un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn yn dilyn cyhoeddiad Cymwysterau Cymru

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru heddiw am ddileu Cymraeg ail iaith, ac yn disgwyl bellach i’r corff greu un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn.

Wrth ymateb i’r newyddion dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Ysgol Bro Hyddgen: croesawu penderfyniad Cyngor Powys

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Powys i ganiatáu i Ysgol Bro Hyddgen ddechrau addysgu drwy'r Gymraeg yn unig.

Dywedodd Osian Rhys o Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Cymdeithas yr Iaith yn beirniadu 'brad' Cabinet Gwynedd wrth benderfynu cau Ysgol Abersoch

Er gwaethaf derbyn 211 o wrthwynebiadau a dwy ddeiseb yn gwrthwynebu'r cynnig i gau Ysgol Abersoch ddiwedd eleni, pleidleisiodd Cabinet Cyngor Gwynedd heddiw (28/09/21) dros gau yr ysgol.

Wrth ymateb i'r penderfyniad dywedodd Ffred Ffransis, ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:

"Wrth gau yr ysgol mae Gwynedd yn tanseilio eu polisïau tai ac iaith eu hunain trwy gefnu ar gymuned Abersoch, ac yn anfon arwydd clir at gymunedau eraill sydd dan bwysau nad yw'r Cyngor yn barod i sefyll i fyny drostyn nhw.

CYNGOR SIR YN HERIO GWEINIDOG ADDYSG AR BWNC YSGOLION GWLEDIG

Pleidleisiodd Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin yn unfrydol ddydd Llun y 27ain o Fedi dros ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles AS, i bwyntio allan nad oedd DIM UN ysgol fach yng Nghymru wedi derbyn arian gan Gronfa Ysgolion y 21ain ganrif i uwchraddio adeilad, a bod hyn yn groes i bolisi honedig y llywodraeth o rhagdyb o blaid cadw a datblygu ysgolion gwledig.

PEIDIWCH Â CHEFNU AR GYMUNED ABERSOCH - Ple Cymdeithas yr Iaith i Gynghorwyr Gwynedd

O flaen eu cyfarfod Ddydd Mawrth nesaf (28/9), mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar aelodau Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i beidio â chefnu ar y gymuned leol yn Abersoch trwy gau ysgol y pentref.  Mewn llythyr at bob aelod o'r Cabinet, dywed Ffred Ffransis ar ran Grŵp Ymgyrch Addysg Cymdeithas yr Iaith mai'r "ysgol yw ei gobaith at y dyfodol fel sefydliad cwbl Gymraeg ac yn seiliedig ar blant, ac yn ddatganiad fod y Gymraeg yn perthyn i bob dinesydd y dyfodol yn Abersoch, beth bynnag fo eu cefndir."

Ymgynghoriad ar y cynnig i gau Ysgol Gynradd Abersoch: ymateb Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith

Mae Grwp Ymgyrch Addysg yn datgan ei wrthwynebiad i'r Rhybudd Statudol a gyhoeddwyd gan Gyngor Gwynedd i gau Ysgol Abersoch.

Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

03/08/2021 - 16:00
Mae'r Llywodraeth newydd wedi ymrwymo i basio deddf newydd i gynyddu addysg Gymraeg ar draws y wlad. Dewch i drafod beth dylai fod cynnwys deddf o'r fath.
 
Cynhelir y digwyddiad hwn fel rhan o'r Eisteddfod AmGen.
 
Manylion pellach i ddilyn.

Llywodraeth yn methu targedau addysg miliwn yn dangos ‘angen dybryd am Ddeddf Addysg Gymraeg radical’

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am “Ddeddf Addysg Gymraeg radical” yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod wedi methu eu targedau addysg allweddol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr.