03/10/2022 - 11:11
Mae Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi datgan cefnogaeth i fwriad Cyngor Sir Caerfyrddin i ddiwygio'r broses ddadleuol o ymgynghori ynghylch ad-drefnu ysgolion yn y sir - sydd wedi cynnwys cau ysgolion pentre a newid categori ieithyddol ysgolion eraill. Mae adroddiad ar y broses ymgynghori yn cael ei drafod mewn cyfarfod Cabinet heddiw
27/07/2022 - 21:47
Rydyn ni'n galw ar y Llywodraeth i osod nod statudol mai’r Gymraeg fydd iaith cyfundrefn addysg Cymru erbyn 2050 wrth gyhoeddi ein Deddf Addysg Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Daw’r newyddion wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i gyhoeddi ymgynghoriad yn yr hydref fel rhan o’i hymrwymiad i gyflwyno deddfwriaeth yn y maes o fewn y pedair blynedd nesaf.
27/05/2022 - 10:51
Wrth ymateb i gyhoeddiad cynllun 10 mlynedd y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i gynyddu nifer yr athrawon sy’n siarad Cymraeg dywedodd Ifan Jones, Is-gadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith: "Y brif her wrth sicrhau bod pob disgybl yn derbyn addysg Gymraeg yw cael digon o staff sy'n gallu gweithio trwy'r Gymraeg. Felly yn sicr mae angen cynllun i fynd i'r afael â hynny ond dydy'r hyn mae'r Llywodraeth wedi ei gyhoeddi ddim yn gwneud digon, nac ar ddigon o frys.
01/03/2022 - 12:12
Wedi i'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, gyhoeddi prosiectau fydd yn gwneud cais am gyllid o’r Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg mae Cymdeithas yr Iaith  wedi gofyn "ble mae'r strategaeth?" Dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd grŵp ddysg Cymdeithas yr Iaith: