Addysg

Pam fyddai Deddf Cwricwlwm Llywodraeth Cymru'n ddinistriol i addysg Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, i fynegi ein pryder difrifol ynglŷn â’r bil ar gyfer y cwricwlwm newydd, Cwricwlwm i Gymru, fydd yn cael ei gyhoeddi’n fuan. 

Dogfennau

Cais Rhyddid Gwybodaeth - Y Cwricwlwm

YMATEB LLYWODRAETH

Curriculum Bill threatens Welsh medium education

 

Bil y Cwricwlwm yn peryglu addysg Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm sydd i’w gyhoeddi’n fuan yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er gwaethaf addewidion i’r gwrthwyneb gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, y llynedd.

Llythyr at y Gweinidog Addysg - Bil y Cwricwlwm

02.06.2020

Annwyl Weinidog Addysg, Kirsty Williams AS,

Cyfarfod o'r Grwp Addysg

02/02/2023 - 19:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.30, nos Iau, 2 Chwefror.

Byddwn yn parhau a'r gwaith ar yr ymgyrch Deddf Addysg Gymraeg i Bawb, ymysg materion eraill, ac mae croeso i aelodau ymuno os oes ganddynt ddiddordeb yn y gaith hwn.

Os oes gennych ddiddordeb yn y meysydd hyn ac yn awyddus i ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp. 

Cyfarfod o'r Grŵp Addysg

20/09/2023 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Addysg dros Zoom am 7.30, nos Fercher, 20 Medi 2023.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod materion sy'n ymwneud â phob sector o'r byd addysg, mae croeso mawr i chi ymuno â'r grŵp. Ac os nad ydych chi'n siwr, dewch i'r cyfarfod er mwyn gweld beth yw beth!

Un o'r prif bethau sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd yw Deddf Addysg Gymraeg i Bawb.

Cysylltwch i ymuno neu os am wybodaeth ychwanegol.

Hysbysiad statudol Ysgol Plasdŵr: Gwrthwynebiad swyddogol gan Gymdeithas yr Iaith

Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr.

Galw am atal ymgynghoriad i gau chweched dosbarth Arfon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd (sy'n cwrdd heddiw) i atal y penderfyniad i lansio ymgynghoriad ar addysg ôl-16 yn Arfon. Yn ei le, mae nhw eisiau'r Cyngor i ddechrau paratoi cynlluniau i gyflwyno e-ysgolion ar draws y sir.

Partneriaeth newydd i gynnig gwersi Cymraeg am ddim i ffoaduriaid

Mi fydd ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn cael gwersi Cymraeg am ddim drwy SaySomethinginWelsh, diolch i bartneriaeth newydd. 

Mae'r bartneriaeth rhwng Addysg Oedolion Cymru-Adult Learning Wales, Cyngor Ffoaduriaid Cymru, Cymdeithas yr Iaith a SaySomethinginWelsh yn golygu y bydd ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n ymwneud â'r mudiadau yn cael gwersi’r cwmni yn rhad ac am ddim.