Addysg

Pwyllgor i edrych ar newid y gyfraith er mwyn amddiffyn ysgolion bychain

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad pwyllgor deisebau’r Senedd heddiw (dydd Mawrth, 7fed Mai) i ystyried newidiadau i’r gyfraith er mwyn gwarchod ysgolion bychain.

Daw’r newyddion yn sgil trafodaethau’r pwyllgor ar ddeiseb a gyflwynwyd gan rieni ac ymgyrchwyr Ysgol Bodffordd yn yr Eisteddfod y llynedd a arweiniodd at dro pedol gan Gyngor Ynys Môn ar ei gynlluniau i gau’r ysgol.

Achub Ysgol Bodffordd - croesawu tro pedol Cyngor Ynys Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu’n wresog dro pedol Cyngor Ynys Môn sy’n golygu na fyddan nhw’n cau Ysgol Bodffordd.  

Torri addewid i adeiladu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yng Nghaerdydd

Mae ymgyrchwyr wedi beirniadu Arweinydd Cyngor Caerdydd am dorri addewid i agor ysgol benodedig Gymraeg fel rhan o ddatblygiad tai enfawr yn y ddinas.

Cyngor Môn wedi torri côd wrth gau ysgol? Ymchwiliad swyddogol

Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau y bydd ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i gŵyn na wnaeth Cyngor Ynys Môn gadw at ofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion wrth benderfynu cau Ysgol Gymunedol Bodffordd. Mae Cymdeithas yr Iaith a Llywodraethwyr a Rhieni'r ysgol wedi cyflwyno cwynion ffurfiol i'r llywodraeth na wnaeth y Cyngor archwilio'r posibiliadau eraill yn gydwybodol nac ystyried effaith cau'r ysgol ar y gymuned.

Enwogion yn galw am agor dim ond ysgolion Cymraeg yng Nghaerdydd

Mae'r actores Mali Harries a'r cerddor o'r Super Furry Animals Cian Ciaran ymysg dros 35 o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i sicrhau mai dim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor ledled y ddinas yn y dyfodol.

Penderfyniad ar Ganolfannau Iaith Gwynedd

Mae mudiad iaith wedi ymateb i benderfyniad cabinet Gwynedd heddiw ar dynged canolfannau iaith y sir.

Dywedodd Gwion Emyr, swyddog maes Cymdeithas yr Iaith yn y gogledd:

Un Cymhwyster Cymraeg Iaith i Bawb

[agor fel pdf]

Un Cymhwyster Cymraeg Iaith i Bawb

Deddf Addysg Gymraeg yn 'hanfodol' er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr

Bydd ymgyrchwyr yn lansio cynllun ar gyfer Deddf Addysg Gymraeg yn y Senedd heddiw (dydd Mawrth, 2il Ebrill), gan ddweud ei bod yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y Llywodraeth yn cyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

Arbenigwyr yn galw am beilota cymhwyster Cymraeg newydd

Mae arbenigwyr addysg wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ariannu peilot o gymhwyster Cymraeg newydd i bob disgybl fel rhan o'r gwaith o ddatblygu'r cwricwlwm newydd.

Bydd Cymraeg Ail Iaith yn cael ei ddisodli gydag un continwwm o ddysgu'r iaith pan ddaw'r cwricwlwm newydd i rym yn 2022. Mae penderfyniad y Llywodraeth yn dilyn argymhellion yr Athro Sioned Davies a gyhoeddwyd yn 2013.