Addysg

Galw ar y Gweinidog Addysg i atal cyngor rhag dial ar ysgolion Ynys Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, i gamu i mewn yn syth i atal Cyngor Ynys Môn rhag dial ar ddwy ysgol wledig Gymraeg a arbedwyd ganddi lai na blwyddyn yn ôl. 

Lai na blwyddyn ar ôl i Gyngor Ynys Môn orfod tynnu nôl eu cynnig i gau ysgolion Bodffordd a Thalwrn wedi i'r Gweinidog anfon swyddogion i ymchwilio, mae'r Cyngor yn ailgychwyn y broses eto yr wythnos nesaf gydag union yr un cynnig i bob pwrpas.

Diffyg Athrawon Cymraeg: Galw am ‘newidiadau brys’

Mae mudiad iaith wedi galw am newidiadau mawr er mwyn cynyddu’n sylweddol nifer yr athrawon sy’n addysgu drwy’r Gymraeg, cyn i’r Llywodraeth gyhoeddi rheoliadau addysg newydd yr wythnos yma.

Ers pedair blynedd, mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn galw am newidiadau er mwyn sicrhau bod digon o athrawon cyfrwng Cymraeg er mwyn cyrraedd targed y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr erbyn 2050. Mae’r mudiad yn galw ar y Llywodraeth:

Un Continwwm o Ddysgu’r Gymraeg - cynigion ar gyfer y cwriclwm

[agor fel PDF]

Un Continwwm o Ddysgu’r Gymraeg - 

Maes Profiad a Dysgu Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Cymraeg mewn lleoliadau/ysgolion/ffrydiau cyfrwng Saesneg

‘Dim ffydd’ ym mhennaeth Cymwysterau Cymru

Mae mudiad iaith yn dweud nad oes gyda nhw ‘ffydd’ ym mhennaeth Cymwysterau Cymru yn dilyn cyfarfod gyda fe, gan nad yw wedi addo dileu Cymraeg ail iaith, er gwaethaf cyfres o addewidion polisi gan Lywodraeth Cymru.

Ymgynghoriad Ysgol Plasdŵr - Ymateb Cell Caerdydd

Ymgynghoriad Ysgol Plasdŵr

Ymateb Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith

  1. Mae Cymdeithas yr Iaith yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru. Cell Caerdydd yw cangen leol y Gymdeithas yn y brifddinas. 

  1. Gallwn grynhoi prif bwyntiau ein hymateb i’r ymgynghoriad fel a ganlyn:

Dim gwersi Cymraeg am ddim i ffoaduriaid, medd Gweinidog

Mae Gweinidog wedi ei beirniadu'n hallt gan ymgyrchwyr iaith am gyhoeddi ei bod yn gwrthod darparu gwersi Cymraeg i ffoaduriaid yn rhad ac am ddim.

Mae ceiswyr lloches yn cael eu gwahardd rhag gweithio, ac yn byw ar £5.39 y diwrnod gan Lywodraeth Prydain, felly nid oes modd iddynt dalu am wersi. Mae Llywodraeth Cymru felly yn ariannu gwersi Saesneg yn rhad ac am ddim i ffoaduriaid a cheisiwr lloches, ond dydyn nhw ddim yn rhoi'r un hawl i wersi Cymraeg am ddim.

Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Deddf Addysg Gymraeg i Bawb - Welsh-medium Education of All Act

[open as PDF]

WELSH-MEDIUM EDUCATION FOR ALL ACT

A discussion paper by Cymdeithas yr Iaith

INTRODUCTION

Prifysgol Aberystwyth: Cau Cwmni Cyhoeddi

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryderon am gynlluniau Prifysgol Aberystwyth i gau cwmni cyhoeddi sy’n cynhyrchu adnoddau dysgu Cymraeg.

Angen ehangu canolfannau trochi gyda Deddf Addysg Gymraeg

Mae mudiad iaith wedi galw am Ddeddf Addysg Gymraeg er mwyn sicrhau bod pob cyngor yn ehangu canolfannau trochi sy’n galluogi plant i dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn rali ar faes yr Eisteddfod.