Powys

Cyflwyno Proclamasiwn Powys i’r Cyngor Sir

Cyflwynodd Gymdeithas yr Iaith ‘Proclamasiwn Addysg Gymraeg Powys’ i aelod Cabinet Cyngor Powys dros Addysg ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (28 Mai).

Trefnu Rali Genedlaethol Nid yw Cymru ar Werth Machynlleth

13/06/2024 - 19:00

7yh, nos Iau, 13 Mehefin
Canolfan Glynd
ŵr, Machynlleth

Bydd rali Nid yw Cymru ar Werth Machynlleth yn cael ei chynnal ar 14 Medi, ac yn gyfle i ymateb i gyhoeddi Papur Gwyn y Llywodraeth ar dai a chyhoeddi adroddiad y Comisiwn Cymunedau Cymraeg. 

Mae'r gwaith o drefnu wedi dechrau! Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gyda'r gwaith, dewch draw i Ganolfan Glyndŵr! Gallwch helpu mewn pob math o ffyrdd - dewch draw i ddarganfod sut.

Angen manteisio ar "gyfle euraidd" i ehangu addysg Gymraeg yng ngogledd Powys

Bydd cyfarfod agored heno yng Nganolfan Cymunedol Glantwymyn sydd wedi’i drefnu gan Gymdeithas yr Iaith yn galw ar Gyngor Sir Powys i beidio â cholli “cyfle euraidd” i dyfu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg y sir. 

Ddoe, trafododd Bwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau gynlluniau i ad-drefnu ysgolion yn ardal Llanfair Caereinion, Llanfyllin a’r Trallwng, a fydd yn dod gerbron cyfarfod Cabinet wythnos nesaf.

Dywedodd Toni Schiavone, Is-gadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: 

Prifardd Eisteddfod yr Urdd am weld twf addysg Gymraeg yn ei sir frodorol

Wrth i Gyngor Powys gynllunio i aildrefnu addysg yn ardal Llanfair Caereinion a Llanfyllin/Gogledd y Trallwng mae Tegwen Bruce-Deans, Prifardd Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr eleni, yn dweud ei bod hi am weld mwy o blant ym Mhowys yn derbyn yr un cyfleoedd ag y cafodd hi trwy addysg cyfrwng Cymraeg. 

Dyfodol Addysg Gymraeg Maldwyn

21/09/2023 - 19:00

Neuadd Glantwymyn

Sgwrs banel gyda

Cyfarfod Cell Dyffryn Dyfi

06/09/2023 - 18:00

Y Wynnstay, Machynlleth

Byddwn ni'n cynnal cyfarfod agored i drafod addysg ym Maldwyn ar Fedi 21 felly dewch i drafod sut i hyrwyddo'r cyfarfod, a dilyniant iddo.

Cysylltwch â bethan@cymdeithas.cymru am ragor o wybodaeth

Trefnu stondin Eisteddfod yr Urdd

18/03/2024 - 19:00

Rydym yn chwilio am gymorth aelodau ym Mhowys a gogledd Ceredigion i drefnu stondin y Gymdeithas yn Eisteddfod Maldwyn eleni. Yn wahanol i'r arfer, bydd gennym ddwy uned yn yr eisteddfod.

Os oes gennych syniadau am weithgarwch amrywiol i'w cynnal ar y stondin yn ystod yr wythnos, beth am ddod i gyfarfod am 7.00, nos Lun, 18 Mawrth.

Byddwn yn cyfarfod wyneb yn wyneb yng Ngwesty'r Wynnstay, Machynlleth (yn yr ystafell gefn) neu mae croeso i chi ymuno arlein (cysylltwch am ddolen).

Ysgol Bro Hyddgen: croesawu penderfyniad Cyngor Powys

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Powys i ganiatáu i Ysgol Bro Hyddgen ddechrau addysgu drwy'r Gymraeg yn unig.

Dywedodd Osian Rhys o Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Cyfarfod Rhanbarth Powys

23/02/2021 - 19:30

Rhanbarth Pwys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Rhanbarth Powys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyfarfod yn gyson ar Zoom y dyddiau hyn. Bydd ein cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar Nos Fawrth Chwefror 23 am 7.30.

Y pynciau a drafodir gennym yn y cyfarfod nesaf fydd:

Cyfarfod Rhanbarth Powys

15/12/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Powys ar nos Fawrth, 15 Rhagfyr am 7.30 dros Zoom. Byddwn yn trafod materion sydd yn bwysig i'r ardal megis addysg. Bydd y cyfarfod yma yn fwy anffurfiol gyd thrafodaeth am flaenoriaethau y rhanbarth yn 2021. Croeso i chi ddod â diod a mins pei i'r cyfarfod, gobeithio gawn ni barti go iawn flwyddyn nesaf!

Os hoffech dderbyn dolen i'r cyfarfod, ebostiwch gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso i unrhyw un ymuno!