Addysg

Cyrraedd y Miliwn o Siaradwyr: Addysg Gymraeg i Bawb

02/04/2019 - 12:30

Cyrraedd y Miliwn o Siaradwyr: Addysg Gymraeg i Bawb

Torri Canolfannau Iaith - Gobaith y gwnaiff cabinet Gwynedd newid ei feddwl

Mae mudiad iaith wedi ymateb i drafodaeth cynghorwyr Gwynedd am y toriadau arfaethedig i ganolfannau trochi iaith y sir.

Meddai Mabli Siriol, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Canolfannau Iaith Gwynedd: Picedu’r Cyngor

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Gwynedd heddiw  mewn ymgais i atal toriadau i ganolfannau trochi iaith y sir.  

Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o’r tu allan i'r sir yn y Gymraeg fel eu bod yn medru astudio drwy’r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae’r cyngor yn cynnig gwneud toriadau o £96,000 i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019 ymlaen.  

Amddiffyn Canolfannau Iaith Gwynedd

07/03/2019 - 12:15

Ymunwch â ni i bicedu y tu allan i siambr Cyngor Gwynedd er mwyn amddiffyn Canolfannau aith Gwynedd:

12.15 pm, ddydd Iau, 7fed Mawrth

Adeilad Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon

Bydd cyfarfod y cyngor yn cychwyn am 1 o'r gloch, a bydd cyfle i fynd i'r oriel gyhoeddus i ddilyn y drafodaeth.

Dim gorfodaeth gyfreithiol i ddysgu’r Saesneg meddai Gweinidog

Mae mudiad iaith wedi croesawu’r newyddion heddiw (dydd Llun, 4ydd Chwefror) na fydd y cynnig ym Mhapur Gwyn y Llywodraeth ar y cwricwlwm i orfodi dysgu Saesneg  yn ymddangos yn y ddeddfwriaeth wedi’r cwbl.    

Cwricwlwm: Gorfodi addysg Saesneg yn tanseilio addysg Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu cynigion Llywodraeth Cymru i orfodi cylchoedd meithrin yng Nghymru i addysgu'r Saesneg.  

Yn ôl y papur gwyn ar y cwricwlwm newydd a gyhoeddwyd heddiw, mae bwriad gosod "dyletswydd ar bob ysgol a Lleoliad Meithrin a Gyllidir i addysgu Saesneg, fel elfen orfodol o'r cwricwlwm newydd i Gymru ... Er nad yw Saesneg yn un o'r pynciau hynny sydd angen statws statudol yn ôl [adroddiad yr Athro Graham Donaldson] Dyfodol Llwyddiannus..."  

Canolfannau Iaith Gwynedd: Cyfle cynghorwyr i wrthod y toriadau

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar i gynghorwyr Gwynedd wrthod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir cyn trafodaeth cyngor ar y mater heddiw (dydd Iau, 24ain Ionawr). 

Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o tu allan i'r sir yn y Gymraeg fel eu bod yn medru astudio drwy’r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae’r cyngor yn cynnig toriadau i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019.  

Addysg ôl-16: Cam pwysig, ond ble mae'r arian?

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i gyhoeddiad cynllun addysg ôl-16 heddiw drwy ofyn ble mae’r cyllid y tu ôl i'r cynllun. Mae hefyd yn galw’n benodol am glustnodi £10 miliwn ar gyfer prentisiaethau cyfrwng Cymraeg eleni. 

Bwrdd CSGA - llythyr pellach at y panel

Annwyl Aled Roberts,  

Diolch am y cyfle i gyflwyno tystiolaeth i'ch panel sy’n adolygu’r ddeddfwriaeth sy’n sail i'r gyfundrefn Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg.     

Hoffem dynnu eich sylw at rai pwyntiau y ceisiom eu cyfleu yn ystod y drafodaeth. 

Un continwwm dysgu Cymraeg, ond pryd fydd yna un cymhwyster i bawb?

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cadarnhad Llywodraeth Cymru heddiw y bydd yna un continwwm o ddysgu’r Gymraeg dan y cwricwlwm newydd, ond wedi apelio unwaith eto ar y Llywodraeth i gyhoeddi un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl cyn gynted â phosibl.    

Meddai Toni Schiavone o Gymdeithas yr Iaith: