Addysg

Un continwwm dysgu Cymraeg, ond pryd fydd yna un cymhwyster i bawb?

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cadarnhad Llywodraeth Cymru heddiw y bydd yna un continwwm o ddysgu’r Gymraeg dan y cwricwlwm newydd, ond wedi apelio unwaith eto ar y Llywodraeth i gyhoeddi un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl cyn gynted â phosibl.    

Meddai Toni Schiavone o Gymdeithas yr Iaith:  

Rheoliadau addysg newydd yn peryglu’r miliwn

Mae mudiad iaith wedi rhybuddio y byddai perygl gwirioneddol o fethu targed y miliwn o siaradwyr petai Llywodraeth Cymru yn dilyn awgrym panel i beidio â gosod targedau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion Saesneg. 

Galw am Ddeddf Addysg Gymraeg - newid cyfeiriad i'r Llywodraeth yn 2019

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar y Prif Weinidog i wneud adduned blwyddyn newydd i ollwng y cynlluniau i wanhau’r ddeddf iaith bresennol, ac i fynd ati yn lle hynny i gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg fydd yn sicrhau bod pob person ifanc yn gadael yr ysgol yn rhugl yn y Gymraeg. 

Ysgol Bodffordd: Galw ar Weinidog i ymyrryd i "achub hygrededd" ei chynllun

Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn heddiw i symud ymlaen i gau Ysgol Gymunedol Bodffordd, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg Kirsty Williams i ymyrryd er mwyn achub hygrededd ei chôd newydd a gyhoeddwyd gyda'r bwriad o roi gobaith newydd i ysgolion gwledig. 

Dywedodd Ffred Ffransis ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith: 

Ble mae’r arian i ehangu gwaith y Coleg Cymraeg?

Mewn ymateb i ddatganiad am ehangu cylch gwaith y Coleg Cymraeg er mwyn sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg ôl-16, mae ymgyrchwyr yn gofyn ble mae’r arian i wireddu hynny, ac wedi galw ar y Llywodraeth i glustnodi arian ychwanegol ar u

Cyrraedd y Filiwn o Siaradwyr drwy'r Gyfundrefn Addysg - Polisïau Allweddol Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith

[agor fel PDF] [agor fel .docx]

 

Cyrraedd y Filiwn o Siaradwyr drwy'r Gyfundrefn Addysg

 

Gwrthwynebu toriadau i ganolfannau iaith yng Ngwynedd

Protest Ysgolion Gwledig

21/11/2018 - 16:00

Protest yng Nghyntedd Adeiladau Cyngor Sir Geredigion yn Aberystwyth i ddangos ein bod yn Cefnogi Ysgolion Gwledig yn y Sir. Mae'r brotest yn ddiwrnod fydd y dde!iseb ysgolion bach yn cael ei thrafod yn y Senedd. Felly dewch yn llu i ddangos pwysigrwydd ein hysgolion bach!!cymdeithas 12.png

Bodffordd yn galw ar Weinidog i atal Cyngor Môn rhag cau'r ysgol

Mae rhieni wedi apelio i Lywodraeth Cymru ymyrryd er mwyn achub Ysgol Bodffordd yn Ynys Môn, sydd yn rhif un ar restr y Llywodraeth o ysgolion gwledig Cymru. Heddiw (y 30ain o Hydref) yw diwrnod olaf i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau i’r hysbysiad statudol i gau’r ysgol.

Cyhoeddi cymhwyster Cymraeg newydd ar bumed pen-blwydd adroddiad ‘brys’

Argymhelliad i ddileu Cymraeg Ail Iaith heb ei weithredu gan y Llywodraeth 

Bydd gwirfoddolwyr yn cyhoeddi cymhwyster Cymraeg eu hunain heddiw (dydd Iau, 27ain Medi) yn sgil methiant Llywodraeth Cymru i weithredu argymhelliad adroddiad annibynnol i ddisodli Cymraeg Ail Iaith.