Addysg

Bil y Cwricwlwm yn peryglu addysg Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm sydd i’w gyhoeddi’n fuan yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er gwaethaf addewidion i’r gwrthwyneb gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, y llynedd.

Ble mae'r Coleg Cymraeg? herio sefydliad 'anweledig'

coleg-cymraeg-cenedlaethol.jpgFe fydd ymgyrchwyr iaith yn trafod sefydlu grwp i oruchwylio gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ar ôl dechreuad 'anweledig' i'r corff yn nhyb y grwp pwyso.Un o addewidion Llywodraeth Cymru blaenorol oedd sefydlu corff annibynnol, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, er mwyn sicrhau bod disgyblion addysg c

Galw ar weinidog i ymyrryd dros addysg Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Weinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, i anfon neges frys at Gyngor Sir Fflint yn eu rhybuddio i beidio â gwastraffu amser ac arian ar gynllun a fyddai'n tanseilio addysg Gymraeg yn y sir.Am 2.30pm brynhawn yfory (Mercher 17/8), bydd y Cyngor yn trafod cynigion i orfodi ysgolion cynradd Cymraeg yn Nhreffynnon a Threuddyn i ddod i drefniant ffurfiol a rhannu campws gydag ysgolion Saesneg cyfagos.

Cyhuddo Cyngor o 'obsesiwn' i gau ysgol

ysgol-parc1234.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod ag "obsesiwn" am gau ysgol wledig mewn pentre lle mae 91% o'r trigolion yn siaradwyr Cymraeg.

Ariannu ysgolion - mynnu trafod o'r newydd ar ysgolion pentre'

leighton-andrews1.jpgYn wyneb penderfyniad Llywodraeth Cymru i orfodi awdurdodau lleol i ail-gyflwyno ceisiadau am ysgolion newydd, mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar nifer o gynghorau i ail-ystyried eu cynlluniau i gau ysgolion pentrefol.Mae Gweinidog Addysg Leighton Andrews wedi cyhoeddi newidiadau i'w raglen Ysgolion y 21ain ganrif a olygir bod rhaid i gynghorau ariannu 50% o'r gost gyfalaf eu hunain

Pobl y parc eisoes wedi ennill buddugoliaeth

ysgol-parc1234.jpgNeges Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i bobl y Parc fydd wedi teithio i Gaernarfon heddiw i wrando ar benderfyniad Sir Gwynedd ar ddyfodol eu hysgol a'u cymuned yw eu bod eisoes wedi ennill buddugoliaeth a'r hyn y byddant yn ei wneud dydd Iau yw gwahodd y Cynghorwyr i fod yn rhan o'r fuddugoliaeth honno.Am 2 o'r gloch bydd Cyngor Gwynedd yn cyfarfod i benderfynu'n derfynol a

Ysgolion Gwynedd: Ymgyrchydd yn mynd heb ddwr

ffred-siarad.jpgBydd llefarydd Cymdeithas yr Iaith ar addysg, Ffred Ffransis, yn mynd heb ddwr na bwyd am 50 awr cyn cyfarfod tyngedfennol o Gyngor Gwynedd ar ddyfodol Ysgol y Parc fel arwydd fod perygl i fywyd y gymuned wledig Gymraeg a fydd tan drafodaeth.Brynhawn Iau nesaf (Mai 12ed) bydd Cyngor llawn Gwynedd yn trafod yn derfynol argymhelliad i gau Ysgol Y Parc, ger Y Bala er bod trigolion y pentref 91%

Pleidlais ar ysgol Gwynedd: gofyn am fodel amgen

ysgol-parc1234.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi erfyn ar gynghorwyr Gwynedd i wrthod cynlluniau i gau Ysgol y Parc cyn cyfarfod o Fwrdd y Cyngor heddiw.

Cau Ysgolion Gwynedd: Cwestiynu ymgynghoriad y Cyngor

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cwestiynu diben prosesau ymgynghorol Cyngor Gwynedd ynghylch dyfodol ysgolion pentrefol Gymraeg yn dilyn argymhelliad arall i gau Ysgol y Parc.Ddydd Iau (24/2), bydd Pwyllgor Craffu Addysg y Cyngor yn ystyried argymhelliad y dylid parhau gyda'r bwriad i gau Ysgol y Parc yn ymyl Y Bala ym Medi 2012.

Prifysgol Aberystwyth yn 'anwybyddu anghenion y gymuned'

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i benderfyniad Prifysgol Aberystwyth i benodi Is-ganghellor newydd sydd yn ddi-Gymraeg.Fe ddywedodd Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:"Mae rhaid ei bod yn ddydd Ffwl Ebrill heddiw.