Gwynedd Môn

Mynnu darpariaeth Gymraeg mewn teledu lleol

Yn dilyn y datganiad y bydd Caerfyrddin a Bangor ymhlith y 66 lleoliad drwy wledydd Prydain lle bydd cynigion yn cael eu gwahodd i ddarparu teledu lleol, mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynnu bod rhaid bod cymal i sicrhau darpariaeth teilwng i'r Gymraeg yn cael ei gynnwys yn y trwyddedi o'r cychwyn cyntaf.Dywedodd Cadeirydd Sir Gaerfyrddin o'r Gymdeithas, Sioned Elin:"Mae angen osgoi'r problemau a achoswyd mewn radio lleol megis Radio Carmarthenshire pryd roedd yr awdurdodau'n methu mynnu bod darpariaeth ddigonol o ddarlledu Cymraeg.

Cyhuddo Cyngor o 'obsesiwn' i gau ysgol

ysgol-parc1234.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod ag "obsesiwn" am gau ysgol wledig mewn pentre lle mae 91% o'r trigolion yn siaradwyr Cymraeg.

Ariannu ysgolion - mynnu trafod o'r newydd ar ysgolion pentre'

leighton-andrews1.jpgYn wyneb penderfyniad Llywodraeth Cymru i orfodi awdurdodau lleol i ail-gyflwyno ceisiadau am ysgolion newydd, mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar nifer o gynghorau i ail-ystyried eu cynlluniau i gau ysgolion pentrefol.Mae Gweinidog Addysg Leighton Andrews wedi cyhoeddi newidiadau i'w raglen Ysgolion y 21ain ganrif a olygir bod rhaid i gynghorau ariannu 50% o'r gost gyfalaf eu hunain

Dringo adeilad darlledu dros gyfryngau Cymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi dringo gorsaf drosglwyddo heddiw (Dydd Iau, Mehefin 23) ac wedi darlledu fideo trwy eu ffôn symudol i ddangos eu pryderon am ddyfodol darlledu yng Nghymru.Yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, os yw'r cynlluniau presennol i dorri S4C a rhoi'r sianel dan y BBC yn parhau gallai fod ddim byd i'w ddarlledu yn Gymraeg.

Patten: ymgyrchwyr yn lobio dros S4C

lobi-patten1.jpgMae ymgyrchwyr ac undebau wedi cynnal lobi tu allan i gyfarfod rhwng Cadeirydd newydd y BBC Chris Patten ac Aelodau Cynulliad ym Mae Caerdydd dros ddyfodol darlledu yng Nghymru heddiw (17:30, Mehefin 22).Yn yr hydref y llynedd, fe gytunodd y BBC i gymryd drosodd ariannu S4C fel rhan o ddel sydd yn golygu cwtogi ar gyllideb y sianel o dros bedwar deg y cant mewn termau real.

Ymgyrchwyr yn gwersylla dros ddarlledwyr Cymru - BBC Bangor

gwersyll-bbc-bangor.jpgMae ymgyrchwyr wedi galw ar i benaethiaid y BBC dynnu allan o'u dêl toriadau gyda'r Llywodraeth, wrth ddechrau gwersyll tu allan i stiwdio yn y Gogledd dros ddarlledu heddiw (Dydd Llun, 20 Mehefin).Fe ddechreuodd tua dwsin o ymgyrchwyr gwersylla ar safle Bryn Meirion ger Prifysgol Bangor am tua wyth o'r gloch y bore.

Pobl y parc eisoes wedi ennill buddugoliaeth

ysgol-parc1234.jpgNeges Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i bobl y Parc fydd wedi teithio i Gaernarfon heddiw i wrando ar benderfyniad Sir Gwynedd ar ddyfodol eu hysgol a'u cymuned yw eu bod eisoes wedi ennill buddugoliaeth a'r hyn y byddant yn ei wneud dydd Iau yw gwahodd y Cynghorwyr i fod yn rhan o'r fuddugoliaeth honno.Am 2 o'r gloch bydd Cyngor Gwynedd yn cyfarfod i benderfynu'n derfynol a

Ysgolion Gwynedd: Ymgyrchydd yn mynd heb ddwr

ffred-siarad.jpgBydd llefarydd Cymdeithas yr Iaith ar addysg, Ffred Ffransis, yn mynd heb ddwr na bwyd am 50 awr cyn cyfarfod tyngedfennol o Gyngor Gwynedd ar ddyfodol Ysgol y Parc fel arwydd fod perygl i fywyd y gymuned wledig Gymraeg a fydd tan drafodaeth.Brynhawn Iau nesaf (Mai 12ed) bydd Cyngor llawn Gwynedd yn trafod yn derfynol argymhelliad i gau Ysgol Y Parc, ger Y Bala er bod trigolion y pentref 91%

Condemnio polisi iaith Gwesty ar Ynys Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio Gwesty Carreg Môn ar Ynys Môn wedi i'r stori dorri eu bod yn gwahardd y staff rhag siarad Cymraeg yn y gweithle.Dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:"Yr ydym yn condemnio yn llwyr bolisi'r gwesty. Mae gwrthod yr hawl i staff siarad Cymraeg yn rhywbeth na ellir ei oddef ac yn mynd yn gwbl groes i'r hawliau dynol mwyaf sylfaenol.

Gwobr 'Caru'r Gymraeg' i gwmni Tarian

gwobr-tarian.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi cyflwyno gwobr i gwmni Tarian Cyf yng Nghaernarfon am gynnig gwasanaeth Cymraeg arbennig i'r cyhoedd.