Ceredigion

Radio Ceredigion - dim Cymraeg yn y dyfodol?

Radio Ceredigion.pngGall fod dim allbwn Cymraeg ar Radio Ceredigion yn fuan ar ôl i'r rheoleiddiwr darlledu OFCOM ganiatáu i'r tendr am drwydded fynd allan heb unrhyw amodau iaith i'r gwasanaeth.Mae'r penderfyniad yn dilyn ymgyrch gref yn lleol fis Gorffennaf a lwyddodd i wrthod cais perchnogion Radio Ceredigion - Town and Country Broadcasting - i gwtogi ar allbwn Cymraeg presennol yr orsaf.Ym mis Mawrth 2010, gofynnodd Bwrdd yr Iaith Gy

Cymdeithas yn 50, Gruff Rhys i berfformio

Cerddor adnabyddus a phrif leisydd y Super Furry Animals, Gruff Rhys, yw'r artist cyntaf sydd wedi cadarnhau y bydd yn chwarae yng ngwyl arbennig, '50', i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Mercher, Awst 3) mewn lansiad o'r cynlluniau i ddathlu pen-blwydd y mudiad yn bumdeg ar faes yr Eisteddfod.Cynhelir yr wyl dros ddwy noson ym Mis Gorffennaf (13 a 14 o Orffennaf 2012) ym mhafiliwn enwog Pontrhydfendigaid y flwyddyn nesaf.

Ariannu ysgolion - mynnu trafod o'r newydd ar ysgolion pentre'

leighton-andrews1.jpgYn wyneb penderfyniad Llywodraeth Cymru i orfodi awdurdodau lleol i ail-gyflwyno ceisiadau am ysgolion newydd, mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar nifer o gynghorau i ail-ystyried eu cynlluniau i gau ysgolion pentrefol.Mae Gweinidog Addysg Leighton Andrews wedi cyhoeddi newidiadau i'w raglen Ysgolion y 21ain ganrif a olygir bod rhaid i gynghorau ariannu 50% o'r gost gyfalaf eu hunain

Llai o Gymraeg ar Radio Ceredigion

Radio Ceredigion.pngMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu cais gan Radio Ceredigion i leihau ei darpariaeth Gymraeg.Cododd Cymdeithas yr Iaith bryderon pan drosglwyddwyd rheolaeth dros yr orsaf i gwmni yn Arberth Sir Benfro.

Targedu Nick Clegg yn Aberaeron

clegg-aberaeron.jpgMae aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi targedu Nick Clegg y Dirprwy Brif Weinidog ac arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar ei ymweliad ag Aberaeron.Maent wedi defnyddio ei ymweliad i'w herio ar fater dyfodol S4C a'r ffaith fod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi bradychu pobl Cymru a gwerthu mâs ar y pwnc hwn.Dywedodd Bethan Williams Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd ym

S4C: ymgyrchwyr yn meddiannu stiwdios BBC Aberystwyth

bbc-aberystwyth.jpgMae ymgyrchwyr iaith wedi meddiannu stiwdios y BBC yn Aberystwyth ac atal darllediad Radio Cymru heddiw (Dydd Mercher, 16eg Mawrth) fel rhan o'r ymgyrch i atal cynlluniau y BBC a'r Llywodraeth a fydd yn peryglu dyfodol y sianel.Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar y BBC i gamu i ffwrdd o'r ddel bresennol gyda'r llywodraeth ac yn hytrach aros am adolygiad cynhwysfawr o S4

Prifysgol Aberystwyth yn 'anwybyddu anghenion y gymuned'

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i benderfyniad Prifysgol Aberystwyth i benodi Is-ganghellor newydd sydd yn ddi-Gymraeg.Fe ddywedodd Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:"Mae rhaid ei bod yn ddydd Ffwl Ebrill heddiw.

Gall obsesiwn y Cyngor gydag ysgol 3-19 Llandysul beryglu buddsoddiad yng ngweddill y Sir

Mae Cabinet Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu heddiw i fwrw ymlaen â'r argymhelliad amhoblogaidd y dylai pob ysgol gynradd yn ardal Llandysul gau er mwyn creu un ysgol enfawr.

Mesur Iaith: Arestio ymgyrchwyr

gweithred-aber-tach10.jpg

Mae chwech ymgyrchydd iaith wedi cael eu harestio ar ôl peintio sloganau ar adeiladau'r Llywodraeth heddiw mewn protest ynglýn a diffygion y Mesur Iaith Gymraeg.

Trafodaeth dyngedfennol am S4C - Cyfarfod Cyffredinol

cyfcyff2010-1.jpgBydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn trafod dyfodol S4C mewn cyfarfod cyhoeddus yn Aberystwyth heddiw (2pm, Dydd Sadwrn, 30ain Hydref).Mae'r Llywodraeth yn bwriadu gwneud toriad o 94% i grant y sianel, a throsglwyddo'r cyfrifoldeb ariannu'r darlledwr i'r BBC. Bydd Alun Davies AC Aelod Cynulliad dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru yn ymuno i gyfrannu at y drafodaeth.