Ceredigion

Protest dros Goleg Aml-safle Cymraeg – Heddlu'n Ymyrryd

Protest Coleg FfederalMae 6 aelod o Gymdeithas yr Iaith wedi llwyddo i fynd ar dô Prifysgol Bangor i ymuno a'r 15 aelod sydd wedi bod ar dô Prifysgol Aberystwyth am yr awr ddiwethaf. Mae'r 21 aelod yma yn ogystal a 3 aelod pellach sydd yno'n cefnogi criw Bangor, yn cymeryd rhan mewn protest yn galw am Goleg Aml-safle Cymraeg.

Cefnogaeth o bob cyfeiriad i Ddeddf Iaith Newydd

Alexia Bos SoleHeddiw (Sadwrn 25, Mawrth), yng Nghyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Aberystwyth, bydd aelodau yn clywed bod dadleuon y mudiad o blaid Deddf Iaith Newydd bellach wedi ennill cefnogaeth eang ymhlith cyrff a phleidiau gwleidyddol ar draws Cymru. Ymhellach, clywir am dystiolaeth rhyngwladol sydd yn cadarnhau fod deddfwriaeth o’r fath yn allweddol os am ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg.

Deddf Iaith - Dysgu o brofiadau Catalonia

Alexia Bos SoleDydd Sadwrn yma, (Mawrth 25ain) bydd Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a gynhelir yn Aberystwyth, yn cael cyfle i glywed tystiolaeth rhyngwladol o bwysigrwydd deddfwriaeth gadarn yn y dasg o adfer iaith leiafrifol.

Gofyn am gyfarfod brys gyda Carwyn Jones AC

 crestceredigion.gif Danfonodd Rhanbarth Ceredigion o Gymdeithas Yr Iaith lythyr at Carwyn Jones, Gweinidog Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad Llywodraeth y Cynulliad, heddiw gan son am eu pryder ynglyn â chasgliadau'r Ymchwiliad Cyhoeddus a gynhaliwyd i gynnwys Cynllun Datblygu Unedol Cyngor Ceredigion.

Adroddiad yn pwysleisio gwendid sylfaenol y drefn gynllunio

 crestceredigion.gif Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu’n hallt gasgliadau’r Ymchwiliad Cyhoeddus a gynhaliwyd i gynnwys Cynllun Datblygu Unedol Cyngor Ceredigion. Yn nhyb y mudiad, mae canfyddiadau’r arolygwyr – Mr Alwyn Nixon a Ms Stephanie Chivers – yn dangos fod yna anallu sylfaenol o fewn y drefn gynllunio bresennol i ymdrin yn effeithiol ag anghenion yr iaith Gymraeg.

Carcharor a Phrif Weinidog wyneb yn wyneb

Gwenno Teifi a Rhodri MorganPan ddaw Rhodri Morgan - Prif Weinidog Cymru - i Neuadd Goffa Penparcau i annerch Plaid Lafur Aberystwyth (Nos Fercher 22ain), bydd yn dod wyneb yn wyneb â Gwenno Teifi, aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg a garcharwyd am bum niwrnod yr wythnos ddiwethaf am ei safiad dros Ddeddf Iaith newydd.

Gwenno yn cyrraedd Aberystwyth ar ol cyfnod yn y carchar

Gwenno TeifiDaeth bron i 100 o bobl i orsaf drennau Aberystwyth am 3pm heddiw i groesawu Gwenno Teifi yn ol i Gymru, ar ol cyfnod mewn carchar yn Sir Gaerloyw.

Ympryd i gefnogi carcharor

Gwenno TeifiBydd 28 o fyfyriwr Prifysgol Cymru Aberystwyth a Bangor, yn cynnal ympryd rhwng 9yb heddiw hyd nes i Gwenno Teifi gael ei rhyddhau o'r carchar, er mwyn dangos cefnogaeth iddi a'i safiad dewr dros Ddeddf iaith Newydd, yn dilyn ei charchariad gan Llys Ynadon Caerfyrddin ddoe.

Cynllun Datblygu Unedol Ceredigion

 crestceredigion.gif Am 10 y bore yma fe fydd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion yn cyfarfod i drafod rhai o gasgliadau yr Arolygwyr annibynol a arweiniodd yr ymchwiliad cyhoeddus a oedd yn edrych ar Gynllun Datblygu Unedol y sir. Yn nhyb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, mae honiadau arweinwyr Cyngor Ceredigion ynglyn â chasgliadau yr Ymchwiliad Cyhoeddus hwn yn gamarweiniol.

'Gwendid sylfaenol' yn nhrefn adolygu dyfodol ysgolion Ceredigion

Cadwn Ein Hysgolion.JPGMewn cyfarfod y prynhawn yma gyda phrif Swyddogion a Chynghorwyr Ceredigion, bydd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith yn llongyfarch y Cyngor ar eu hymrwymiad at ysgolion pentref sydd yn cymharu'n ffafriol iawn gyda pholisiau dinistriol Cyngor Sir Gar. Ond bydd y Gymdeithas yn dweud wrthynt bod gwendid sylfaenol yn eu hargymhellion i adolygu ysgolion, a gynhwysir mewn papur ymgynghorol cyfredol.