Addysg

Ple olaf am Undod tu ol i gais Llandysul

Yn dilyn y bleidlais agos yn y Cyngor Llawn (17-14) wythnos diwethaf ynghylch y bwriad i gau holl ysgolion ardal Llandysul a sefydlu un ysgol i oedran 3-19. Mae Cymdeithas yr Iaith wedi gwneud ple olaf i aelodau cabinet Cyngor Sir Ceredigion cyn eu cyfarfod yfory (Mawrth 6/7).Fe alwodd y pwyllgor craffu addysg dydd Llun diwethaf ar y cabinet i ystyried alternatifs ar gyfer ardal Llandysul.

Cerdyn Post Tryweryn ar gyfer Cynghorwyr Gwynedd

taith-cadwnysgolion-b.jpgBydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn cerdded 70 o filltiroedd er mwyn dobarthu a llaw Cerdyn Post anferth o Dryweryn i gynghorwyr Gwynedd yng Nghaernarfon o flaen pleidlais dyngedfennol am ddyfodol ysgol sy'n gonglfaen i un o gymunedau pentrefol enwocaf Cymru.Ar brynhawn Iau y 15ed o Orffennaf, bydd y Cyngor llawn yn pleidleisio ar ddyfdol yr ysgol yn y Parc, ger Y Bala, man geni Merched y Wawr.

Prifysgol Bangor yn penodi Is-Ganghellor di-Gymraeg: siom Cymdeithas

bangor.jpegMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi siom heddiw ar ôl i Brifysgol Bangor penderfynu argymell penodi Is-Ganghellor sy'n ddi-Gymraeg. Mae'r mudiad yn dadlau bod cyfle o hyd i'r Brifysgol gosod dyletswydd gyfreithiol ar yr ymgeisydd llwyddiannus i ddysgu Cymraeg.Dros yr wythnosau diwethaf mae pwysau o d?

Gwyliwch! Mae'r Môr-Ladron yn dod at Eisteddfod yr Urdd!

Bydd haid o fôr-ladron ifainc yn dilyn map trysor draw at bafiliwn Cyngor Ceredigion wrth fod Cymdeithas yr Iaith yn dod â'r frwydr am ddyfodol ysgolion Pentrefol Cymraeg i faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (Dydd Llun, Mai 31ain).Bydd y Gymdeithas yn portreadu swyddogion Cyngor Ceredigion yn fôr-ladron unllygeidiog sydd wedi adeiladu eu cestyll drudfawr eu hunain ar yr arfordir yn Aberystwyth ac Aberaeron ac yn awr yn ymosod ar cymunedau gwledig i geisio dwyn trysorau o drigolion lleol.Esboniodd trefnydd y Gymdeithas yn Nyfed, Angharad Clwyd:"Mae'r plant yn ymwisgo fel môr-ladron unllygeid

Ysgol Treganna: "hollol annheg i adael Plant Cymraeg mewn limbo"

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo Prif Weinidog Cymru o "adael plant mewn limbo" oherwydd y penderfyniad i wrthod gadael i Gyngor Caerdydd symud Ysgol Treganna i adeilad fwy o faint er mwyn darparu ar gyfer y galw cynyddol.Dywedodd Ffred Ffransis, Llefarydd Addysg Cymdeithas yr Iaith:"Mae'n hollol annheg fod yn rhaid i'r plant ddioddef oherwydd anallu gwleidyddion i ddyfeisio atebion cyfiawn i rai sy'n dymuno addysg Gymraeg ac i gymunedau lleol.

Cyngor Gwynedd i gau Ysgol y Parc

Mewn ymateb i gyhoeddiad Cyngor Gwynedd i gau Ysgol y Parc dywed Ffred Ffransis, Llefarydd Addysg Cymdeithas yr Iaith:"Mae'r atebion a argymhellir gan gynghorwyr presennol Gwynedd yn waeth na'r hyn oedd yn cael ei gynnig gan y cyn arweinyddiaeth yng Ngwynedd ac a wrthodwyd gan yr etholwyr yn yr etholiad diwethaf. Yr oedd y cyn arweinyddiaeth wedi rhoi sicrwydd am ddyfodol Ysgol y Parc. Nawr mae gyda ni arweinyddiaeth newydd sydd am danseilio cymuned fywiog Gymraeg.

Rhieni yn cyflwyno deisebau i Gyngor Ceredigion

Cyflwyno DeisebMewn ymateb i gynlluniau arfaethedig Awdurdod Addysg Ceredigion i gau chwech o ysgolion cynradd yn ardal Llandysul ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Teifi, mae rhieni pedwar o'r ysgolion wedi llunio deisebau a fydd yn cael eu cyflwyno tu allan i brif adeilad y Cyngor ym Mhenmorfa heddiw (Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 4pm).Dywed Angharad Clwyd, Trefnydd Dyfed Cymdeithas yr Iaith a rhiant yn Ysgol Llandysul:" Mae yna

Ceredigion yn bwrw 'mlaen â'u cynllun

Ymddengys bod y Cyngor Sir a'r ymgynghorwyr eisoes wedi rhoi eu bryd ar ysgolion ardal mawr 3-19 oed yn ardaloedd Llandysul a Thregaron, a'u bod yn rhoi'r cyfrifoldeb a'r baich o gyfiawnhau opsiynau eraill yn nwylo'r rhieni a llywodraethwyr.

Cau Ysgolion yn dangos diffyg dychymyg y Llywodraeth

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Llywodraeth y Cynulliad o "ddiffyg dychymyg" yn dilyn datganiad Rhodri Morgan ddoe y gallai hyd at 170 o ysgolion gau o ganlyniad i leoedd gwag. Mewn neges at y Prif Weinidog, dywed Ffred Ffransis, llefarydd y Gymdeithas ar addysg fod: "yr hen agwedd negyddol hwn yn awgrymu diffyg dychymyg ar ran y llywodraeth." Ychwanegodd:"Dylai ein llywodraeth ymateb yn greadigol i'r argyfwng ariannol. Mae lluaws o asiantaethau cyhoeddus sydd i gyd a'u swyddfeydd eu hunain.

Eisteddfod Cymdeithas yr Iaith

Trafod ein Cymunedau Cymraeg a degau yn gweithredu'n uniongyrchol yn erbyn y LlywodraethCafodd Cymdeithas yr Iaith wythnos fyrlymus arall yn herio'r Llywodraeth am y Gorchymyn Iaith ynghyd â thrafodaeth ddeinamig ar faes yr Eisteddfod ynghylch sut i greu cymuned Gymraeg gynaliadwy.1cyfarfodt-gen09.jpgCyfarfod 'Cymunedau Cymraeg Cynaliadwy', Dydd Mercher Awst 5ed:Cafwyd ymateb da iawn