Addysg

Cyfarfod o'r Grŵp Addysg

04/03/2024 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Addysg dros Zoom am 7.00, nos Lun, 4 Mawrth 2024.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod materion sy'n ymwneud â phob sector o'r byd addysg, mae croeso mawr i chi ymuno â'r grŵp. Ac os nad ydych chi'n siwr, dewch i'r cyfarfod er mwyn gweld beth yw beth!

Un o'r prif bethau sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd yw Deddf Addysg Gymraeg i Bawb.

Cysylltwch i ymuno neu os am wybodaeth ychwanegol.

Hysbysiad statudol Ysgol Plasdŵr: Gwrthwynebiad swyddogol gan Gymdeithas yr Iaith

Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr.

Galw am atal ymgynghoriad i gau chweched dosbarth Arfon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd (sy'n cwrdd heddiw) i atal y penderfyniad i lansio ymgynghoriad ar addysg ôl-16 yn Arfon. Yn ei le, mae nhw eisiau'r Cyngor i ddechrau paratoi cynlluniau i gyflwyno e-ysgolion ar draws y sir.

Partneriaeth newydd i gynnig gwersi Cymraeg am ddim i ffoaduriaid

Mi fydd ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn cael gwersi Cymraeg am ddim drwy SaySomethinginWelsh, diolch i bartneriaeth newydd. 

Mae'r bartneriaeth rhwng Addysg Oedolion Cymru-Adult Learning Wales, Cyngor Ffoaduriaid Cymru, Cymdeithas yr Iaith a SaySomethinginWelsh yn golygu y bydd ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n ymwneud â'r mudiadau yn cael gwersi’r cwmni yn rhad ac am ddim. 

Targedau cyntaf i hyfforddi athrawon Cymraeg yn ‘gam ymlaen’

Mae targedau wedi eu gosod ar golegau sy’n hyfforddi athrawon i recriwtio siaradwyr Cymraeg am y tro cyntaf erioed, yn ôl gohebiaeth sydd wedi dod i law ymgyrchwyr iaith. 

Mewn gohebiaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor y Gweithlu Addysg a darparwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon, meddai adran addysg Llywodraeth Cymru: 

Cwricwlwm: Perygl o gadw Cymraeg ail iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu Llywodraeth Cymru i fethu â chadw at ei hymrwymiad i ddisodli Cymraeg ail iaith gydag un continwwm o ddysgu'r iaith yn ein hysgolion.

Yn ôl canllawiau diwygiedig Cwricwlwm Cymru a gyhoeddir heddiw gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams heddiw, mae dau lwybr o ddysgu'r Gymraeg yn parhau.

Heclo wrth i Gabinet Cyngor Caerdydd fwrw ymlaen gyda ffrwd Saesneg ym Mhlasdŵr

Mae ymgyrchwyr wedi torri ar draws cyfarfod cabinet Cyngor Caerdydd wrth iddynt benderfynu bwrw ymlaen gyda agor ffrwd Saesneg ar safle Plasdŵr heddiw.

Ysgolion Ardal Llangefni – Galwad am gydweithio yn lle rhannu cymunedau

Mae Cymdeithas yr Iaith yn siomedig fod Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn wedi penderfynu heddiw cychwyn Ymgynghoriad Statudol ar gynnig negyddol unwaith eto i geisio cyllid ar gyfer addysg yn Llangefni trwy gau ysgolion gwledig. Yr oedd y Gymdeithas wedi galw ar y Pwyllgor Gwaith yn hytrach i ddefnyddio'r cyfnod o chwe wythnos i greu consensws. Mae cytundeb bod angen buddsoddiad yn Llangefni, ond mae hefyd rhoi sicrwydd hefyd i'r ysgolion pentrefol ym Modffordd a Thalwrn.

Piced: Ysgolion Cymraeg i Blasdŵr

23/01/2020 - 13:00

Piced: Ysgolion Cymraeg i Blasdŵr

Dewch i bicedi'r cynghorwyr cyn cyfarfod y cabinet i benderfynu ar gyfrwng iaith yr ysgol gyntaf ym Mhlasdŵr yn y brifddinas: