Addysg

Bil y Cwricwlwm yn peryglu addysg Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm sydd i’w gyhoeddi’n fuan yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er gwaethaf addewidion i’r gwrthwyneb gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, y llynedd.

Llythyr at y Gweinidog Addysg - Bil y Cwricwlwm

02.06.2020

Annwyl Weinidog Addysg, Kirsty Williams AS,

Cyfarfod o'r Grwp Addysg

15/09/2021 - 17:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 5.30yh, nos Fercher, 15 Medi

Byddwn yn trafod amryw o faterion yn ymwneud ag addysg, gan gynnwys Deddf Addysg Gymraeg i Bawb.

Os oes gennych ddiddordeb yn y meysydd hyn ac yn awyddus i ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp. 

Cyfarfod o'r Grŵp Addysg

13/04/2020 - 17:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Addysg dros Skype. Croeso i unrhyw un ymuno - rhowch wybod er mwyn i ni eich ychwnanegu at y rhestr.

 

Hysbysiad statudol Ysgol Plasdŵr: Gwrthwynebiad swyddogol gan Gymdeithas yr Iaith

Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr.

Galw am atal ymgynghoriad i gau chweched dosbarth Arfon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd (sy'n cwrdd heddiw) i atal y penderfyniad i lansio ymgynghoriad ar addysg ôl-16 yn Arfon. Yn ei le, mae nhw eisiau'r Cyngor i ddechrau paratoi cynlluniau i gyflwyno e-ysgolion ar draws y sir.

Partneriaeth newydd i gynnig gwersi Cymraeg am ddim i ffoaduriaid

Mi fydd ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn cael gwersi Cymraeg am ddim drwy SaySomethinginWelsh, diolch i bartneriaeth newydd. 

Mae'r bartneriaeth rhwng Addysg Oedolion Cymru-Adult Learning Wales, Cyngor Ffoaduriaid Cymru, Cymdeithas yr Iaith a SaySomethinginWelsh yn golygu y bydd ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n ymwneud â'r mudiadau yn cael gwersi’r cwmni yn rhad ac am ddim. 

Targedau cyntaf i hyfforddi athrawon Cymraeg yn ‘gam ymlaen’

Mae targedau wedi eu gosod ar golegau sy’n hyfforddi athrawon i recriwtio siaradwyr Cymraeg am y tro cyntaf erioed, yn ôl gohebiaeth sydd wedi dod i law ymgyrchwyr iaith. 

Mewn gohebiaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor y Gweithlu Addysg a darparwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon, meddai adran addysg Llywodraeth Cymru: 

Cwricwlwm: Perygl o gadw Cymraeg ail iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu Llywodraeth Cymru i fethu â chadw at ei hymrwymiad i ddisodli Cymraeg ail iaith gydag un continwwm o ddysgu'r iaith yn ein hysgolion.

Yn ôl canllawiau diwygiedig Cwricwlwm Cymru a gyhoeddir heddiw gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams heddiw, mae dau lwybr o ddysgu'r Gymraeg yn parhau.

Heclo wrth i Gabinet Cyngor Caerdydd fwrw ymlaen gyda ffrwd Saesneg ym Mhlasdŵr

Mae ymgyrchwyr wedi torri ar draws cyfarfod cabinet Cyngor Caerdydd wrth iddynt benderfynu bwrw ymlaen gyda agor ffrwd Saesneg ar safle Plasdŵr heddiw.